< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність некомерційної організації

Діяльність некомерційної організації включає два рівні: основну і підприємницьку діяльність.

Основна діяльність некомерційної організації - це діяльність, що відповідає цілям, для досягнення яких вона створена і яка передбачена в Статуті.

Некомерційна організація може здійснювати один або декілька видів діяльності. Для некомерційних організацій у галузі охорони здоров'я це може бути надання медичних послуг, створення медичної техніки, ведення науково-дослідної роботи тощо.

Проведення основної виробничої діяльності - головна функція некомерційної організації, мета, заради якої вона створюється. Саме ця діяльність некомерційної організації підтримується і стимулюється державою (пільги при сплаті податків, надання замовлень тощо).

Фонд "Відродження" в 2007 р. проголосив Програму "Ініціативи в галузі охорони здоров'я". Метою цієї програми стало сприяння реформуванню галузі охорони здоров'я, поліпшення рівня здоров'я населення, підтримуючи нові підходи до вирішення найактуальніших проблем громадського здоров'я, насамперед через впровадження цілісної моделі допомоги при станах, пов'язаних з ВІП/СНІД та немедичним вживанням наркотиків.

ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ 2007 РОКУ:

 • - започаткування результативного та прозорого діалогу між громадськістю та державою в питаннях впровадження політики у сфері охорони здоров'я;
 • - залучення громадськості до розв'язання нагальних проблем громадської охорони здоров'я;
 • - започаткування незалежного моніторингу центрального та місцевих бюджетів у сфері охорони здоров'я, забезпечення прозорості та ефективності державної політики, а також її відповідності потребам пацієнтів;
 • - реформування системи охорони здоров'я в Україні, зокрема у сферах паліативної допомоги, наркополітики, зменшення шкоди та захисту прав пацієнтів;
 • - розвиток політики зменшення шкоди від вживання наркотиків і профілактика ВІП/СНІД у середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків;
 • - розвиток системи паліативної допомоги в Україні;
 • - Захист прав пацієнтів на доступ до якісної та комплексної медичної, соціальної та юридичної допомоги.

ПРИНЦИПИ РЕАПІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

 • - програма здійснює свою діяльність наданням (рантової підтримки актуальним громадським ініціативам;
 • - програма залучає окремих фахівців для виконання експертних завдань, проведення наукових досліджень, участі в конференціях;
 • - програма надає технічну допомогу представникам громадськості, які вважають за потрібне встановити робочі стосунки з представниками органів влади;
 • - програма підтримує активні зв'язки із засобами масової інформації з метою поширення інформації про хід виконання проектів, про окремі показники стану здоров'я населення тощо.

У країнах з ринковою економікою некомерційним організаціям, у тому числі і в галузі охорони здоров'я, дозволяється, крім основної діяльності, займатися також підприємницькою діяльністю. За допомогою останньої некомерційні організації дістають можливість заробити додаткові кошти, які в даний момент не можуть бути надані засновниками, учасниками організації. Проте треба врахувати, що некомерційні організації створюються і функціонують не для ведення підприємницької діяльності, а заради виконання ними основної діяльності, яка відображена в Статуті.

Дохід некомерційної організації

Некомерційна організація для ведення своєї діяльності повинна мати певний дохід. До основних джерел формування доходу некомерційної організації відносяться:

 • o регулярні і одноразові надходження від засновників (учасників);
 • o засоби добровільного медичного страхування;
 • o добровільні майнові внески і пожертвування;
 • o асигнування з державного бюджету;
 • o виручка від реалізації товарів, науково-дослідних та інших робіт, послуг;
 • o доходи, що отримуються від власності;
 • o інші, не заборонені законом надходження.

Під регулярними надходженнями від засновників (учасників) розуміють вступні і членські внески в тих некомерційних організаціях, правові форми яких передбачають членство (громадське об'єднання, асоціація та ін.). До регулярних надходжень можна віднести засоби, що перераховуються установам їх власниками, якщо це робиться регулярно.

Засоби добрвільногоо медичного страхування - це засоби, що поступають в організацію за допомогою добровільного медичного страхування. Під добровільними майновими внесками розуміються будь-які пожертвування громадян і юридичних осіб. Ці засоби можуть поступати в некомерційну організацію як у натуральній, так і в грошовій формі. Доказом надходження тих або інших засобів (майна) у власність некомерційної організації є платіжні доручення, прибутково-видаткові касові ордери та акт здачі-приймання майна.

Пожертвування носять виключно цільовий характер: вони призначені для виконання конкретних програм, заходів або для ведення основної діяльності в цілому. До добровільних майнових внесків і пожертвувань відносяться також грошові надходження від спонсорів. Звичайно, що в основі таких надходжень має бути покладено спонсорську угоду. Як правило, заклад охорони здоров'я за спонсорською угодою надає рекламні послуги фірмі-спонсору, тому іноді спонсорство розглядають як вид рекламної діяльності. Рекламуватись мають лікарські засоби (ті, що дозволені Законом України "Про рекламу") й товари медичного призначення, дієтичне харчування.

На особливу увагу заслуговує таке джерело надходження, яке іменується грантом. Під грантом розуміються засоби, що надаються підприємствам, організаціям і фізичним особам для виконання конкретних програм.

У світовій практиці під грантом, як правило, розуміють цільові засоби, що надаються на безповоротній, неприбутковій основі. Гранти дозволяють медичним центрам, науковим організаціям, вищим навчальним закладам здійснювати нові проекти, набувати сучасного устаткування, підвищувати рівень професійної кваліфікації співробітників, видавати наукову та науково-популярну літературу тощо.

У країнах з ринковою економікою існує система отримання коштів з державного бюджету за допомогою державного або муніципального контракту, що передбачає участь некомерційних організацій у виконанні програм, що задовольняють державні і муніципальні потреби. Наприклад, некомерційні організації, які працюють у галузі охорони здоров'я, можуть укласти контракт з місцевими органами державної влади на надання медичних послуг певним категоріям населення (особам похилого віку, інвалідам, багатодітним сім'ям тощо). Отримання державного і муніципального контракту некомерційними організаціями можливо тільки на конкурсній основі.

У світовій практиці існує досвід, за яким держава може надавати некомерційним організаціям субсидії і субвенції, зокрема на виділення державних грантів. Субсидії надаються некомерційній організації на умовах пайового фінансування цільових витрат. Як правило, субсидії, що отримуються некомерційною організацією, прямують на часткове покриття певних видів витрат, пов'язаних із здійсненням основної діяльності (наприклад, комунальні витрати). Отримання такого роду коштів з державного бюджету часто пов'язане з певними вимогами. Кошти з державного бюджету у вигляді субвенції можуть бути надані некомерційній організації на здійснення певних цільових витрат. Ці засоби поступають у некомерційну організацію на безвідплатній і безповоротній основі. Зокрема, некомерційний заклад охорони здоров'я може отримати бюджетні кошти у вигляді субвенції на фінансування витрат, пов'язаних з її участю у виконанні державної цільової програми, фінансування якої передбачено відповідним бюджетом.

Світовий досвід показує, що асигнування з державного бюджету, які поступають некомерційним організаціям, повинні носити цільовий характер. За допомогою такого роду фінансування держава привертає некомерційні організації до реалізації федеральних, регіональних і місцевих програм з охорони здоров'я.

Структура доходів некомерційної організації залежить від організаційно-правової форми, виду власності, здійснення підприємницької діяльності, характеру медичних послуг, що надаються, і товарів, які вона виробляє, тощо. Дохід некомерційної організації галузі охоронм здоров'я залежно від джерела надходжень коштів можна розподілити на цільові надходження і дохід від підприємницької діяльності.

Цільові засоби - засоби в грошовій і натуральній формі, що поступають в не-комерційну організацію, для виконання основної (статутною) діяльності.

Доходи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, формуються за рахунок отримання коштів від виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, реалізації продукції, придбання і реалізації частки, паїв, майнових та немайнових прав, участі в господарчих товариствах. Проведення підприємницької діяльності дорівнює некомерційні організації до комерційних організацій, діяльність яких регулюється відповідним законодавством.

Види витрат некомерційної організації представлено на рис. 6.4. Функціонування некомерційної організації в галузі охорони здоров'я пов'язане зі здійсненням певних витрат.

їх можна підрозділити на декілька видів відповідно до функціонального призначення. До витрат на утримання некомерційної організації відносяться:

 • o витрати, пов'язані з відрядженнями і службовими поїздками;
 • o заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу;
 • o канцелярські і господарські витрати;
 • o витрати на придбання устаткування і інвентаря;
 • o капітальний і поточний ремонт;
 • o орендна плата;
 • o плата за телефон, поштово-телеграфні витрати;
 • o представницькі витрати;
 • o витрати на проведення обов'язкового аудиту.

Витрати на виконання програм, заходів, пов'язаних з основною (статутною) діяльністю, включають витрати на виконання програм, на які виділені цільові кошти. Ці програми, заходи повинні бути пов'язані з основною діяльністю некомерцій-ної організації. Розподіл цієї групи витрат залежить від виду програми, заходу (навчання персоналу, проведення науково-дослідної роботи, надання медичних послуг певним категоріям населення тощо).

Зміст витрат, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, регулюється нормативними документами, які визначають діяльність комерційних організацій. В даний час в українському законодавстві відсутня нормативна база, що визначає підприємницьку діяльність некомерційних організацій.

У некомерційній організації має вестись окремий облік витрат з основної і підприємницької діяльності. Частина цих витрат може відшкодовуватися за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні некомерційної організації після сплати податків.

Кошти, передані в результаті внутрішньогосподарчих розрахунків, включають витрати, пов'язані зі створенням продукції (робіт, послуг), призначеної для інших підрозділів некомерційної організації (ремонт і обслуговування медичного обладнання тощо).

Втрати і списання включають вартість устаткування, медичної техніки, що прийшли в непридатність, транспортних засобів, інвентаря і господарського приладдя.

Структура витрат неомерційного закладу охорони здоров'я

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >