< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління державним корпоративним сектором та корпоративними правами держави

Управління державним корпоративним сектором в Україні включає в себе три основні напрямки:

 • 1. Створення загальної нормативно-правової бази функціонування економіки.
 • 2. Пряме управління державними підприємствами.
 • 3. Управління певною державною частиною в статутному капіталі господарських товариств (корпоративні права держави).

Перший напрямок полягає в розробленні законів і підзаконних актів економічного спрямування, оскільки всі підприємства, в тому числі і корпоративного типу, здійснюють діяльність у цьому нормативно-економічному полі.

Другий напрямок застосовується у тих випадках, коли держава є єдиним власником акціонерного товариства і керує його діяльністю через менеджмент підприємства.

Третій напрямок державного управління впливає на діяльність товариства відповідно до наявності державного пакета корпоративних цінних паперів.

Заходи, що належать до першого напрямку, здійснюються органами центральної державної влади, які мають право приймати рішення, що мають законодавчу силу. Заходи в рамках другого та третього напрямків впроваджуються органами виконавчої влади.

Об'єктами управління державної власності є:

 • - майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління;
 • - майно, яке передане державним комерційним підприємствам, установам та організаціям;
 • - майно, яке передане державним господарським об'єднанням;
 • - корпоративні права, що належать державі у статутних фондах господарських організацій (корпоративні права держави);
 • - державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в порядку, визначеному окремими законами;
 • - державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;
 • - державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій;
 • - державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;
 • - безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду.

Казенне підприємство - юридична особа, створена державою як єдиним засновником. Майно юридичної особи цього виду належить не самій особі, а засновнику, тобто державі. Розпорядження основними фондами казенного підприємства можливо лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном

Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:

 • - законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;
 • - основним (понад 50%) споживачем продукції виступає держава;
 • - за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція;
 • - переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції, яка за своїм характером, як правило, не може бути рентабельною;
 • - приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.

Державне господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування. Державне господарське об'єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання.

Господарська організація - колективне утворення фізичних та/або юридичних осіб, яке має організаційну єдність, що передбачає відокремленість даного колективу як єдиного цілого від інших колективів. Мають статус юридичної особи, які створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Істотну частину державного сектора становлять державні акціонерні компанії. Вони є повноправними суб'єктами корпоративного сектора, хоч і мають певні особливості в порівнянні з акціонерними товариствами в класичному їхньому вигляді. Так, державна акціонерна компанія являє собою акціонерне товариство публічного типу, у якому державі належить пакет акцій, що відповідно до законодавства забезпечує правочинність рішень загальних зборів акціонерів.

Державні акціонерні компанії можуть створююватись трьома способами:

 • - акціонування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації;
 • - створення державної акціонерної компанії;
 • - придбання державою відповідних пакетів акцій в інших власників. Від імені держави засновником і акціонером державної акціонерної

компанії є орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України управляти об'єктами державної власності.

Якщо державна акціонерна компанія створена шляхом акціонування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, недержавні інвестори можуть здобувати право власності на акції додаткової емісії, що здійснюється за рахунок прямих інвестицій.

Акції державних акціонерних компаній можуть бути передані в управління уповноваженим особам. Під час такої передачі Кабінет Міністрів України може визначити особливі умови здійснення управління і обов'язковий розмір дивідендів від прибутку компанії, які направляються в державний бюджет. Порядок і умови передачі в управління уповноваженим особам акцій державних акціонерних компаній визначаються урядом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >