< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типові форми первинного обліку по розрахунках із робітниками та службовцями по заробітній платі

Облік розрахунків по оплаті праці проводиться на підставі Типових форм, затверджених наказом Державного комітету статистики № 489 від 05.12.2008 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗІ СТАТИСТИКИ ПРАЦІ" із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 25 грудня 2009 року № 496 (далі — наказ № 489).

П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"

Наказом № 489 передбачено, що на підприємстві складається дві розрахунково-платіжні відомості на кожного працівника окремо та в цілому по підприємству типових форм П-6 та П-7 відповідно.

Виплату із каси сум з оплати праці, як правило, проводять за платіжними відомостями. Для цього із розрахунково-платіжних відомостей у платіжні відомості записують прізвище, ім'я та по батькові працівника, його табельний номер і суму до одержання. Такий порядок встановлюють на великих підприємствах, де касир завантажений лише однією роботою — веденням касових операцій. На невеликих підприємствах функції касира може виконувати бухгалтер. У такому випадку немає потреби складати окремо платіжну відомість. За таких умов оплату праці краще видавати за розрахунково-платіжною відомістю.

Розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма № П-6)

Підрахунок даних про нараховану суму оплати праці за кожним працівником здійснюється в розрахунково-платіжних відомостях працівника (форма № П-6), в яких показують нарахування за видами оплат та утримання.

Відомість ведуть на кожного працівника, де записують його прізвище, ім'я та по батькові, стать, табельний номер, ідентифікаційний номер, професію, посаду, кількість відпрацьованих днів (годин).

Далі зазначається період, за який складається розрахунково-платіжна відомість працівника та заповнюються дані про кількість нарахованих та отриманих гривень за видами оплат (фонд основної заробітної плати; фонд додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати; інші виплати, що не належать до фонду оплати праці; внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

У розділі "Нараховано за видами оплат" відображають нарахування за фондом основної і додаткової заробітної плати, а також зазначають інші заохочувальні і компенсаційні виплати та виплати, що не належать до фонду оплати праці.

У розділі "Утримано" записують утримання раніше виданого авансу, внесків до пенсійного та інших соціальних фондів, податку з доходів фізичних осіб, профспілкових внесків, аліментів тощо, а також вираховують суму, яка підлягає виплаті.

Розрахунково-платіжна відомість є документом бухгалтерського оформлення і на практиці підписується бухгалтером-виконавцем розрахунку заробітної плати і головним бухгалтером, який здійснює контроль за правильністю нарахувань. Підпис начальника цеху також необхідний для контролю за правильністю нарахування заробітної плати кожному працівникові, аналізу і контролю фонду заробітної плати цеху.

Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7)

Форма № П-7 відрізняється від типової форми П-6 тим, що за її допомогою здійснюють узагальнення даних відомостей по підприємству за розрахунками з робітниками та службовцями. Таке зведення оплати праці дає змогу мати узагальнюючі дані в цілому по підприємству про суми нарахованої оплати праці, утримань із неї та суми до виплати. Ці дані необхідні для контролю витрачання фонду оплати праці, визначення загальних сум для перерахування податків, отримання готівки в установі банку для видачі працівникам, складання звітності тощо.

Таблиця 6.19

Розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма № П-6)

В шапці бланка форми № П-7 вказується найменування підприємства (установи, організації), код ЄДРПОУ. Далі зазначається період, за який складається розрахунково-платіжна відомість (зведена) та заповнюються дані про кількість нарахованих та отриманих гривень за видами оплат (фонд основної заробітної плати; фонд додаткової заробітної плати; інші заохочувальні та компенсаційні виплати; інші виплати, що не належать до фонду оплати праці; внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

В кінці вказується сума нарахованих та отриманих гривень разом за весь період по організації. Головний бухгалтер вказує свої прізвище, ім'я, по батькові та ставить підпис.

Групування даних первинних документів за двома напрямками (за працівниками і за об'єктами обліку) — досить трудомістка робота. Тому вона виконується, як правило, за допомогою комп'ютерів.

В розрахунково-платіжних відомостях ведеться аналітичний облік до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

Платіжна відомість (типова форма № П-53)

Форма № П-53 (табл. 6.20) застосовується для обліку видачі заробітної плати, премій, виплат за результатами роботи протягом року і в інших випадках колективної видачі коштів з каси підприємства.

На титульному аркуші під реквізитом "Цех, відділ" знаходиться розпорядницький запис керівника і головного бухгалтера підприємства: "У касу для оплати в термін з_по_у сумі _ грн, коп."

Термін виплати заробітної плати відповідно до законодавства — 3 дні.

Незважаючи на те, що згідно з наказом № 489 ця форма (як і більшість типових форм первинного обліку) втратила чинність з 01.01.2009 р. підприємство має право, виходячи з практичної доцільності, самостійно розробити необхідні документи, взявши за основу скасовані. Отже цю форму доцільно і далі використовувати.

Після закінчення терміну виплати заробітної плати касир зобов'язаний наприкінці дня зробити запис у платіжній відомості про фактично виплачену суму. Неотриману особами суму касир депонує, тобто на місці підпису ставить запис (штамп) "депоновано".

Бухгалтер, отримавши звіт касира, перевіряє правильність оформлення доданих до нього документів, у тому числі і платіжної відомості (розрахунково-платіжної відомості). Одночасно сума задепонованої заробітної плати по платіжній відомості записується в Книгу (реєстр) депонованої заробітної плати, а потім видають за видатковими касовими ордерами. Якщо неодержані суми оплати праці перенести у розрахунково-платіжну відомість на наступний місяць як сальдо, то в книгу обліку депонованої заробітної плати такі записи не роблять, що зменшує обсяг облікової роботи.

Таблиця 6.20

Платіжна відомість (типова форма № П-53)

Книга (реєстр) депонованої заробітної плати (табл. 6.21), як правило, відкривається на термін три роки, записи у яку здійснюється в хронологічному порядку. Термін зберігання книги (реєстру) складає три роки після останнього запису.

Відмітка про виплату депонованої заробітної плати, її списання на кінець терміну позовної давнини або перенесення сальдо депонованої (не виплаченої) суми до іншої книги, завіряється підписом виконавця.

Таблиця 6.21

Книга (реєстр) депонованої заробітної плати

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >