< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відшкодування платникам податку на додану вартість

Сума, що підлягає поверненню з бюджету платнику податку у зв'язку з надмірною його сплатою визначається як бюджетне відшкодування. Згідно з Податковим кодексом України бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними Кодексом.

Платниками щомісячно за наслідками господарської діяльності розраховується сума податку на додану вартість яка належить до відшкодування. Відшкодуванню платнику податку з державного бюджету підлягає сума (як надміру сплачена), якщо за результатами звітного періоду різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) упродовж звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду має від'ємне значення.

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню, визначається за даними податкової декларації за звітний період, яка подається платниками податків до органу доходів і зборів. Копію декларації з відміткою органу доходів і зборів про її прийняття платник податку, у якого виникло право на відшкодування ПДВ, подає до органу казначейства. Це дозволяє здійснювати додатковий контроль за відповідністю задекларованих до відшкодування та зазначених у висновках сум.

У декларації зазначають напрями відшкодування податку на додану вартість. Чинним законодавством передбачено, що відшкодування ПДВ може здійснюватись шляхом:

  • - перерахування грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку, відкритого йому в установі банку;
  • - зарахування суми відшкодування в рахунок майбутніх платежів з податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість з бюджету здійснюється органами казначейства за висновками органів доходів і зборів або за рішенням суду.

Згідно з Порядком формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 03.02.2011 р. № 68/23, органи доходів і зборів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі упродовж місяця, виходячи з наявних матеріалів, що можуть свідчити про підтвердження нарахування бюджетного відшкодування, забезпечують подання до центрального органу доходів і зборів зведеної інформації про можливі загальні обсяги відшкодування податку на додану вартість коштами у кожному регіоні у розрізі платників (щодо яких наявні зазначені матеріали) за деклараціями, сума заявленого бюджетного відшкодування податку на додану вартість за якими з урахуванням уточнюючих розрахунків становить 100 тис. грн. і більше.

На основі отриманих матеріалів Міністерство доходів і зборів проводить аналіз наявної інформації, а також аналіз інформації про підготовлені органами доходів і зборів висновки щодо відшкодування податку на додану вартість на поточні рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, за якими прийнято обґрунтоване рішення щодо законності відшкодування податку на додану вартість. За наявності достатніх підстав готує та надає Державній казначейській службі узагальнену інформацію про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у висновках. Крім того, про обсяги можливих сум відшкодувань та перелік суб'єктів підприємницької діяльності повідомляються територіальні органи доходів і зборів, які доводять висновки на проведення відшкодування податку на додану вартість до органів казначейства.

Органи державної казначейської служби здійснюють відшкодування податку на додану вартість підприємствам згідно з отриманими узагальненою інформацією, реєстром суб'єктів підприємницької діяльності та висновками органів доходів і зборів. Упродовж п'яти операційних днів після отримання висновків орган казначейства перераховує належну суму відшкодування платнику податку. Інформацію про здійснене бюджетне відшкодування податку на додану вартість з бюджету органи казначейства надають органам доходів і зборів.

У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку з обліку доходів загального фонду бюджету в цілому по області, за зверненням головних управлінь до Державної казначейської служби відшкодування здійснюється за рахунок надходжень загального фонду державного бюджету.

Відшкодування податку на додану вартість за висновками органів доходів і зборів здійснюється відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 р. № 39.

Згідно з Порядком орган доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку зобов'язаний подати органу казначейської служби висновок про суми відшкодування податку на додану вартість упродовж трьох робочих днів після закінчення камеральної перевірки податкової декларації платника податку, який має право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, та п'яти днів після закінчення перевірки платника, який не має такого права.

На підставі висновку та узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість орган державної казначейської служби перераховує платнику податку зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку, відкритий в обслуговуючому банку, впродовж:

  • - трьох операційних днів після отримання висновку в разі, коли платник податку має право на автоматичне бюджетне відшкодування податку;
  • - п'яти операційних днів після отримання висновку, якщо платник податку не має права на автоматичне відшкодування податку.

Відшкодування податку на додану вартість за судовими рішеннями здійснюється відповідно до Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України та Державного казначейства України в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження Державного бюджету України з податку на додану вартість, затвердженого спільним наказом цих органів від 27.04.2004 р. № 82/245 та службового розпорядження Державного казначейства України від 03.02.2012 р. № 47.

У разі надходження до органів державної казначейської служби оригіналу виконавчого документа (наказу суду), який свідчить про набрання рішенням законної сили, його копія не пізніше наступного робочого дня після його одержання передається до податкового органу для забезпечення повноти контролю за правильністю відшкодування та формування довідки щодо залишку невідшкодованого податку за звітний період.

Документи, що стосуються справи (рішення, наказ, постанова, ухвала, касаційна скарга та ін.), направляються для проведення юридичної експертизи до центрального апарату Казначейства. У разі прийняття позитивного рішення про відшкодування Державна казначейська служба надсилає головному управлінню інформаційний запит на перерахування необхідних для виконання рішення суду коштів з відповідних рахунків 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" районного (міського) рівня на рахунок 3112 "Загальний фонд державного бюджету", відкритий для відшкодування податку на додану вартість на центральному рівні.

Державна казначейська служба своїми платіжними дорученнями перераховує кошти з рахунка 3112 на рахунок платника податків. За проведеною операцією складається та надсилається головним управлінням казначейства реєстр платників податків, яким відшкодовано суми податку на додану вартість за судовими рішеннями, для подальшої передачі управлінням казначейства, а останніми - територіальним органам доходів і зборів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >