< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРИЧИНИ НЕДІЙСНОСТІ ВЕКСЕЛЯ ТА ЙОГО РЕКВІЗИТІВ

Женевська система вексельного права розрізняє два аспекти недійсності векселя. Перший зумовлює недійсність векселя у випадку дефекту вексельної форми, а другий — дефекту реквізитів.

Ці пункти можна деталізувати. Отож вексель визнається недійсним, якщо:

 • • платіж за векселем не є безумовним, а ставиться у залежність від якихось обставин;
 • • вексельне зобов'язання або пропозиція сплатити не є простими, а ускладнюються посиланням на інші обставини;
 • • предметом векселя виступає не вказана сума грошей, а майно або право;
 • • відсутній якийсь з обов'язкових реквізитів;
 • • дата складання векселя або платежу за ним не є реальною;
 • • строки платежу вказані інакше, ніж того вимагає законодавство, або зазначені як кілька послідовних строків платежу;
 • • вексельна сума вказана не одним числом, а якимось іншим способом, наприклад, у вигляді послідовного ряду цифр або вилки типу "від 5000 до 7000 гривень";
 • • у тексті міститься умова про право кожного з векселетримачів на проценти з векселя пропорційно термінові перебування векселя в розпорядженні даного тримача;
 • • у тексті міститься умова про право векселетримача одержати нараховану суму процентів валютою, що відрізняється від валюти основної суми векселя.

В основі другого аспекту дефектності векселя можуть лежати різні чинники. Насамперед це неправоздатність особи, яка зробила напис на векселі. При цьому, як зазначалося, недійсність підпису неправоздатної особи стосується лише даної особи, а всі інші підписи дієздатних осіб не втрачають силу вексельного права. За таких умов вексель може функціонувати як частково дійсний і виконувати належні операції.

Розвиваючи далі проблему дієздатності векселя, слід зазначити, що недійсність векселя можуть спричинити ще такі обставини:

• якщо вексель визнано підробленим. Підробленим вважається вексель із написом, зробленим від імені якоїсь осо*

би, котре було використане для цієї мети. За таких умов ніяких вексельних зобов'язань не має ні дана особа, ні той, хто скористався чужим ім'ям, тому що останній вчинив злочин і за це несе кримінальну відповідальність;

 • • якщо вексель визнано фіктивним. Це трапляється тоді, коли у векселі зазначені вигадані, неіснуючі особи. Подібні векселі переважно розраховані на отримання грошей шляхом урахування векселів у банку. Відповідальність за виготовлення фіктивних векселів установлена кримінальним правом;
 • • якщо у векселі зроблені необумовлені виправлення, підчистки чи перекреслення, що спотворюють форму реквізитів. Водночас це не стосується випадкових надривів векселя або навіть ненавмисних відривів якоїсь його частини. За умови збереження всіх реквізитів такі векселі залишаються дійсними.

Підбиваючи підсумки, доцільно навести деякі правила, вказані вітчизняним вексельним правом:

перше правило проголошує, що все те, що написане на векселі, але не відповідає вимогам законодавства, вважається ненаписаним, тобто недійсним, неіснуючим;

друге правило виходить із того, що не кожен зіпсований, відсутній або підроблений реквізит векселя робить його недійсним. Такий вексель може визнаватися як частково недійсним, так і повністю недійсним. При цьому частково недійсні векселі обертаються поряд із бездоганно виконаними;

трете правило: якщо допущено дефект форми, то вексель втрачає силу вексельного права, але залишається дієвим документом, який засвідчує майновий борг особи, що його видала, перед особою, яка прийняла цей документ. Такий документ стає предметом розгляду цивільного права;

четверте правило: фальшивий (підроблений) вексель Не має дієвої сили вексельного документа лише тією своєю частиною, відносно якої доведені фальшування чи підробка;

п'яте правило: на дієздатність векселя не впливають помилки і похибки мови, але якщо вони не спотворюють його зміст. За взаємною згодою учасників складання вексельного зобов'язання вексель виписується будь-якою мовою, але переважно тією, що діє у місці видачі або у місці платежу. Як зазначалося, можна здійснювати переклад текстів іноземних векселів, але переклад має бути нотаріально засвідчений;

шосте правило: підписи на векселі визнаються недійсними лише за таких умов: доведена їхня підробка; вексель захоплено підписувачем обманом або іншим незаконним способом; підписувач не володіє вексельною дієздатністю; у підписі виявлено підчистки; підпис належить особі, чиє місце перебування не встановлене; підпис не належить законному векселетримачеві чи уповноваженій ним особі.

Дещо відмінні правила визнання недійсності векселів діють в інших країнах. Не деталізуючи їх, зазначимо таке.

У переважній більшості країн світу форма складання векселів і порядок розміщення реквізитів не регламентуються, їхні національні (центральні) банки, звичайно, запровадили вексельні формуляри, але суб'єктами вексельного права вони використовуються лише як зразок. Тому відступи від державно встановлених вимог не позбавляють векселі правоздатності.

Особливо значними відхиленнями від норм Женевської системи вексельного права щодо форми векселя і порядку розміщення його реквізитів характеризується практика англійсько-американської системи. У країнах, що використовують дану систему, не є обов'язковою постановка мітки "Вексель"; найменування платника (трасата) не вимагається; зазначення дати і місця платежу та місця складання вексельного зобов'язання не нормується; у тексті векселя допускається зазначення кількох платників, практикується видача векселя одночасно кількома векселедавцями, векселедавці можуть поміщати вказівку на кількох перших векселетримачів. Проте і англійсько-американська система забороняє розподіл вексельної суми між кількома платниками або кількома першими тримачами.

Контрольні запитання та завдання

► Дайте визначення обов'язкових реквізитів векселя та його несуттєвих атрибутів.

► З'ясуйте роль форми у визначенні правової дієздатності векселя. Які наслідки недійсності векселя у разі дефекту форми?

► Аргументуйте значення таких обов'язкових реквізитів, як "місцезнаходження платника" та "назва ремітента".

► Як обчислюються строки перебування векселя в обі-' гу? Що таке позовна давність?

► Які відхилення у написанні обов'язкових реквізитів не позбавляють вексель дієздатності?

► Чи можливе внесення змін до тексту векселя?

► Чи обов'язковим є зазначення дати і місця складання векселя?

► Розкрийте економічну суть вексельної суми. Як зазначається вона у тексті векселя?

► У яких векселях можливе внесення умови про нарахування відсотків на вексельну суму?

► Доміцильований вексель номіналом 450 тис. гривень враховано банком за 36 днів до строку платежу. Ставка врахування — 50% річних. Вартість поштово-телеграфних пересилань за цим векселем складе для банку 750 гривень, а комісія іногороднього банку за інкасування іногородніх векселів становить 1% номіналу векселя. Яку суму дисконту має отримати банк за врахування цього векселя?

► Виберіть правильну відповідь.

Що належить до вексельної документації ?

 • а) лицевий і зворотний боки векселя;
 • б) вексельні розписки;
 • в) вексельні сповіщення;
 • г) вексельні розписки і повідомлення, акт приймання-передання векселя, акт опротестування векселя, довіреність на виконання вексельних операцій, аваль, вексельні реєстри, книги обліку векселів.

За яких умов правомірним стає введення до тексту векселя вимоги про нарахування процентів?

 • а) у векселі із наперед фіксованою датою платежу;
 • б) у векселі зі строками платежу "за пред'явленням" та "у такий-то час від пред'явлення";
 • в) у векселі зі строком платежу "у такий-то час від складання";
 • г) у випадку здійснення регресної вимоги векселетримачем і особою, яка оплатила вексель і пред'являє претензії до інших зобов'язаних осіб.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >