< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Юридичні підстави здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності

Кожен дорадник повинен мати відповідний документ встановленого державою зразка, який засвідчує його кваліфікацію. Таким документом є кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника або сільськогосподарського експерта-дорадника (далі - кваліфікаційне свідоцтво), яке підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника або сільськогосподарського експерта-дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Форму кваліфікаційного свідоцтва, порядок його видачі, зупинення дії або анулювання визначено у Положенні про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника, затвердженому наказом Мінагрополітики України від 26 червня 2005 р. № 176, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2005 р. за № 838/11118.

Підставою для видачі кваліфікаційного свідоцтва є юридичний факт складання кваліфікаційного іспиту, що підтверджує відповідний акт, який підписується головою та членами кваліфікаційної комісії. За результатами складання кваліфікаційних іспитів регіональний координатор протягом п'яти робочих днів подає оригінал акта про видачу кваліфікаційних свідоцтв до Міністерства аграрної політики України. Регіональним координатором проведення кваліфікаційного іспиту є виший навчальний заклад, визначений наказом Міністерства аграрної політики України за поданням Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, які забезпечують підготовку і проведення кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають бажання на професійному рівні проводити дорадчу діяльність. Як правило, регіональним координатором виступає аграрний вищий навчальний заклад, де здійснювалося навчання дорадників.

Термін дії кваліфікаційного свідоцтва 5 років від дня його видачі або від останнього підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника. Періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років. Відмітки про підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника зазначаються на зворотному боці кваліфікаційного свідоцтва.

Після одержання кваліфікаційного свідоцтва відомості про нього та про самого дорадника у обов'язковому порядку заносяться до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників (далі - Реєстр дорадників), положення про який затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 897. Реєстр дорадників створюється і ведеться Мінагрополітики України. Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленою гербовою печаткою, і розмішується на веб-сайті Мінагрополітики України. Реєстр дорадників підписується особою, відповідальною за його ведення.

У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника регіональною кваліфікаційною комісією за письмовою заявою дорадника і копією оголошення в засобах масової інформації про його недійсність та на підставі відповідної відомості складання кваліфікаційного іспиту протягом одного місяця видається дублікат кваліфікаційного свідоцтва. Поряд з цим можливі випадки зупинення дії або анулювання кваліфікаційного свідоцтва, які здійснюються за рішенням апеляційної комісії на основі розгляду поданих скарг та заяв громадян або суб'єктів господарювання, що пов'язані з результатами діяльності дорадників.

Підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

  • - непроходження сільськогосподарським дорадником або експертом-дорадником підвищення кваліфікації;
  • - некваліфіковані дії сільськогосподарського дорадника або експерта-дорадника з питань його компетенції.

Підставою для анулювання кваліфікаційного свідоцтва можуть бути:

  • - навмисні дії сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника, спрямовані на погіршення стану господарства;
  • - надання господарству завчасно недостовірної інформації з питань діяльності сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника;
  • - упереджене ставлення сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника до господарства з приводу надання дорадчих послуг.

Мінагрополітики України приймає рішення про виключення дорадника і експерта-дорадника з Реєстру в разі анулювання кваліфікаційного свідоцтва і повідомляє його у письмовій формі протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення.

Вище зазначалося, що, крім дорадників і експертів-дорадників, до суб'єктів надання дорадчих послуг належать сільськогосподарські дорадчі служби. Юридичною підставою для здійснення діяльності дорадчих служб є одержання сертифікату сільськогосподарської дорадчої служби. Таким сертифікатом є документ, що засвідчує право суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності на надання дорадчих послуг шляхом внесення його до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб (далі - Реєстр дорадчих служб). Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 897.

Таким чином, для того, щоб стати дорадником, насамперед необхідно одержати кваліфікаційне свідоцтво, а вже потім зареєструватися у Реєстрі дорадників. Щодо дорадчої служби діє зворотне правило: первісною є процедура її занесення до Реєстру дорадчих служб, на підставі чого вже й видається сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби.

Сертифікат видається за рахунок коштів дорадчої служби строком на п'ять років. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви про внесення до Реєстру, дорадча служба протягом 10 робочих днів подає Мінагрополітики України відповідну інформацію у письмовій формі, про що робиться відмітка у Реєстрі дорадчих служб.

Дія сертифіката зупиняється Мінагрополітики у разі: 1) неодноразового порушення дорадчою службою вимог законодавства; 2) заподіяння збитків внаслідок надання землевласникам або землекористувачам, іншим юридичним та фізичним особам дорадчих послуг низької якості. Про зупинення дії сертифіката дорадчій службі повідомляється у письмовій формі протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення. Мінагрополітики або Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб поновлює дію сертифіката після усунення дорадчою службою причин, що зумовили зупинення його дії.

Підставами анулювання сертифіката Міністерством аграрної політики України є: І) подання дорадчою службою заяви про анулювання сертифіката; 2) наявності недостовірної інформації у документах, що додаються до заяви про внесення до Реєстру; 3) скасування державної реєстрації дорадчої служби як юридичної особи; 4) встановлення факту передачі дорадчою службою сертифіката іншій юридичній особі для надання дорадчих послуг; 5) неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів, що додаються до заяви про внесення до Реєстру; 6) невиконання розпорядження органів контролю про усунення виявлених порушень.

Сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення Мінагрополітики України. Дорадчій службі повідомляється про анулювання сертифіката у письмовій формі протягом п'яти робочих днів. Спори, пов'язані з веденням Реєстру, видачею сертифіката, зупиненням його дії або анулюванням, розв'язуються у судовому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >