< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація консалтингових послуг в Україні

Проблеми українських підприємців не менш різноманітні, ніж у їхніх західних колег. Ринок консалтингових послуг пропонує їм практично весь спектр послуг, врахованих міжнародними класифікаторами. На жаль, в Україні немає загальновизнаного класифікатора консалтингових послуг. Ринок консалтингових послуг хаотичний. Дуже часто фірми, що займаються консалтингом у широкому сенсі цього слова, навіть не замислюються над цим, а фірми, що називаються консалтинговими, не мають уяви про консалтинг як такий. В українській нестабільній економіці спостерігається певне переплетення консалтингових послуг та інших видів професійних послуг, які не завжди одразу можна віднести до консалтингових. Це переплетення представлене на рисунку 11.2, де менеджмент-консалтинг виступає ядром. Існує велика кількість класифікацій консалтингових послуг. Наведемо деякі з них. Деякі науковці послуги з бізнес-консалтингу поділяють на такі групи:

 • 1. Управлінське консультування. Це послуги щодо загальних питаннях управління, до яких належать: розробка стратегії; маркетинг; управління виробництвом, трудовими ресурсами, збутом; екологія й безпека праці; структура управління; аналіз ринку.
 • 2. Фінансове консультування - послуги з питань бухгалтерського обліку та аудиту; оцінка майна, бізнесу, ризиків, майнових і немайнових прав; операції із цінними паперами; розробка фінансової стратегії; оцінка фінансових результатів діяльності; управління фондами й інвестиціями; оптимізація витрат і системи фінансового обліку; розрахунок ефективності окремих проектів.
 • 3. Юридичне консультування. Це послуги, пов'язані з юридичними аспектами оподатковування; створенням, реорганізацією й реєстрацією підприємств; зовнішньоекономічною діяльністю, ліцензуванням і патентуванням; поверненням боргів, банкрутством та ін.

Основні напрямки діяльності консультантів в Україні Шарко М. В. пропонує класифікувати наступним чином (рис. 11.3).

Зв'язок менеджмент-консалтингу та інших видів консалтингових послуг

Рис. 11.2. Зв'язок менеджмент-консалтингу та інших видів консалтингових послуг

Основні види діяльності й структура консалтингу в Україні

Рис. 11.3. Основні види діяльності й структура консалтингу в Україні

Найпоширеніші види надаваних консалтингових послуг, Трофімова О. К. пропонує розбити на 13 розділів.

 • 1. Управлінський консалтинг: 1.1. Оргдіагностика, експрес-діагностика. 1.2. Організаційний розвиток. 1.3. Антикризове управління. 1.4. Стратегічне планування та управління. 1.5. Інноваційний консалтинг. 1.6. Розробка організаційних структур і систем управління. 1.7. Управління організаційними змінами. 1.8. Реструктуризація. 1.9. Управління корпоративними фінансами. 1.10. Управлінський облік. 1.11. Аутсорсинг. 1.12. "Прокат директорів". 1.13. Діловодство (розробка посадових інструкцій).
 • 2. Інвестиційний консалтинг: 2.1. Управління проектами. 2.2. Підготовка інвестиційних меморандумів. 2.3. Розробка та комплексна експертиза інвестиційних проектів. 2.4. Розробка бізнес-планів, ТЕО. 2.5. Управління фінансовими ризиками. 2.6. Лізинг. 2.7. Аналіз і моніторинг інвестиційних проектів. 2.8. Супровід інвестиційних проектів. 2.9. Фандрайзинг.
 • 3. Аудитинг: 3.1. Загальногосподарський аудит. 3.2. Аудит фінансових інститутів. 3.3. Внутрішній аудит. 3.4. Системний і фінансовий аналіз господарської діяльності. 3.5. Постановка та ведення бухгалтерського обліку. 3.6. Податкове планування й оптимізація оподатковування. 3.7. Взаєморозрахунки. 3.8. Бюджетування.
 • 4. Фондовий консалтинг: 4.1. Управління фінансовими ресурсами. 4.2. Оцінка майнових комплексів. 4.3. Оцінка й котирування цінних паперів. 4.4. Розміщення й покупка цінних паперів. 4.5. Емісія цінних паперів. 4.6. Брокерське обслуговування. 4.7. Оцінка немайнових прав та інтересів.
 • 5. Управління якістю: 5.1. Створення системи якості. 5.2. Сертифікація системи якості. 5.3. Проведення аудита системи якості. 5.4. Проведення внутрішніх перевірок системи якості. 5.5. Аналіз документації системи якості. 5.6. Написання посібника з якості. 5.7. Розробка й впровадження елементів TQM.
 • 6. Інжиніринг: 6.1. Оцінка технологічних можливостей підприємства. 6.2. Підготовка виробничого процесу. 6.3. Забезпечення процесу виробництва. 6.4. Впровадження нових технологій, нової техніки. 6.5. Виробничий дизайн.
 • 7. Інформаційно-технологічний консалтинг: 7.1. Автоматизація офісів і документообігу. 7.2. Автоматизація бізнес-процесів (ВРА). 7.3. Реінжиніринг бізнес-процесів (BRP). 7.4. Планування ресурсів підприємства (ERP). 7.5. Розробка й супровід спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ). 7.6. Створення й супровід спеціалізованих баз даних. 7.7. Системне інтегрування. 7.8. Створення й супровід комп'ютерних систем. 7.9. Проектування й установки комп'ютерних мереж. 7.10. Надання Інтернет-ресурсів. 7.11. Установка Web-серверів і розробка Web-сайтів в Інтернеті.
 • 8. Маркетинговий консалтинг: 8.1. Маркетинг-планування. 8.2. Комплексний аналіз ринку. 8.3. Розробка систем стимулювання ринку. 8.4. Аналіз тенденцій збуту. 8.5. Ціноутворення й цінова політика. 8.6. Пошук ділових партнерів. 8.7. Оптимізація логістики.
 • 9. Реклама і відносини із громадськістю (public relations): 9.1. Формування іміджу організації. 9.2. Комплексні рекламні компанії. 9.3. Медіа-планування. 9.4. Підготовка та проведення компаній public relations. 9.5. Інформаційна підтримка. 9.6. Передвиборчі технології.
 • 10. Кадровий консалтинг: 10.1. Оптимізація організаційної структури. 10.2. Оптимізація взаємодії підрозділів (формування команди). 10.3. Розробка стратегії мотивації персоналу. 10.4. Вирішення внутрішніх конфліктів. 10.5. Медіаторство. 10.6. Психологічне консультування.
 • 11. Навчання: 11.1. Конференції. 11.2. Курси. 11.3. Семінари. 11.4. Круглі столи. 11.5. Тренінги. 11.6. Ділові ігри. 11.7. Організаційно-ділові ігри. 11.8. Рольові ігри. 11.9. Метод майстер-класу. 11.10. Кейс-технології. 11.11. Методологія системного мислення та діяльності. 11.12. Теорія вирішення винахідницьких завдань.
 • 12. Безпека організації: 12.1. Технічні системи безпеки. 12.2. Охоронні послуги. 12.3. Перевірка благонадійності потенційних партнерів. 12.4. Проведення експертизи об'єктів та інформації. 12.5. Патентна діяльність. 12.6. Захист інформації.
 • 13. Юридичний консалтинг: 13.1. Створення, реєстрація, акредитація, інкорпорація підприємств. 13.2. Акціонування підприємств. 13.3. Експортно-імпортні операції (ЗЕД). 13.4. Offshore. 13.5. Патентознавство й ліцензування. 13.6. Повернення боргів, банкрутство, ліквідація. 13.7. Реструктуризація заборгованості. 13.8. Ведення справ у господарських і третейських судах. 13.9. Юридична експертиза документів. 13.10. Лобіювання інтересів клієнта. 13.11. Участь у переговорах (медіаторство).

Розглянемо основні тенденції розвитку консалтингових послуг, наведених у класифікації.

1. Головна мста управлінського консалтингу полягає в розробці комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості управління та ефективності роботи як підприємства в цілому, так і кожного із співробітників. Діагностика стану підприємства є вихідною точкою в процесі управлінського консультування як при розробці будь-якого інвестиційного проекту, так і будь-яких інших змін, запланованих на підприємстві. Даний вид послуг, поряд з такими послугами як стратегічне планування, реструктуризація, розробка управлінських рішень, управління організаційними змінами та інноваційний консалтинг, має відносно постійний попит як у нашій країні, так і за кордоном. Що стосується антикризового управління, то це переважно специфіка постсоціалістичного табору та країн, що розвиваються.

Одними з нових на нашому ринку й найбільш перспективних видів консалтингу є аутсорсинг і "прокат директорів". Аутсорсинг (outsourcing) заснований на повній або частковій передачі рутинних функцій підприємства (наприклад, таких, як бухгалтерські розрахунки, розрахунок податків, управління персоналом і т. п.) консалтинговій фірмі з мстою зосередження власних зусиль на вирішенні ключових стратегічних завдань. "Прокат директорів" використовується при тимчасовій відсутності керівництва або недавнім звільненні. Організаційний розвиток і діловодство або адміністрування, хоча і є окремими видами консалтингу, віднесені до управлінського консультування через нерозвиненість попиту на них в Україні.

Такі послуги, як управління корпоративними фінансами та управлінський облік також є відносно новими і при переході на західні стандарти управління фінансовими ресурсами досить актуальні. Основною мстою створення системи управлінської звітності є забезпечення менеджерів підприємства своєчасною та необхідною інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень. В основі реалізації практично всіх послуг лежить аналіз існуючих і очікуваних фінансових потоків підприємства. Найбільш ефективною та рекомендованою методикою для цього є адаптований до вітчизняних умов ефективний інструментарій Business Toolkits, підготовлений групою закордонних компаній, серед яких можна відзначити Arthur Andersen, Carana Corporation, Dеloittc Touche Tohmatsu International, а також фахівцями Міжнародного корпусу експертів (International Executive Service Corps).

 • 2. Інвестиційний консалтинг. Збереження та нарощування виробничого, технологічного, фінансового й економічного потенціалу підприємств є найбільш важливим завданням сучасного бізнесу. Діяльність у даному напрямку називається інвестиційною і є умовою розвитку підприємства. Поки існують інвестиційні фонди, банки, програми розвитку, приватні вкладники і т. п., даний вид консалтингу буде мати найбільший попит, особливо в країнах, що розвиваються.
 • 3. Фандрайзинг (пошук інвестування) є одним з базових видів інвестиційного консалтингу. Одним з перших кроків при отриманні інвестування є одержання й вивчення інформації про найбільш імовірні джерела фінансування, оскільки умови одержання тих або інших видів фінансових ресурсів прямо визначають конкретні фінансові показники інвестиційного проекту, що пропонується, і саму можливість його реалізації. Багато консалтингових фірм мають свої бази даних потенційних інвесторів або є офіційними посередниками при одержанні фінансування. Лізинг є видом інвестиційної діяльності стосовно придбання майна та передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний строк і на певних умовах, обумовлених договором, із правом викупу майна лізингоотримувачем. Лізингова схема, за рахунок віднесення лізингових платежів на собівартість у лізингоотримувача, може мати істотні переваги перед звичайними схемами фінансування інвестиційних проектів. Управління проектами вважається одним з найбільш перспективних на ринку консалтингових послуг в Україні. Даний вид послуг містить у собі всі перераховані вище види інвестиційного консалтингу.
 • 4. Аудитинг. Відповідно до визначення комітету Американської бухгалтерської асоціації, аудит - це системний процес одержання й оцінки об'єктивних даних про економічні дії та події, що встановлює рівень їхньої відповідності певному критерію та надає результати зацікавленому користувачеві. Основною мстою аудиторської діяльності є встановлення достовірної бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів і відповідності зроблених ними фінансових і господарських операцій нормативним актам. Першочергова мета аудита, таким чином, полягає у захисті інтересів користувачів економічною інформацією, у наданні їм об'єктивних даних про фінансовий стан того або іншого підприємства. Завдання аудитора полягає в оцінці вірогідності фінансових звітів і зниженні ризику появи в них перекручених даних. Поряд із вже давно розповсюдженими аудиторськими послугами є досить перспективний вид послуг - бюджетування. Впровадження системи бюджетування дозволяє керівництву підприємства одержати значний позитивний ефект за рахунок можливості узгодження діяльності підрозділів усередині компанії й підпорядкування її загальній стратегічній мети. Такі бюджети дозволяють менеджерам спочатку конкретизувати поставлені завдання, а потім проаналізувати стан справ у компанії: як пройшов поточний період - чи приніс він прибутки або збитки, чи є гроші на рахунку, що можна очікувати в найближчому майбутньому.
 • 5. Фондовий консалтинг є одним із стабільних консалтингових ринків. Постійно спостерігається зростання попиту на послуги оцінювання. Одним із принципово нових видів фондового консалтингу є нематеріальні активи. До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають фізичних властивостей, але зараховані до активів підприємства і, звичайно, потребують поступової амортизації протягом терміну їхнього використання. Такими є: патенти, авторські права та інша інтелектуальна власність, права на власність і користування землею й корисними копалинами, торговельні марки, програмне забезпечення ЕОМ і т. п.
 • 6. Управління якістю. В останнє десятиліття відзначається підвищений інтерес до якості продукції, що поставляється споживачеві. Наявність у постачальника системи якості стає важливим фактором підвищення конкурентоспроможності його продукції й необхідною умовою для виходу на світовий ринок. Розробка систем якості проводиться відповідно до вимог стандартів ICO серії 9001, які чітко спрямовані на задоволення конкретних запитів споживача. Найновішою і, на жаль, недостатньо затребуваною є послуга з розробки й впровадження елементів загальної якості (Total Quality Management - TQM).
 • 7. Інжиніринг є одним з родоначальників консалтингу і являє собою послуги по інженерній підготовці й забезпеченню процесу виробництва, будівництва й експлуатації різних об'єктів.
 • 8. Інформаційно-технологічний консалтинг. Всі послуги даного виду консалтингу є новими й дуже перспективними внаслідок росту попиту на інформаційну техніку й інформаційні технології. Під інформаційними технологіями розуміються способи автоматизованої переробки інформації. Новими й досить перспективними є послуги з моделювання бізнес-процесів та їх реінжинірингу. Вперше термін "ре-інжиніринг бізнес-процесів" (від англ. business process reenginecring, BPR) був уведений M. Хаммером і Д. Чампі, які визначають цей вид діяльності як "фундаментальне перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення корінних змін в основних показниках їхньої діяльності: вартість, якість, послуги й темпи". BPR є напрямком, що виник на стику двох різних сфер діяльності - управління (менеджменту) та інформатизації. Саме тому реінжиніринг вимагає нових специфічних засобів подання й обробки проблемної інформації, зрозумілих і розробникам інформаційних систем і менеджерам. Подібні засоби вимагають інтеграції ключових досягнень інформаційних технологій і створення відповідних інструментальних засобів підтримки реінжинірингу. Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів орієнтований на корінну перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни в тій або іншій сфері управління.
 • 9. Маркетинговий консалтинг. Найпоширеніше захворювання в бізнесі - "ринкова сліпота", що породжує безліч ускладнень. За статисткою понад 75% всіх банкрутств у світі пояснюються поганим знанням свого власного продукту, споживача, каналів поширення й конкурентів. Самим новим видом послуг в цій сфері є оптимізація логістики підприємства.
 • 10. Реклама й паблік рілейшнз із громадськістю. Метою цього виду послуг є створення в очах громадськості позитивного і разом з тим особливого, що відрізняється від конкурентів, образа (іміджу) товару або фірми. Одним з нових і найбільш ефективних видів послуг є передвиборчі технології, які користується надзвичайним попитом серед політиків.
 • 11. Кадровий консалтинг (рекрутмент) - це послуги з підбору й оцінки кадрів. Дана сфера послуг розвилася як окремий вид у зв'язку з постійно зростаючою потребою в керівних кадрах і висококваліфікованих фахівцях. Кадровий консалтинг є одним з найпоширеніших в Україні видів послуг, оскільки не вимагає особливої кваліфікації консультантів у даній сфері. Консалтинг у сфері конфліктології є новим видом послуг в області кадрового консалтингу й тільки набирає обертів на вітчизняному ринку консалтингових послуг.
 • 12. Навчання. Навчальне консультування є найстарішим видом консалтингу в нашій країні, яке раніше мало назву підвищення кваліфікації керівного складу. Відмінність різних видів навчання від управлінського консультування полягає в тому, що тренер не рекомендує менеджерам управлінські рішення з різних проблемах, а лише передає їм свої знання про те, як їх треба приймати, і надає інформацію з відповідної проблематики. Навчання в дії, а саме активно-ігрові методи - ділові ігри, організаційно-дійові ігри, рольові ігри й метод майстер-класу є найбільш ефективними і перспективними, тому що надають не тільки інформацію стосовно певної проблеми, але й змушують менеджера самостійно приймати рішення в екстремальних ситуаціях, програючи різні варіанти результату проблеми.
 • 13. Безпека організації - найновіший напрямок консалтингу. Економічна безпека підприємства - це забезпечення захищеності господарських відносин, розвиток економічного потенціалу компанії, підвищення рівня добробуту всіх її співробітників і основ захищеності фірми від різних небезпек і загроз, джерелом зародження й розвитку яких виступають внутрішні й зовнішні протиріччя.

Захист інформації є найбільш актуальним на сьогоднішній день і найпоширенішим видом послуг з безпеки. Кілька років назад Британський Інститут Стандартів (BSI) за підтримкою групи комерційних організацій, серед яких були Shell, National Westminster Bank, Midland Bank, Unilever, British Telecommunications, Marks & Spencer, Logica та ін., розпочав розробку стандарту інформаційної безпеки, що отримав згодом позначення BS 7799. Стандарт BS 7799 визначає загальну організацію, класифікацію даних, системи доступу, напрямки планування, відповідальність співробітників, використання оцінки ризику й т. д. у контексті інформаційної безпеки. В Україні аналоги BS 7799 відсутні, тому перевага часто віддається саме їй, тому що британська схема є найбільш старою й розвиненою.

14. Юридичний консалтинг є одним з основних родоначальників консалтингу і взагалі професійних послуг. Юристи надають послуги як у формі порад, так і шляхом безпосереднього ведення справ своїх клієнтів. Вони також можуть давати експертні висновки про відповідність дії або документа юридичним нормам.

Наведений класифікатор є предметним, тобто визначає консалтингову діяльність за видами надаваних послуг. Проте, розділити консалтингову діяльність можна і за іншими критеріями і ознакам, представленими в табл. 11.5.

Таблиця 11.5. Типи консалтингової діяльності за ознаками різного класу

Ознака

Тип

За предметом роботи:

Проектне консультування Процесне консультування

За типами консультування

Експертне Процесне Навчання

За цілями

Цільове Багатоцільове

За результатом на виході

Нормативне

Ціннісне Проблемне

За завданнями

Оперативне Стратегічне Організаційне Розвиваюче

За спеціалізацією консультантів

Спеціалісти Дженералісти

За місцем розташування консультантів

Зовнішнє Внутрішнє

За тривалістю проведення робіт

Короткострокове Середньострокове Довгострокове Разове Періодичне Абонементне

За клієнтом

Індивідуальне

Організаційне

За масштабом клієнта

Державні підприємства Великі приватизовані підприємства Середні підприємства

Малі підприємства Приватні підприємства Некомерційні підприємства

За галуззю клієнта

Банківська справа Енергетика Транспорт Охорона здоров'я і т. д.

За місцем розташування консалтингової компанії

Локальні Регіональні Всеукраїнські Багатонаціональні

За методами роботи

Діагностика Розрахунки Розробки Документування Інформування

Навчання Переговори

За функціями консультанта (ролями)

Діагностик Експерт Аудитор

Розробник Ідеолог

Викладач Тренер

Медіатор

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >