< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічна сутність інвестицій

Термін "інвестиції" (від лат. invest — "вкладати") — нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення.

У табл. 1.1 наведені визначення поняття "інвестиції" за різними авторами.

Таблиця 1.1. Визначення поняття "інвестиції"

Автор

Визначення поняття інвестицій

1

2

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999.— 191с.

Вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. — М., 1993.— 362 с.

Заощадження та інвестиції повинні бути однаковими тому, що кожне з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 144 с.

Інвестиції передбачають заощадження, але не всі заощадження стають інвестиціями, а тільки ті, які прямо чи непрямо використовуються для розширення виробництва, маючи на меті отримання доходу в майбутньому

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. A.M. Румянцев. — М., 1972. — 745 с.

Інвестиції — довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі народного господарства.

Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. — СПб., 1992. —369 с.

Інвестиції на макрорівні — це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, що здійснюється людьми

Политическая экономия: Словарь / Под. ред. О.М. Ожерельева и др. — М.: Политиздат, 1990. — 467 с.

Поняття "інвестицій" по суті ототожнювались з категорією "капіталовкладення". Під капіталовкладенням розуміли затрати на відтворення основних фондів, їх зростання та вдосконалення

Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г. Назарова. — М.: Финстатинформ, 1995. — 224 с.

Інвестиції — вкладення в основний та оборотний капітал з метою отримання доходу. Інвестиції в матеріальні активи — вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи — вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти

Закінчення табл. 1.1

1

2

Макконелл K.В., Брю C.Л. Экономикс. — М., 1992. - 1115с.

Інвестиції — витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 1996. — 365 с; Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998.— 144 с.

 • — Інвестиції, що визначаються через платежі;
 • — інвестиції, що визначаються через майно;
 • — комбінаторне поняття інвестицій;
 • — диспозиційне поняття інвестицій

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностей належать: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно; майнові права, пов'язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованого (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.

Це визначення, з нашого погляду, має певні недоліки, оскільки є межа між інвестиціями та заощадженнями; у ньому відсутні по суті довгострокові вкладення та класифікація цих вкладень. Проаналізуємо поняття інвестицій, що визначено в цьому Законі. Перелічені гроші, акції, майно, інтелектуальні цінності та ін. перетворюються в інвестиції лише тоді, коли їх вклали в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. Якщо власники акцій та інших цінних паперів внесли або гроші, або інтелектуальні цінності, або інше майно, то вони вже — інвестори. Акції та інші цінні папери є вже по суті здійсненими інвестиціями.

Визначення пов'язує інвестиції з метою отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. Справді, у багатьох випадках ця мета є головною. Однак інвестори можуть мати і, здебільшого, мають у реальності й інші як економічні, так і зовнішньоекономічні цілі.

На нашу думку, зводити цілі інвестування лише до отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту неправильно, тому що віддача від інвестування може бути пов'язана водночас з обома цими наслідками (наприклад, утримання будинку для людей з фізичними вадами, який може одночасно приносити дохід і мати соціальний ефект).

У сучасній економічній літературі, що присвячена фінансовим аспектам функціонування економіки, інвестиції є однією з категорій, що найчастіше розглядаються як на мікро-, так і на макрорівні. Дослідження цієї важливої економічної категорії дало змогу сформулювати визначення інвестицій на двох рівнях (табл. 1.2).


Таблиця 1.2. Визначення інвестицій на макро- та мікрорівнях

Автор

Визначення поняття "інвестиції"

Макрорівень

Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. — СПб., 1992. — 369 с.

Це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми

Мікрорівень

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — М., 1992. — 1115с.

Це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Липсиц И.З., Коссов В.В. Инвестиционный Проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 1996. — 365 с;

Це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат)

Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 480 с.

Це додаткові вкладання до вже наявних коштів, тобто це вкладення, що спрямовані на розширення бізнесу або створення умов для підвищення ефективності його функціонування

Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвестиционных проектов: Пер. с англ. — Калининград: Янтарный сказ, 2000. — 414 с.

Це процес інвестування, що передбачає пов'язання фінансових коштів і свободи розпорядження ними підприємством. Інвестування — відкрита система, і реалізація інвестицій впливає на функціонування інших елементів системи

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998. —144 с.

Це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів

Різниця в трактуванні поняття "інвестиції" на мікрорівні визначається як цілями і завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю істотних ознак цієї економічної категорії.

На нашу думку, поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях має певну відмінність у зв'язку з насамперед функцією, яку вони виконують (інвестування) на цих рівнях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції — це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:

 • 1) інвестування — відкрита система;
 • 2) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект;
 • 3) інвестування — це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;
 • 4) використовуються різноманітні та можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією та ціною;
 • 5) мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу в будь-які об'єкти або активи щодо впровадження НТП;
 • 6) характеризуються наявністю строку вкладення;
 • 7) є метою інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування);
 • 8) є метою суб'єкта управління (держави, галузі, регіону, підприємства);
 • 9) характеризуються наявністю ризику вкладення капіталу;
 • 10) мають страхування грошових коштів від інфляції.

З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками. Для потенційних інвесторів класифікація інвестицій пов'язана з необхідністю розроблення стратегії і тактики їхньої поведінки в інвестиційному процесі. Класифікація визначає підходи до аналізу та методів оцінки інвестицій для прийняття попередніх управлінських рішень щодо їх реалізації, а також ступінь відповідальності за отримані результати. Єдиного погляду щодо класифікації інвестицій в економічній літературі немає.

Економічну сутність інвестицій з погляду фонду відшкодування та відновлення подано на рис. 1.1. Виділяють такі види реальних інвестицій:

Валові та чисті інвестиції

Рис. 1.1. Валові та чисті інвестиції

 • 1) інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування підприємства;
 • 2) інвестиції розширення (чисті інвестиції — ЧІ), які здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) чи за рахунок фонду чистого накопичення;
 • 3) валові інвестиції (ВІ) — як інвестиції відновлення, так і інвестиції розширення.

Динаміка показника "чисті інвестиції" відображає характер економічного розвитку на тому чи іншому етапі. Можливі три такі ситуації:

 • 1) (ΣЧІ < 0) тобто негативна величина, а це означає, що валові інвестиції менші (ΣВІ<ΣАВ), ніж амортизаційні відрахування (ΣАВ). Результатом цього є зниження виробничого потенціалу і, як наслідок, зменшення обсягу продукції, що випускається (держава "проїдає" свій капітал);
 • 2) (ΣЧІ=0), (ΣВІ=ΣАВ) — відсутність економічного зростання, виробничий потенціал не змінюється (держава "тупцює на місці");
 • 3) (ΣЧІ > 0), (ΣBI > ΣАВ) — економіка перебуває на стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу (держава з економікою, що розвивається). Зростання чистих інвестицій зумовлює збільшення доходів, при цьому темпи зростання доходів значно перевищують темпи зростання чистих інвестицій. В економічній теорії процес зростання доходів у більшому обсязі, ніж обсяг інвестицій в економіку, називається "ефектом мультиплікатора". Сам цей термін характеризує значення коефіцієнта зростання доходу від зростання чистих інвестицій. Наприклад, якщо зростання інвестицій на 100 млн грн забезпечує отримання доходу в сумі 250 млн грн, то мультиплікатор дорівнює 2,5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >