< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічний аналіз як функція менеджменту

Економічний аналіз - прикладна наука. Роль економічного аналізу випливає з його місця у менеджменті.

По-перше, на сучасному етапі розвитку менеджменту загальновизнаною є необхідність постійного виконання його основних (загальних) функцій: планування, організації, мотивації та контролю, кожна з яких має ряд підфункцій. Як видно з рисунка 1.1, економічний аналіз є найважливішою підфункцією контролю, оскільки саме аналіз забезпечує циклічне та безперервне виконання загальних функцій менеджменту.

По-друге, аналіз, внаслідок його складності та великої трудомісткості, відокремлюється як конкретна функція менеджменту і стає спеціалізованою управлінською роботою. В ринкових умовах значення конкретної аналітичної функції підсилюється внаслідок: підвищення самостійності та відповідальності суб'єктів господарювання за результати економічної діяльності; необхідності постійного спостереження та оцінки стану конкурентного середовища; пошуків резервів ресурсозбереження, диверсифікації діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції та ефективності використання економічного потенціалу та ін.

Аналіз господарської діяльностів системі менеджменту

По-третє, на основі результатів економічного аналізу науково обґрунтовуються стратегічні, поточні та оперативні управлінські рішення щодо подальшого функціонування й розвитку суб'єкта господарювання, які є результатом діяльності управлінців. Аналітична ж підтримка управлінських рішень міститься у виконанні аналітичної функції на кожному з етапів технології управлінських рішень, зміст якої залежить від сутності, масштабів і значення конкретного рішення. Основні правила аналітичної підтримки управлінських рішень наступні:

  • - врахування вимог споживачів продукції (робіт, послуг);
  • - аналіз та оцінка інформації для управлінських рішень;
  • - визначення та врахування протиріч з наступним їхнім послабленням або усуненням;
  • - безперервність аналітичної підтримки управлінських рішень;
  • - відповідність управлінських рішень стратегічним цілям;
  • - врахування та оцінка ризиків;
  • - інтеграція технології управлінських рішень в автоматизовану систему управління;
  • - оцінка фактичної ефективності управлінського рішення після його впровадження.

Крім того, аналітичній оцінці підлягають якість виконання усіх основних і конкретних функцій та підфункцій менеджменту (наприклад, аналіз планування, аналіз програмного забезпечення, аналіз організаційного рівня виробництва, аналіз стимулювання праці, аналіз ефективності контролю та ін.) з метою їхнього подальшого поліпшення та підвищення ефективності виконання кожної з них та управлінської діяльності взагалі.

Зміст економічного аналізу

Економічний аналіз як наука - це система спеціальних знань про стан господарської діяльності та чинники, які його обумовлюють. Суттєвість економічної діяльності на тому чи іншому рівні управління визначають господарські процеси, які складаються із сукупності господарських фактів, явищ та ситуацій.

Ця система знань містить дослідження економічних процесів у взаємозв'язку та взаємообумовленості й оцінку їх з позицій інтересів усіх учасників ринкових відносин. Загальна схема змісту економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання наведена на рисунку 1.2.

Розкриття тенденцій і пропорцій господарського розвитку з виявленням та оцінкою внутрішньогосподарських резервів, наукове обґрунтування бізнес-планів та об'єктивна оцінка їхнього виконання, виявлення позитивних і негативних факторів та кількісне вимірювання їхноьго впливу на ефективність діяльності - це призначення та зміст внутрішнього економічного аналізу.

Зміст економічного аналізу діяльності підприємства

Важливе місце в економічному аналізі посідають виробничі витрати підприємства, які досліджуються з різних сторін. Спочатку вони розглядаються як необхідний елемент ведення операційної діяльності і складова ціни на продукцію, потім з позиції їхньої доцільності через дослідження ефективності використання ресурсів, які в остаточному випадку визнаються витратами виробництва, і вже наприкінці розглядаються їхні безпосередні склад і структура та вплив на прибуток підприємства.

Фінансовий аналіз як складова частина економічного аналізу умовно поділяється на внутрішній, який проводиться за даними, що становлять комерційну таємницю підприємства, і зовнішній, який проводиться за даними публічної фінансової звітності підприємства. Слід відзначити, що зовнішній фінансовий аналіз проводиться як безпосередньо самим підприємством, так і кредиторами, податковими органами, акціонерами, аудиторськими і консалтинговими фірмами, аналітичними центрами, постачальниками, інвесторами, комерційними банками та ін.

У внутрішньому економічному аналізі важливе місце займають, крім того, маркетингові дослідження (аналіз вимог до товару, аналіз фірмової структури ринку, аналіз стану конкурентів, виявлення і аналіз витрат на виробництво та просування продукції, порівняльний аналіз альтернативних програм маркетингу та ін.).

Слід зазначити, що фінансові результати та фінансовий стан підприємства обумовлюються, головним чином, результатами його виробничої діяльності.

Основні терміни та поняття

Аналіз господарської діяльності як прикладна наука; аналіз і синтез; система економічних показників; система менеджменту; особливості економічного аналізу; конкретна функція управління; основна (загальна) функція менеджменту; управлінське рішення; аналітична підтримка; загальний зміст економічного аналізу; управлінський аналіз; фінансовий аналіз; зовнішнє середовище; внутрішній і зовнішній аналіз.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >