< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Закон України "Про зайнятість населення" № 803 від 1 берез. 1991 р. // Закони України. — 1996. — Т.1. — С. 252— 269.
 • 2. Закон України "Про оплату праці" № 144 від 24 берез. 1995р. //Закони України. — 1997. — Т. 8. — С. 208—210.
 • 3. Кодекс законів про працю України. — К. : Праця, 2004. —368 с.
 • 4. Близнюк В. В. Ринок праці України та ризики його функціонування / В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування. — 2008. — № 1. — С. 121—136.
 • 5. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002. —387 с.
 • 6. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К.: ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 7. Басильченко В. С. Державне регулювання зайнятості /

B. С. Басильченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 289 с.

 • 8. Басильченко В. С. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика / В. С. Басильченко, П. М. Василенко. — К., 2000.-317 с.
 • 9. Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В. Гончаров // Економіст. — 2007. — № 8. —C. 10-14.
 • 10. Гринкевич С. С Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С. С. Гринкевич // Наук. вісн. УкрДЛТУ. — 2006. — Вил. ^6;3. — С. 141—144.
 • 11. Гринкевич С. С. Стан молодіжної зайнятості в Україні / С. С. Гринкевич // Наук. вісн. УкрДЛТУ. — 2006. — Вид. 16.3. — С. 239—241.
 • 12. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
 • 13. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 432 с.
 • 14. Іляш О. І. Галузевий ринок праці: основи формування та регулювання / О. І. Іляш // Наук. вісн. Буковий, держ. фін. акад. — Сер. Екон. науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 405—418.
 • 15. Іляш О. /. Ринок праці: теоретичні та методологічні підходи до дослідження / О. І. Іляш // Екон. стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2006. — Вип. 1(3). — С. 304—316.
 • 16. Іляш О. І. Розробка стратегії зайнятості населення України (на прикладі Львівської області) / О. І. Іляш // Вісн. Донецьк, нац. ун-ту. — Сер. В: Економіка і право. — 2008. — Вип. 1.—С, 41—50.
 • 17. Карпіщенко О. /. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К. : Університет, кн., 2006. — 264 с.
 • 18. Лисогор Л. СОТ і ринок праці: переваги і виклики / Л. Лисогор // Праця і зарплата. — 2008. — № 17. — 7 трав.
 • 19. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. — К. : Центр навч. л-ри, 2003. — 224 с.
 • 20. Лукашевич Б. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л.: Новий світ, 2004. —248 с.
 • 21. Петюх В.М. Ринок праці: навч.-метод, посіб. /В. М. Петюх. — К.: КНЙУ, 2000. — 128 с.
 • 22. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість : навч. посіб. / В. М. Петюх. — К. : КНЕУ, 1999. — 214 с.
 • 23. Ринок праці в 2007 р. // Праця і зарплата. — 2008. — № 4. — січ.
 • 24. Чернявська ІО. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю. Б. Чернявська //

Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — № 7—8. — С. 102—106.

25. Ярошенко В. /. Проблеми професійного ринку праці / В. І. Ярошенко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — № 10. — С. 163—168.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Суть та значення моніторингу соціально-трудової сфери.
 • 2. Соціальні процеси у сфері праці.
 • 3. Класифікація соціальних досліджень та методи їх проведення.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. У чому полягає сутність моніторингу соціально-трудової сфери?
 • 2. Назвіть основні завдання моніторингу соціально-трудової сфери.
 • 3. Розкрийте сутність соціальних процесів у сфері праці.
 • 4. Які існують види соціальних процесів?
 • 5. Назвіть основні функції соціологічних досліджень.
 • 6. Обґрунтуйте інформаційно-дослідницьку функцію соціологічних досліджень.
 • 7. Які види соціологічних досліджень Ви знаєте?
 • 8. Опишіть послідовність розробки програми соціологічних досліджень.
 • 9. У чому полягає сутність операціоналізації й інтерпретації?
 • 10. Поясніть сутність та класифікацію гіпотез.
 • 11. Які методи вірогідного добору використовують при формуванні вибірки?
 • 12. Які напрями регулювання соціально-трудових відносин реалізуються державою?
 • 13. Які методи збору інформації використовуються при дослідженні соціально-трудової сфери?

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Роль гіпотез у моніторингу соціально-трудової сфери.
 • 2. Методологія досліджень соціально-трудової сфери в сучасних ринкових умовах.
 • 3. Необхідність застосування тестової методики при дослідженні системи соціально-трудових відносин, і
 • 4. Трудове законодавство України: відповідність міжнародним нормам.

Дискусійні питання

 • 1. Вплив форм власності на менталітет соціальних груп.
 • 2. Проблеми формування нової трудової мотивації як інструмента регулювання соціально-трудових відносин.
 • 3. Значення соціальних аспектів у господарській практиці.

Теми рефератів

 • 1. Розробка програм соціальної підтримки працівників.
 • 2. Роль соціальних процесів і відносин у сфері праці як найважливіших факторів підвищення ЇЇ ефективності.
 • 3. Моніторинг соціально-трудової сфери як ефективний засіб удосконалення соціально-трудових відносин.
 • 4. Роль ірраціональних спонукань у трудовій мотивації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >