< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К.: Знання-Прес, 2002. —387 с.
 • 2. Богоявленська Ю. В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. — К. : Кондор, 2005. — 332 с.
 • 3. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. — К.: ЦУЛ, 2004. — 438 с.
 • 4. Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова. — К.: ЦУЛ, 2007. — 624 с.
 • 5. Городня Т. А. Економіка праці : навч.-метод, посіб. / Т. А. Городня. — Л.: ЛКА, 2007. — 132 с.
 • 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. — К.: ЦНЛ, 2006. — 256 с.
 • 7. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2004. — 432 с.
 • 8. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 432 с.
 • 9. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. — К. : Університет, кн., 2006. — 264 с.
 • 10. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. — Л. : Новий світ, 2004. —248 с.
 • 11. Экономика труда ; учебник / под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. — М.; СПб, 2004. — 655 с.
 • 12. Эренберг Р. Современная экономика труда : теория и государственная политика / Р. Эренберг, Дж. Смит. — М. : Изд-во МГУ, 1996. — 777 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини як галузь економічної науки.
 • 2. Праця як об'єкт вивчення дисципліни.
 • 3. Предмет і завдання дисципліни.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Обґрунтуйте сучасні підходи до вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини".
 • 2. На яких концепціях базується сучасний світогляд фахівця у сфері соціально-трудових відносин?
 • 3. Які особливості праці як об'єкта дослідження?
 • 4. Охарактеризуйте предмет дисципліни "Економіка праці та соціально-трудових відносин".
 • 5. Від чого залежить здатність людини виконувати суспільно корисну працю?
 • 6. Обґрунтуйте вплив науково-технічного прогресу на працю.
 • 7. Назвіть фактори, що досліджує економіка праці.
 • 8. У чому полягає відмінність у наукових поглядах зарубіжних та вітчизняних учених щодо сутності економіки праці та соціально-трудових відносин?
 • 9. Місце і значення дисципліни для фундаментальної підготовки бакалаврів.
 • 10. Розкрийте взаємозв'язок курсу з іншими дисциплінами та науками.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Праця як об'єкт вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносний".
 • 2. Праця як сфера життєдіяльності.
 • 3. Економіка праці як галузь економічної науки.
 • 4. Система економічних законів та механізмів ринкової економіки, па яких базується вивчення курсу.

Дискусійні питання

 • 1. Переваги і недоліки існуючих концепцій вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини".
 • 2. Закономірності використання праці та формування соціально-трудових відносин.
 • 3. Проблеми об'єктивного відображення теоретичних основ економіки праці та соціально-трудових відносин.
 • 4. Складність теоретичних і практичних знань у сфері економіки праці.

Теми рефератів

 • 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини: теорія і практика дослідження.
 • 2. Науково-методологічні засади розвитку праці та соціально-трудових відносин.
 • 3. Управління суспільною працею: макро- та мікроекономічний аспект.
 • 4. Роль праці у розвитку людини і суспільства.
 • 5. Гуманізація праці .знань
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >