< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бюджетування як інструмент управлінського контролю та види бюджетів

Метою діяльності комерційного підприємства в умовах ринкових відносин є збільшення прибутку. Досягти цього можна збільшенням виробництва та реалізації продукції, утриманням лідируючого положення на ринку, систематичним оновленням асортименту продукції, поліпшенням технології виробництва і т. ін. Мета діяльності підприємства та шляхи її досягнення визначаються у процесі стратегічного планування, результатом якого може бути план розвитку підприємства на тривалий час та стратегія досягнення визначеної мети.

Деталізація перспективного планування здійснюється шляхом бюджетування, тобто визначення короткострокових (поточних) завдань в межах загальної довгострокової стратегії.

Бюджетування - це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Продуктом бюджетування є бюджет.

Бюджет підприємства - це план його майбутньої діяльності, виражений системою кількісних і вартісних показників.

Період, для якого підготовлений та використовується бюджет, називають бюджетним періодом. Зазвичай таким періодом є рік, у межах якого можна виокремити короткі періоди (квартал, місяць).

Мета і завдання бюджетування:

 • 1. Здійснення періодичного планування.
 • 2. Створення бази для контролю діяльності окремих колективів та їх керівників, оцінки результатів діяльності.
 • 3. Забезпечення комунікації в діяльності окремих підрозділів підприємства.
 • 4. Визначення та усвідомлення майбутніх витрат діяльності окремих підрозділів та підприємства в цілому, необхідних ресурсів для забезпечення цієї діяльності.
 • 5. Забезпечення виконання вимог законодавства та умов господарських договорів, контрактів і т. ін.

Розробляючи бюджет, підприємство тим самим може передбачити майбутні проблеми та визначити шляхи їх подолання.

Якщо різні підрозділи або менеджери діятимуть окремо, то шансів на досягнення спільної мети поменшає.

Важливим моментом у процесі бюджетування є те, що менеджери, розробляючи плани, роблять їх у кількісному вираженні, що, в свою чергу, дає змогу усвідомити витрати.

У процесі складання бюджету менеджер має змогу порівняти витрати і вигоди альтернативних напрямів дій, визначити найефективніший спосіб використання ресурсів.

Бюджетування здійснюється у двох напрямках:

 • 1) підготовка бюджетів окремих підрозділів підприємства (функціональних бюджетів);
 • 2) розробка стандартів витрат на окремі види діяльності.

Між цими двома напрямками бюджетування існує досить тісний взаємний зв'язок: на підставі стандартів витрат складають бюджети підрозділів, а на підставі останніх планують ставки (нормативи) розподілу накладних витрат, що є базою для визначення нормативної собівартості продукції у тих же бюджетах підрозділів (рис. 24.1).

На підставі бюджетів підрозділів готують зведений (генеральний) бюджет підприємства.

Зведений бюджет - сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства. Він включає дві групи бюджетів - операційні та фінансові.

Операційні бюджети - сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують складання бюджетного звіту про фінансові результати діяльності.

Фінансові бюджети - сукупність бюджетів, що відображають запланований рух коштів та очікуваний фінансовий стан підприємства.

Існує три основні підходи до організації процесу бюджетування:

 • 1) низхідний;
 • 2) висхідний;
 • 3) комбінований.

Підхід низхідний означає, що керівництво самостійно здійснює процес бюджетування, не залучаючи при цьому інших фахівців підприємства.

Перевага: дає можливість зменшити витрати часу на процес бюджетування.

Недолік: недостатньо залучаються менеджери інших ланок.

Підхід висхідний - за цього підходу керівники різних підрозділів складають бюджети щодо діяльності, за яку вони відповідають.

Перевага: мотивація менеджерів інших ланок щодо досягнення цілей підприємства, посилення комунікації між різними підрозділами компанії;

Недолік: брак часу на підготовку бюджетів.

Підхід комбінований - керівництво задає цілі компанії, а керівники нижчої та середньої ланки готують бюджети.

Бухгалтер-аналітик аналізує узгоджені бюджети. Бухгалтер-аналітик відіграє дуже важливу роль у процесі бюджетування, оскільки готує вихідні дані для планування, перевіряє і узагальнює підготовлені бюджети, надає необхідні консультації.

Процес бюджетування охоплює етапи:

 • 1. Визначення основних цілей та висвітлення їх особам, які безпосередньо складають бюджет.
 • 2. Розробка бюджету продажу.

Напрями бюджетування виробничої діяльності та види бюджетів

Рис. 24.1. Напрями бюджетування виробничої діяльності та види бюджетів

 • 3. Складання "пробних" бюджетів.
 • 4. Розгляд запропонованих бюджетів на адміністративному засіданні.
 • 5. Аналіз бюджетів.
 • 6. Затвердження бюджетів.

Першим етапом бюджетування є визначення основних цілей та висвітлення їх особам, які безпосередньо складають бюджет. Ця інформація звичайно стосується обсягу й асортименту продукції, цінової політики, ринків збуту тощо.

Відправною точкою для бюджетування є бюджет продажу.

Бюджет продаж - операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну й очікуваний дохід від продажу кожного виду продукції (товарів, послуг). Він визначає і обсяг виробництва продукції (або обсяг закупівлі товарів) та витрати різних видів ресурсів.

Отже, попереднє складання всіх операційних і фінансових бюджетів здійснюють після розробки проекту бюджету продажу.

Підготовка зведеного бюджету вимагає зусиль і участі представників різних підрозділів підприємства, складання численних розрахунків і обґрунтувань, узагальнення та узгодження різних показників. Саме тому призначають директора з бюджету та створюють бюджетний комітет.

Директором звичайно є фінансовий директор. Він розробляє керівництво з бюджетування.

Бюджети класифікують за кількома ознаками (рис. 24.2 та табл. 24.1):

Класифікація бюджетів

Рис. 24.2. Класифікація бюджетів

Керівництво з бюджетування - це документ, в якому зазначається інформація, що потрібна для осіб, відповідальних за оброблення цієї інформації, а також терміни виконання відповідних бюджетних процедур.

Бюджетний комітет - робочий орган, який забезпечує розробку й узгодження бюджетів.

Бюджетний період - проміжок часу, для якого підготовлено і використовується бюджет.

Найпоширенішими методами складання бюджетів є: бюджетування через прирощення та бюджетування "з нуля".

Бюджетування через прирощення - складання бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді.

Бюджетування "з нуля" - управлінці мають обґрунтовувати заплановані витрати так, ніби діяльність здійснюється вперше.

Таблиця 24.1. Характеристика бюджетів

Вид бюджету

Характеристика

1

2

Функціональні бюджети

Окремі складові зведеного бюджету, які стосуються відповідальності окремого менеджера

Зведений бюджет

Узагальнюючий план роботи підприємства; який відображує майбутні операції всіх його підрозділів протягом бюджетного періоду. Його формат залежить від розміру підприємства та характеру діяльності

Операційні бюджети

В операційному бюджеті господарська діяльність організації відбивається через систему спеціальних техніко-економічних показників, що характеризують окремі сторони і стадії виробничо-господарської діяльності

Фінансові бюджети

У найбільш загальному виді фінансовий бюджет являє собою баланс доходів і витрат організації. У ньому кількісні оцінки доходів і витрат, що приводяться в операційному бюджеті, трансформуються в грошові. Його основною метою є відображення передбачуваних джерел надходження фінансових коштів і напрямків їхнього використання

Бюджет капітальних інвестицій

Відображує потреби підприємства у капітальних інвестиціях (модернізація існуючих та створення нових засобів праці) і величину коштів, необхідних для їх здійснення, охоплює плани інвестицій в основні засоби або додаткові виробничі лінії

Статичний

Бюджет, який відображує майбутні операції на чітко визначений термін і рівень діяльності

Безперервний

При складанні таких бюджетів подовжується часовий горизонт планування у міру закінчення звітних періодів. Протягом виконання бюджету у звітному місяці кварталі) нові бюджети на місяць постійно додаються до існуючого бюджету після його закінчення так, щоб кожного разу був наявний бюджет, складений на рік

Гнучкий бюджет

У гнучкому бюджеті передбачається кілька альтернативних варіантів обсягу реалізації. Він враховує зміну витрат і доходів у залежності від зміни рівня продажів і являє собою динамічну базу для порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. Гнучкий бюджет включає доходи й витрати, скоректовані на фактичний обсяг продажів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >