< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Філософія й етика організації

"Консерватизм будь-якої організації прямо пропорційний її доско­налості" (Г. Плеханов).

На стабільність організації впливає ступінь реалізації її основоположних принципів.

Принципи організації визначено в її статуті. До них належать такі положення.

 • 1. Довгострокові цільові установки, пов'язані з:
  • — організацією;
  • — працівниками;
  • — сферою оточення організації (розвиток та функціону­вання організації, забезпечення ринкових ініціатив, розв'я­зання соціальних питань).
 • 2. Принципи, пов'язані з продукцією і ринком:
  • — види продукції та послуг;
  • — позначення ймовірних ринків збуту;
  • — механізм доставки продукції на ринки збуту.
 • 3. Принципи, пов'язані з управлінням:
  • — розробка мети організації;
  • — планування діяльності;
  • — відпрацювання механізму ухвалення рішень;
  • — вибір стилів управління персоналом;
  • — мотивація;
  • — управління конфліктами;
  • — введення системи контролю та оцінювання досягнень.
 • 4. Принципи, пов'язані з працівниками:
  • — основні вимоги до різних категорій працівників;
  • — використання принципів мотивації працівників;
  • — розвиток професійних рис;
  • — об'єктивна система оцінювання.
 • 5.Принципи впливу зовнішніх зв'язків (з клієнтами, по­стачальниками ресурсів, державою, суспільством):
  • — якість;
  • — співмірність дивідендів;
  • — тривалість зв'язків;
  • — захист навколишнього середовища;
  • — співіснування з державними інститутами;
  • — виконання громадянських обов'язків.

При формуванні головних принципів організації необхідно задовольнити дві суперечливі вимоги: з одного боку, вони мають бути завуальовані для захисту від конкурентів на ринку, а з іншого — формулювання принципів має бути достатньо чітким для того, щоб адресат зміг у них легко зорієнтуватися. Крім того, формулювання головних прин­ципів організації має бути всеохопним і, поширюючись на всі можливі сфери персональних стосунків, залишатися досить вузьким і чітким, щоб вирізнятися й бути таким, що за­пам'ятовується (рис. 1.1).

Принципи організації

У філософії організації конкретизуються головні цінності, які мають бути для працівників орієнтирами в їхній діяль­ності. Філософія організації описує:

 • — зовнішній вигляд (хто ми?);
 • — мету (чого ми хочемо?);
 • — сферу діяльності (що ми робимо?).

Основна філософія організації відіграє набагато більшу роль у її досягненнях, ніж технологічні й економічні ресурси, організаційна структура і дотримання термінів.

У зв'язку з цим цікавим є досвід японської компанії "Мацусіта денкі". Ще в 1930-х роках (у фірмі нараховувалося 1600 чоловік) засновник фірми Мацусіта в питаннях менедж­менту звернув увагу на людський фактор.

Завдяки його ідеям у японській системі управління скла­лася строго ієрархічна тріада: людина — фінанси — техно­логія.

Мацусіта впровадив у своїй фірмі специфічну філософію виховання духовних цінностей працівників, яка поширилася по всій країні. Багато в чому це пояснюється тим, що за зміс­том така філософія є глибоко національною і тісно пов'язана з традиційними релігійними й ідеологічними системами. Як відомо, японська національна релігія насичена націоналіс­тичним духом. У ній закладено ідеї, які спонукають японців до усвідомлення своєї причетності до загальнонаціональних інтересів. Історично японцеві з дитинства вкладали думку, що він зобов'язаний передусім піклуватися про "наповнення національної посудини". Тому він звик розглядати державні спрямування як власні.

Мацусіта вміло використав цей світогляд і в розробленій ним виховній системі зробив акцент на пропаганді прямого зв'язку між процвітанням фірми, процвітанням кожного пра­цівника і японської нації в цілому.

Принцип цієї ідеї відобразився в гімні фірми, який тепер щодня о 8-й годині ранку співають близько 200 тисяч праців­ників:

Об'єднаймо наші сили й розум, Зробімо все в ім'я процвітання виробництва. Нехай наші товари течуть до народів усього світу. Нехай течуть вони безперервно і вічно, Як вода з безкінечного фонтана. Зростай, індустріє, зростай, зростай! Нехай живе гармонія і чесність! Нехай живе "Мацусіта денкі"!

Загальна система підготовки працівників у цій компанії складається з професійного навчання й засвоєння кодексу фірми. Засвоюючи кодекс поведінки фірми, новонайняті пра­цівники відвідують спеціальні заняття, на яких їх перекону­ють: "Якщо ти зробив помилку випадково, фірма простить тобі. Якщо ж ти відійшов від морального кодексу фірми, тобі немає прощення".

Цей кодекс має такий текст:

"Наші принципи.

Усвідомлення своєї відповідальності у справі прогресу і при­множення добробуту нашого суспільства. Присвячення себе подальшому розвитку світової цивілізації. Наше кредо.

Прогрес цивілізації—це не абстракція. Усі ми спільними зусиллями вносимо в нього свою лепту. Кожний із нас зобов'язаний постійно пам'ятати про це. Безмежна відданість фірмі — ключ до успіху. Наші духовні цінності.

 • 1) Служіння нації шляхом удосконалення виробництва.
 • 2) Чесність.
 • 3) Гармонія і співробітництво.
 • 4) Боротьба за якість.
 • 5) Гідність і підпорядкування.
 • 6) Ідентифікація з фірмою.
 • 7) Вдячність фірмі".

Кодекс поведінки призначено передусім для психологічно­го загартування працівника. Мацусіта вважав, що менеджери всіх ланок зобов'язані не тільки зрозуміти його зміст для са­мих себе, а й вживити його ідеї в свідомість підлеглих. Пра­цівник, який щиро сприйняв ці ідеї, здатний на максимальну самовіддачу і вияв цілеспрямованої ініціативи.

Відмінною особливістю японського менеджменту є те, що японські управлінці звертають головну увагу на формування потрібного настрою у працівників. Японські фірми прагнуть створити для працівників специфічну атмосферу, в якій вони відчували б себе захищеними й опікуваними, а також здатни­ми реалізувати свої життєві наміри.

Ці підходи й закладено у формування основної філософії фірми.

Філософія організації невіддільно пов'язана з уявленнями про моральні цінності (етика організації). Для індивідуумів та їхніх спільнот моральна цінність є характеристичною кон­цепцією бажань, на які впливають дії, засоби і мета, що є в їхньому розпорядженні. Етика організації дає відповідь на головне питання: як працівники мають чинити? Вона базуєть­ся на основних принципах поведінки працівників організації і вказує на ступінь реалізації загальноприйнятих законів та суспільних норм.

Етика господарської організації (підприємства) охоплює норми, які з метою самоутвердження організації як юридич­ної особи мусять мати силу закону для всіх її співробітників з метою обмеження впливу принципу одержання прибутку, що породжує конфлікти при управлінні конкретними сферами її діяльності.

Разом із тим у практичній діяльності управління організа­цією етичні й моральні норми враховуються не завжди.

Етичними цінностями організації у відносинах із ринкови­ми партнерами можуть бути: принцип довіри у спільній ро­боті, відмова від обману в галузі формування політики цін, увага до незалежності споживачів, захист навколишнього се­редовища тощо.

Етичними цінностями організації щодо працівників мо­жуть бути: увага до індивідуальних особливостей особистості працівників, створення сприятливого середовища для вільно­го розкриття індивідуальності, гарантія прав працівників, відсутність дискримінації, створення сфер персональної від­повідальності тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >