< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підприємство як об'єкт статистичного вивчення. Поняття про підприємство як адміністративну та статистичну одиницю

В економічній статистиці підприємство (подібно до того, як атом у фізиці) слугує основною одиницею статистичних спостережень у вивченні закономірностей розвитку ринкової економіки. За підрахунками фахівців, підприємства створюють понад 80% валового внутрішнього продукту країни, споживачами якого є інші суб'єкти економіки (табл. 1.1). Виходячи з цього, підприємства можна вважати центральним суб'єктом економіки, а статистику підприємств - основою економічної статистики.

Сучасні наука і практика пропонують низку економіко-правових визначень поняття "підприємство", а також синонімів цього слова, наприклад, таких, як "фірма", "компанія", "господарська організація", "суб'єкт господарської діяльності", "суб'єкт підприємницької діяльності", "інституційна одиниця".

Таблиця 1.1. Основні показники діяльності суб'єктів господарювання в Україні

Основні показники діяльності суб

У Господарському кодексі України [1] зазначається, що підприємство є самостійним суб'єктом господарювання, створеним компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного провадження виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим кодексом та іншими законами.

Господарська діяльність - це діяльність, що може бути спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку. Така діяльність називається ще підприємницькою, а її суб'єкти - суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями). Суб'єктами підприємницької діяльності в Україні є підприємства та фізичні особи-підприємці.

Поняття "господарська діяльність" ширше за поняття "підприємництво", а різниця між суб'єктами підприємницької та господарської діяльності полягає у належності до останніх, окрім підприємств, які отримують прибуток, також неприбуткових організацій.

Одержання прибутку не є обов'язковою метою господарської діяльності. Це означає, що підприємства можуть провадити некомерційну діяльність, наприклад, благодійну. Отже, підприємства можуть виступати одночасно і як суб'єкти підприємницької, і як суб'єкти некомерційної діяльності (рис. 1.3).

Місце підприємств у сфері підприємницької та господарської діяльності

Рис. 1.3. Місце підприємств у сфері підприємницької та господарської діяльності

Підприємство с юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Як юридична особа підприємство є основним джерелом інформації для статистичного вивчення підприємництва та правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство".

Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації чи інші об'єднання, провадити різні види діяльності, створювати територіально відокремлені підрозділи, погоджуючи питання їх розміщення в установленому законодавством порядку. У зв'язку з цим у статистичній практиці виникають проблеми, пов'язані з точністю та повнотою кількісної оцінки діяльності об'єднань підприємств, різних видів діяльності одного підприємства, його відокремлених підрозділів у різних регіонах, методологічні проблеми міждержавних і міжрегіональних порівнянь результатів економічної діяльності.

Ці проблеми змусили статистичну науку запропонувати свій підхід до визначення поняття "підприємство". З цією метою додатково запроваджено такі поняття, як "адміністративна одиниця", "статистична одиниця", а також здійснено типологію статистичних одиниць.

Вихідною точкою та основою для формування статистичних одиниць є адміністративна (правова) одиниця, яка не класифікується як статистична, однак гарантує можливість створення різних сукупностей статистичних одиниць.

Адміністративна одиниця - це одиниця, створена та зареєстрована у порядку, встановленому законодавством. Різновидами адміністративних одиниць є фінансова група, юридична особа, фізична осо-ба-підприємець, відокремлений підрозділ юридичної особи.

Адміністративна (правова) одиниця обліковується в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що забезпечує юридичну адресу, на яку надсилаються бланки державних статистичних спостережень. Така одиниця, відповідно до законодавства, зобов'язана провадити первинний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також надавати фінансову і статистичну звітність про свою господарську діяльність. Адміністративна інформація, необхідна для забезпечення деяких статистичних даних, можлива тільки на рівні адміністративної одиниці.

Статистична одиниця - це одиниця, через яку можна отримати несуперечливі та порівняльні дані щодо адміністративних одиниць, які мають різну юридичну організацію, облікову й виробничу структуру.

Як статистична одиниця, підприємство виконує роль одиниці спостереження, тобто основного джерела інформації (у тому числі про інші типи статистичних одиниць) для ведення структурної статистики і статистики фінансів підприємств.

Згідно з вітчизняним Положенням про Реєстр статистичних одиниць [23], узгодженим з відповідним Положенням ЄС, підприємство - це статистична одиниця, що здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійною в ухваленні рішень щодо використання своїх засобів і є найбільш незалежною з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство може здійснювати один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Якщо підприємство здійснює діяльність в одному місці, то воно розглядається і як підприємство, і як місцева одиниця одночасно.

Підприємство провадить один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях, а, відповідно, складається з однієї або більше місцевих одиниць. У зв'язку з цим для забезпечення повноти і точності вивчення господарської діяльності в європейській статистиці підприємств запроваджена спеціальна типологія статистичних одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >