< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Перелік питань для розгляду і засвоєння:

 • 12.1. Основні положення теорії організації виробництва.
 • 12.2. Виробничий процес І принципи його організації.
 • 12.3. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.
 • 12.4. Виробничий цикл і його структура.
 • 12.5. Методи розрахунку виробничого циклу.
 • 12.6. Організація потокового виробництва.
 • 12.7. Організація автоматизованого виробництва.
 • 12.8. Гнучке інтегроване виробництво.

Основні положення теорії організації виробництва

З моменту виникнення праці як свідомої діяльності людини з метою створення матеріальних і духовних благ накопичився значний досвід організації виробничого процесу. Аналіз цього досвіду дав можливість узагальнити надбання суспільної практики і на цій основі сформулювати ряд наукових положень, дати наукове пояснення, встановити закономірності розвитку явищ у сфері організації виробництва.

Теорія організації виробництва пов'язана з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. На основі узагальнень набутого досвіду і діалектики розвитку виробництва формулюються закони, які відкривають перспективи розвитку виробничих відносин на підприємстві.

Загальна теорія організації виробництва ґрунтується на таких положеннях:

 • 1. Будь-який виробничий процес є функціонуючою сукупністю фізичних дій людини, засобів праці, предметів праці і власне трудових процесів з метою виготовлення заданого продукту для задоволення певних потреб.
 • 2. Основні елементи праці знаходяться у взаємозв'язку між собою та з технологічним змістом процесу.
 • 3. Зазначені елементи праці знаходяться між собою у певному якісному співвідношенні, тобто вони повинні відповідати заданому кінцевому результату, отримуваному в процесі виробництва.
 • 4. Засоби праці, предмети праці і виконавці повинні знаходитися у визначеному кількісному співвідношенні, обумовленому обсягом виробництва і часовими обмеженнями.
 • 5. У виробничому процесі сукупність елементів праці повинна знаходитися не тільки в певному якісному і кількісному, але й у просторовому співвідношенні, тобто кожний елемент праці, трудового процесу та їх сукупність повинні займати певний простір, мінімально необхідний для їх нормального функціонування.
 • 6. Виробничий процес відбувається не тільки в просторі, але і в часі. Кожна стадія, операція або їх сукупність має здійснюватися у чітко визначений період часу. Отже, здійснення трудового процесу та його елементів повинно відбуватися у певному часовому співвідношенні.

Розглянуті співвідношення обумовлені технологічним змістом виробництва. Закономірності суспільного виробництва:

 • 1) кооперація виконавців, тобто трудовий контакт, що викликає своєрідне змагання, яке збільшує індивідуальну продуктивність окремих осіб; 2} концентрація знарядь виробництва і праці;
 • 3) якісний розподіл процесів виробництва на складові частини в залежності від його характеру;
 • 4) пропорційність-між його частинами виробничого процесу;
 • 5) ритмічність виробничого процесу;
 • 6) паралельність здійснення окремих процесів;
 • 7) безперервність процесу виробництва.

Виробничий процес і принципи його організації

Промислове виробництво - це складний процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших предметів праці на готову продукцію, що задовольняє вибагливі потреби окремих споживачів і ринку в цілому.

Виробничий процес - процес, в якому люди, знаходячись в певних виробничих відносинах і використовуючи знаряддя і предмети праці, створюють необхідні суспільству товари (роботи, послуги) виробничого і особистого споживання.

В цілому виробничі процеси поділяються на взаємопов'язані основні, допоміжні та обслуговуючі процеси.

Основні процеси - це технологічні процеси, в результаті яких відбуваються зміни геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей продукції.

Допоміжні процеси - це процеси, що забезпечують безперебійне протікання основних процесів (виготовлення та ремонт інструментів; ремонт устаткування; забезпечення виробництва електроенергією, теплом, парою, водою, стислим повітрям тощо).

Обслуговуючі процеси — це процеси, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних процесів, які забезпечують ЇХ нормальний перебіг. До них відносять збереження продукції, складські операції, внутрішньозаводське транспортування, технічний контроль тощо.

В умовах автоматизованого, автоматичного і гнучкого інтегрованого виробництв допоміжні й обслуговуючі процеси в певній мірі поєднуються з основними і стають невід'ємною частиною процесів виробництва продукції.

Структура виробничих процесів представлена на рис. 12.1.

Будь-який виробничий Процес ґрунтується на складових технологічних процесів.

Технологічні процеси, у свою чергу, поділяються на фази.

Фаза - комплекс робіт, виконання яких характеризує завершення певної частини технологічного процесу і пов'язане з переходом предмета праці з одного якісного стану в інший. Наприклад, у машинобудуванні і приладобудуванні технологічні процеси в основному поділяються на три фази:

 • - заготівельна;
 • - обробна;
 • - складальна.

Фазна структура технологічних процесів представлена на рис. 12.2.

Технологічний процес складається з послідовно виконуваних над визначеним предметом праці технологічних дій - операцій. Під операцією слід розуміти частину технологічного процесу, здійснювану на одному робочому місці, яка полягає у виконанні спеціальних дій над кожним предметом праці чи групою оброблюваних предметів.

Фазна структура технологічних процесів

Рис. 12.2. Фазна структура технологічних процесів

Операції, що не ведуть до зміни геометричних форм, розмірів, фізико-хімічних властивостей предметів праці, не відносяться до технологічних операцій (транспортні, завантажувально-розвантажувальні, контрольні, випробувальні, комплектувальні).

Залежно від застосовуваних засобів праці розрізняють такі операції:

 • - ручні, виконувані працівниками власноруч без застосування машин, механізмів і механізованого інструмента;
 • - машинно-ручні, виконувані за допомогою машин чи ручного інструмента під наглядом працівника;
 • - машинні, виконувані на верстатах, установках, агрегатах при обмеженій участі робітника;
 • - автоматизовані, виконувані на автоматичному устаткуванні чи автоматичних лініях.

Основні принципи організації виробничого процесу

Принципи - це вихідні положення, на основі яких здійснюється побудова, функціонування і розвиток виробничого процесу. Дотримання принципів організації виробничого процесу є однією з основних умов ефективної діяльності підприємства.

Основні принципи організації виробничого процесу наведений в табл. 12.1.


Таблиця 12.1

Основні принципи організації виробничого процесу

Принципи Зміст принципів
1. Принцип пропорційності Пропорційна продуктивність в одиницю часу усіх виробничих підрозділів підприємства (цехів, дільниць) і окремих робочих місць
2. Принцип диференціації Поділ виробничого процесу виготовлення однойменних виробів між окремими підрозділами підприємства (наприклад, створення виробничих дільниць чи цехів за технологічною чи предметною ознакою)
3. Принцип комбінування Об'єднання усіх чи частини різнохарактерних процесів з виготовлення певного виду виробів в межах однієї дільниці, цеху, виробництва
4. Принцип концентрації Зосередження виконання визначених виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції чи виконання функціонально однорідних робіт на окремих дільницях, робочих місцях, в цехах
5. Принцип спеціалізації Форма поділу праці на підприємстві, в цеху, яка полягає в закріпленні за кожним підрозділом підприємства виконання обмеженої номенклатури робіт, операцій чи виробів
6. Принцип універсалізації Протипежний принципу спеціалізації, який передбачає, ідо на кожному робочому місці (у виробничому підрозділі) виготовляються вироби і деталі різного асортименту чи виконуються різні виробничі операції
7. Принцип стандартизації Розробка, встановлення і застосування однакових умов протікання виробничого процесу
8. Принцип паралельності Одночасне виконання окремих технологічних процесів чи операцій, що призводить до істотного скорочення виробничого циклу виготовлення виробів і, як наслідок, до скорочення потреби в оборотних коштах
9. Принцип прямоточності Зимога прямолінійного руху предметів праці в ході техно-погічного процесу, тобто забезпечення найкоротшого дляху проходження виробом усіх фаз виробничого процен :у без перебоїв у його русі
10. Принцип безперервності Зведення до мінімуму різних перерв у процесі виробництва конкретного виробу
11. Принцип ритмічності Рівномірний випуск продукції у рівні проміжки часу
12. Принцип втоматичності Максимально можливе й економічно доцільне звільнення робітника від витрат ручної праці на основі застосування втоматичного устаткування
13. Принцип відповідності норм виробничого процесу його техніко-економічному змісту Формування виробничої структури підприємства з ураху-анням особливостей виробництва та умов протікання те-нологічних процесів, що є передумовою отримання най-эащих економічних показників

Ще однією умовою ефективного протікання виробничих процесів є гнучкість їх організації, яка полягає у спроможності швидко пристосовуватися до змін зовнішнього середовища.

Економічна ефективність раціональної організації виробничого процесу виражається в скороченні тривалості виробничого циклу виробів, у зниженні витрат на виробництво продукції, поліпшенні використання основних виробничих фондів і збільшенні оборотності обігових коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >