< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види маркетингу соціальних послуг в контексті ринкової концепції управління

Маркетинг соціальних послуг - це сукупність різноманітних його видів, які доповнюють один одного.

Концентрований маркетинг соціальних послуг - вибирається будь-який один сегмент ринку і вся увага концентрується на формуванні ідеального маркетингового комплексу.

Маркетинг відношень - процес створення, підтримання і розширення стійких взаємовигідних відносин із споживачами чи з іншими зацікавленими особами.

Диференційований маркетинг соціальних послуг - вихід з рядом споріднених послуг на відповідні спеціальні сегменти ринку.

Міждиференційований маркетинг соціальних послуг - одна послуга пропонується всім сегментам ринку.

Управління маркетингом соціальних послуг - аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, направлених на створення, підтримку і розширення взаємовигідних відносин із цільовим покупцем для досягнення цілей організації.

Мікромаркетинг соціальних послуг - дії, обмежені масштабами окремої компанії (фірми, установи, організації*).

Концепція маркетингу соціальних послуг - філософія управління маркетингом, яка передбачає, що досягнення компанією своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільових ринків і більш ефективного задоволення потреб у порівнянні з компаніями та конкурентами.

Макромаркетинг соціальних послуг - дії, що охоплюють індивідуальні і суспільні потреби при мобілізації всього виробничого потенціалу економіки держави, регіону, ринку.

Соціальний маркетинг - потреби споживачів формуються на основі факторів (захист оточуючого середовища, здоровий образ життя) і збереження якості продукції.

Масовий маркетинг соціальних послуг - розширення масового виробництва і масового розповсюдження товару і спроби притягнути до нього увагу покупців всіх типів (масове виробництво, масове стимулювання, масове розповсюдження одного і того ж товару), що застосовується до товарів масового споживання.

Концентрований маркетинг соціальних послуг - одна із стратегій охоплення ринку, при якій компанія (фірма, організація) прагне до охоплення найбільш великої частини одного чи декількох субринків (наприклад, спортивні автомобілі), концентруючи зусилля на окремих ринках.

Диференційований маркетинг соціальних послуг - одна із стратегій охоплення ринку, при якій компанія приймає рішення орієнтуватися на декілька сегментів ринку і для кожного із них розробляє окремі пропозиції, розраховані на використання декількох сегментів ринку; розподіл ринку на чітко визначені групи покупців.

Зелений маркетинг соціальних послуг - це розробка екологічно безпечних продуктів (підтримка екологічних програм), рух на захист оточуючого середовища, екологічний підхід до розробки нових товарів.

Просвітницький маркетинг соціальних послуг - підтримання оптимального функціонування всієї системи маркетингу в довгостроковій перспективі.

Маркетинг соціальних послуг, орієнтований на споживача - компанія повинна здійснювати свою маркетингову діяльність з врахуванням думки споживача.

Інноваційний маркетинг соціальних послуг - компанія повинна вносити реальні покращення в свою продукцію.

Маркетинг ціннісних переваг - компанія (фірма, організація) повинна вкладати більшу частину своїх ресурсів для підвищення ціннісних переваг соціальної послуги.

Маркетинг соціальних послуг із усвідомленням своєї мети - компанія повинна покладати свою лінію не у вузько виробничих поняттях, а в широкому соціальному смислі.

Інтерактивний маркетинг соціальних послуг - здійснюється за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, які надають інформаційні послуги в оперативному режимі, демонструючи вміння персоналу обслужити клієнта і продемонструвати високу техніку.

Маркетинг сегментів соціальних послуг - покупці відрізняються в своїх потребах, сприйнятті і купівельної спроможності (наприклад, моделі автомобілів).

Маркетинг соціальних послуг на рівні ринкових ніш - послуги, які є вузько визначеною групою споживачів (наприклад, покупці дорогих автомобілів).

Мікромаркетинг соціальних послуг - практика пристосування товарів і маркетингових програм до будь-яких смаків окремих людей і місцевого населення.

Локальний маркетинг соціальних послуг - торгових марок, підбирають торговий асортимент кожного із своїх магазинів і пристосовують програми стимулювання збуту стосовно їх клієнтури.

Індивідуальний маркетинг соціальних послуг - пристосування товарного асортименту маркетингових програм до потреб і переваг окремих споживачів (маркетинг "на замовлення").

Конверсійний маркетинг соціальних послуг - в контексті якого створюються умови для подолання негативного попиту.

Протидіючий маркетинг соціальних послуг - в контексті якого відбувається обмеження негативного попиту.

Розвиваючий маркетинг соціальних послуг - в контексті якого відбувається трансформація потенційного попиту в реальний.

Стратегічний маркетинг соціальних послуг - заснований на вивченні внутрішніх і зовнішніх перспективних можливостей фірми і пов'язаний з цілепокладанням.

Цільовий маркетинг соціальних послуг - заснований на встановленні ціни товару, що забезпечує найбільший об'єм продаж і прибутку.

Оперативний маркетинг соціальних послуг - пов'язаний з конкретними ринковими функціями підприємства (організації).

Відповідальний маркетинг соціальних послуг - етична нормативна поведінка і відповідні реакції зі сторони галузі в цілому.

Схема ринку як способу організації товарного виробництва

Рис. 1.3. Схема ринку як способу організації товарного виробництва

Ринкова економіка ґрунтується на могутньому фундаменті матеріальних інтересів. Ринок спонукає до раціонального господарювання, вміння рахувати витрати й прибутки. В умовах ринкової економіки життєздатним зв'язком є еквівалентний облік, оплачена послуга. Крім того, ринок стимулює диференціацію прибутків відповідно до кінцевих результатів господарської діяльності.

В контексті видів маркетингу соціальних послуг слід назвати маркетингово-орієнтовані ідеології:

І) класичний маркетинг - менеджмент, що детермінується системним підходом, який відштовхується від вивчення потреб і розвивається навколо наступної схеми:

 • o місія;
 • o мета;
 • o стратегія;
 • o оперативний комплекс маркетингу;
 • o міжфункціональна комунікація.
 • 2) брендінг - основний акцент робиться на формування споживацького відношення;
 • 3) бенчмаркінг - основний акцент робиться на формуванні конкурентної переваги, що будується на стандартизованих порівняльних дослідженнях зовнішнього досвіду;
 • 4) основний акцент робиться на розгортанні цінних для споживачів якостей товару і просування відмінних якостей товару.

Функції маркетингу соціальних послуг в контексті ринкової концепції управління:

 • 1) Використання можливостей, які відповідають ресурсам і ноу-хау фірми, які передбачають прибутки і зростання (стратегічний маркетинг);
 • 2) Роль комерційного знаряддя фірми, чи комплексу тактичних застав, пов'язаних з вирішенням соціальної послуги, дистриб'юції, ціни, комунікацій (операційний менеджмент).

Задачі системи видів маркетингу в контексті ринкової економіки зводяться до наступного:

 • 3) комплексне вивчення ринку;
 • 4) виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;
 • 5) планування товарного асортименту і цін;
 • 6) розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
 • 7) планування і здійснення збуту;
 • 8) розробка заходів по здійсненню управління і організації виробництва.

Таким чином, ринок - це самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм; один із феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності та численні регулюючі інститути (передусім державні). Цивілізований характер ринку в промислово розвинутих країнах визначається широким арсеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави щодо розвитку інфраструктури маркетингу соціальних послуг, інформованістю і самостійністю маркетологів, правовою свободою економічної самодіяльності людини. Ринок як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, соціальних послуг, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в так званому автономному режимі й тому має свою структурну побудову. Всі вони взаємодіють як частини єдиної системи, оскільки органічно пов'язані між собою в становленні та розвитку. Порушення цього взаємозв'язку стає серйозною перешкодою до ринкового середовища, існування повноцінного ринкового середовища маркетингу соціальних послуг. Модифікація економічних функцій конкуренції соціальних послуг пов'язана з її самовдосконаленням. Розвиток монопольно-регулюючих сил надає нових рис функціональному призначенню конкурентно-ринкового регулювання, проте ціна залишається ринковою категорією і зберігає роль регулятора соціальних послуг в умовах ринкової економіки.

Таблиця 1.1

Ціна

Призначення або зміст

1

Базова

Для визначення гатунку чи якості основного товару (моделі)

2

Номінальна

Орієнтована в прейскурантних довідниках та біржових котируваннях

3

Довідкова

За фактично укладеними угодами на певний період (місяць, тиждень)

4

Фактурна

Ціна купівлі-продажу при визначених умовах постачання

5

Виробництва

Сума витрат виробництва та середнього прибутку на авансований капітал

б

Пропозиції

Зазначається в офіційній пропозиції продавая без будь-яких знижок

7

Попиту

Складається на ринку покупця

8

Оптова

Для продажу товару великими партіями, як правило, з деякою знижкою

9

Роздрібна

Для продажу товару окремим покупцям поштучно, складається як сума витрат виробництва, обігу, прибутку виробничих і збутових організацій

та податку з обороту

10

Ринкова

Для здійснення актів купівлі-продажу в певний час на конкретному ринку певного товару

11

Монопольна

Встановлюється монополіями вище чи нижче ціни виробництва

12

Світова

Експорт-імпорт товарів на світовому ринку

Формування ціни, її призначення та зміст

Таким чином, всі види маркетингу соціальних послуг направлені на задоволення соціальних послуг, які не існують окремо від виробника. її споживання здійснюються в агрегованій формі "споживацького виробництва". Споживання послуги пов'язане з прямим задоволенням потреб людини - соціальними потребами, які складають об'єктивну основу для формування ринку соціальних послуг. Функціонування підприємств і організацій соціальної інфраструктури здійснюється у форматі економічних відносин, які властиві будь-якому організаційному виробництву і піддаються безпосередньому маркетинговому процесу. Вирішувати задачі оволодіння ринком соціальних послуг, підприємства невиробничої сфери можуть

використовувати весь арсенал методів, які властиві сучасному маркетингу як ринковій конкуренції. Саме ці підприємства і виступають в якості бізнес-суб'єктів ринку послуг, які розглядаються в рамках маркетингу послуг. Процес задоволення соціальних потреб створює умови життєдіяльності населення і свідчить про "якість життя" населення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >