< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

Безпосередню участь у бюджетному процесі беруть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів. З відповідних бюджетів їм відкриваються (виділяються) асигнування для здійснення передбачених цими бюджетами програм та заходів.

Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

Залежно від ступеня підпорядкованості, обсягу наданих прав, обов'язків і відповідальності розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних та розпорядників нижчого рівня (рис. 4.4).

Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції

Головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. Головними розпорядниками бюджетних коштів згідно зі ст. 22 Бюджетного кодексу можуть бути:

За бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України:

 • 1) установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, в особі їх керівників;
 • 2) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, визначені Конституцією України, в особі їх керівників;
 • 3) Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди в особі їх керівників;
 • 4) Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України та Національна академія мистецтв України в особі їх керівників;
 • 5) інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників.

Система розпорядників бюджетних коштів

Рис. 4.4. Система розпорядників бюджетних коштів

За бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим:

 • 1) бюджетні установи, що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
 • 2) міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників.

За бюджетними призначеннями, визначеними іншими місцевими бюджетами:

 • 1) місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад в особі їх керівників;
 • 2) структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.

Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради.

Головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються законом про державний бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішеннями про відповідні місцеві бюджети.

Головні розпорядники бюджетних коштів як учасники бюджетного процесу мають такі повноваження:

 • - розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів); - організовують та забезпечують на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (місцевому фінансовому органу); - отримують бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймають рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, розподіляють та доводять до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 • - затверджують кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • - розробляють та затверджують паспорти бюджетних програм і складають звіти про їх виконання, здійснюють аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 • - здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • - здійснюють контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
 • - здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • - забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

Головним розпорядникам надано право розподіляти бюджетні кошти між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, а також використовувати їх на відповідні централізовані заходи у межах свого відомства та на утримання своїх установ.

У випадку, якщо розпорядник, якому бюджетні призначення встановлені безпосередньо законом про державний бюджет або рішенням про відповідний місцевий бюджет, розподіляє кошти підвідомчим бюджетним установам, такий розпорядник коштів вважається головним.

При витрачанні бюджетних коштів на утримання управлінського апарату або на централізовані заходи такі розпорядники є одночасно розпорядниками бюджетних коштів третього ступеня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >