< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спостережна рада як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю

Законодавством передбачено обов'язковість створення Спостережної Ради в товаристві (виробничому кооперативі), що налічує понад 50 акціонерів (учасників).

Спостережна Рада (Наглядова рада) (англ. Advisory council) - колегіальний орган, група осіб, що посідають посади в раді підприємства, раді організації, або в консультативній раді клієнта. Члени ради часто координують діяльність підприємства, здійснюють керівництво менеджером і визначають місію програми. Проте, їх відповідальність і міра участі відрізняються залежно від виду підприємства. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті підприємства.

Спостережна Рада покликана представляти інтереси акціонерів (учасників) у період між Загальними зборами та забезпечувати їх постійний захист.

Організаційним регламентом, що регулює права, обов'язки, повноваження, порядок обрання, умови праці та відповідальність членів Спостережної Ради є Положення про Спостережну Раду. Даний регламент є внутрішнім документом, що розробляється силами персоналу підприємства й затверджується Загальними зборами.

У своїй діяльності Спостережна Рада керується чинним законодавством України, Статутом товариства, (кооперативу), Положенням та іншими внутрішніми документами підприємства й рішеннями прийнятими Загальними зборами акціонерів (учасників).

До складу Спостережної Ради товариства (кооперативу) може бути обраний лише акціонер (учасник) даного товариства (кооперативу). Особа, обрана членом Спостережної Ради повинна володіти професійною підготовкою та мати необхідні особисті якості. Члени Спостережної Ради не можуть бути членами виконавчого органу (Правління) та Ревізійної комісії, й мають право переобиратись необмежену кількість разів. За рішенням Загальних зборів повноваження будь-кого з членів Спостережної Ради можуть бути припинені достроково.

В процесі внутрішньогосподарського контролю за Спостережною Радою закріплено наступні функції (Рис. 3.2):

Функції Спостережної Ради

Рис. 3.2. Функції Спостережної Ради

Організаційною формою роботи Спостережної Ради є проведення засідань, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Спостережної Ради скликаються головою Спостережної Ради (а під час його відсутності - заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів Спостережної Ради або голови виконавчого органу.

Вимога щодо скликання позачергового засідання Спостережної Ради повинна містити зазначення питань, що потребують обговорення Спостережної Ради.

У межах своєї компетенції Спостережна Рада має право:

У вимагати скликання позачергових зборів акціонерів (учасників), у випадках коли цього потребують інтереси акціонерів (учасників) та товариства (кооперативу) загалом;

  • - виносити на розгляд Загальних зборів тих чи інших питань;
  • - розглядати висновки, матеріали перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;
  • - представляти Загальним зборам пропозиції щодо питань діяльності товариства (кооперативу);
  • - узгоджувати порядок денний Загальних зборів та здійснювати попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного зборів;
  • - заслуховувати поточні звіти Правління про діяльність товариства (кооперативу);
  • - аналізувати дії правління щодо управління, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
  • - ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства (кооперативу);
  • - попередньо погоджувати проекти крупних договорів;
  • - рекомендувати Загальним зборам розмір та спосіб зміни статутного фонду, а також рекомендувати розмір дивідендів;
  • - подавати Загальним зборам рекомендації щодо доцільності створення або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв тощо.

Вищезазначені питання є виключно компетенцією Спостережної Ради і не можуть бути делеговані іншим виконавчим органам товариства (кооперативу).

Під час виконання своїх повноважень Спостережна Рада може залучати експертів, для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності підприємства.

За рішенням Загальних зборів на Спостережну Раду може покладатися виконання окремих функцій, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >