< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового року

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства, положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізора) до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

Ситуація для аналізу

Банк "Хрещатик" - системний банк загальнонаціонального масштабу, значущий учасник усіх сегментів українського банківського ринку. Таке позиціювання "Хрещатика" потребує наявності механізмів, здатних забезпечити цілісність і керованість банку, що є необхідною умовою його високої фінансової стійкості й ефективності. В основі цих механізмів - зрозуміла і дійова система управління, яка розумно поєднує централізацію і делегування управлінських функцій. При побудові такої системи управління банк орієнтується на кращі міжнародні практики, які дають змогу забезпечити належне виконання рішень одноособових і колегіальних органів управління у поєднанні з необхідною оперативністю прийняття і виконання рішень в установах банку, які відзначає високий ступінь територіальної диверсифікації. Одним з ключових напрямів загальної політики банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до банку інвестицій і є безупинним процесом. Основні засади побудови та організації системи корпоративного управління банку визначено затвердженим у 2005 р. Загальними зборами акціонерів Кодексом корпоративного управління, який став основою для внутрішньобанківських документів з питань корпоративного управління, дотримання котрих у повсякденній практиці є безумовним правилом для менеджменту банку та його органів управління:

 • o Статуту;
 • o Положення про Загальні збори акціонерів;
 • o Положення про Спостережну Раду;
 • o Положення про Правління;
 • o Положення про Ревізійну комісію;
 • o Політики корпоративного управління;
 • o Дивідендної політики;
 • o Інформаційної політики.

Управлінські права акціонерів банку реалізуються через органи управління банку, вищим з яких є Загальні збори акціонерів, де шляхом голосування всі акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, реалізують ці права.

З метою максимального повного забезпечення інтересів акціонерів, клієнтів і партнерів у банку діє Політика корпоративного управління - один з ефективних інструментів впливу на розвиток інвестиційних процесів, позитивну динаміку діяльності банку та його конкурентоспроможність. Ґрунтуючись на загальноприйнятих міжнародних стандартах та враховуючи вітчизняні особливості і досвід, власна Політика корпоративного управління спрямована на вирішення основних завдань, що стоять перед банком, підвищення інвестиційної привабливості, зміцнення довіри і забезпечення впевненості інвесторів, формування сприятливих умов для підвищення ефективності використання капіталу, гармонізації відносин учасників корпоративного управління акціонерів, органів управління, персоналу, заінтересованих осіб, створення команди однодумців, яка діятиме в інтересах банку та на благо акціонерів.

Кодекс корпоративного управління має на меті впровадження на практиці у діяльності банку цивілізованих, доброчинних норм ділових відносин, визначених Політикою корпоративного управління банку, задля:

 • - підвищення інвестиційної привабливості банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;
 • - створення сприятливих умов для розвитку банку і підвищення його конкурентоспроможності;
 • - підвищення ефективності використання капіталу;
 • - гармонізації відносин учасників корпоративного управління - акціонерів, органів управління, персоналу, заінтересованих осіб;
 • - створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах банку та на благо його акціонерів.

Основними принципами корпоративного управління банку є:

 • - забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;
 • - забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
 • - розкриття інформації та прозорість;
 • - належний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

Структура акціонерного капіталу банку станом на 01.02.12

 • - ТОВ "КФ "Укрфінком" - 37,4306 %
 • - Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - 24,9397 %
 • - ТОВ "Маркет Інвест Груп" - 20,4906 %
 • - Комунальні підприємства - 0,0604 %
 • - Інші юридичні особи - 16,8858 %
 • - Фізичні особи - 0,1929 % р03діл5.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >