< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" джерелами формування коштів ФСС ВБ є:

 • 1. страхові внески страхувальників - роботодавців, застрахованих осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбачених законодавчими актами (частина ЄСВ - див. Додаток 1);
 • 2. асигнування державного бюджету України;
 • 3. суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Закону України "Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів ФСС ВБ, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених на посадових осіб та громадян за такі порушення;
 • 4. прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС ВБ, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку;
 • 5. благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • 6. інші надходження відповідно до законодавства України. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому

числі резерву коштів ФСС ВБ, на депозитний рахунок приймає правління. Порядок розміщення зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією ФСС ВБ за погодженням з правлінням. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному Фондом.

Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг.

З метою забезпечення фінансової стабільності утворюється резерв коштів, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги із безробіття в розрахунку на 5 календарних днів.

Резерв коштів зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України й використовується за цільовим призначенням за рішенням правління.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи, а також незастраховані особи - військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати страховику страхових внесків.

Види матеріального забезпечення та соціальні послуги

 • 1) допомога з безробіття ( проводиться з 8-го дня після реєстрації протягом не більш як 360 календарних днів за два роки (для осіб перед пенсійного віку - не більше 720 днів), у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності (виплачується за бажанням безробітного у розмірі допомоги з безробіття в розрахунку за рік)
 • 2) допомога з часткового безробіття (майже не проводиться).

Часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру;

 • 3) матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного (виплата здійснюється з першого дня навчання за направленням служби зайнятості. Тривалість такої виплати зараховується до загальної тривалості виплати допомоги п.1 і не може її перевищувати)
 • 4) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" видами соціальних послуг є:

 • o професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у навчальних закладах державної служби зайнятості або на договірній основі в інших навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • o профорієнтація;
 • o пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, та фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних у порядку (розмірах), встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері фінансів та правлінням Фонду;
 • o інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Починаючи з 2001 р., в Україні було запроваджено працевлаштування на додаткові робочі місця, що створені за рахунок дотацій роботодавцям, здійснення одноразової виплати допомоги з безробіття для організації безробітними підприємницької діяльності. Проте, працевлаштування безробітних шляхом надання дотації роботодавцям відбувалося в основному на низькооплачувані місця, що не сприяло закріпленню працівників на підприємствах.

Видатки бюджету ФСС ВБ щодо забезпечення виплати допомоги у зв'язку з безробіттям є захищеними і їх фінансування проводиться у першочерговому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >