< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Критерії оцінювання інвестиційних проектів

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 3

Основна термінологія

Внутрішня норма дохідності є нормою дисконту, при якій величина приведених надходжень від реалізації дорівнює величині приведених витрат на проект.

Дисконтування - процес проведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості шляхом вилучення із їх майбутньої суми відповідної суми процентів.

Запас надійності - показник, який визначає, на скільки процентів можна зменшити ціну продукції проекту без збитків для останнього.

Запас фінансової міцності - це величина, на яку фактичний проектний обсяг перевищує критичний (беззбитковий) обсяг реалізації продукції.

Змінні витрати - витрати, які змінюються за зміною обсягу виробництва.

Індекс дохідності - це відношення дисконтової суми інвестицій до дисконтової суми грошового потоку від інвестиції.

Маржинальний дохід на одиницю продукції - це величина перевищення ціни продукту проекту над середніми змінними витратами.

Операційний леверидж - показник рівня беззбитковості продукції, величина якого визначає міру чутливості операційних грошових потоків від змін в обсязі продажу продукції за проектом.

Період окупності - час, необхідний для того, щоб сума інвестицій у той чи інший проект повністю повернулася за рахунок коштів, одержаних у результаті основної діяльності за цим проектом.

Постійні витрати - це витрати, які не залежать від змін обсягу виробництва і мають місце навіть тоді, коли не виробляється продукція.

Точка беззбитковості - обсяг виробництва (або продажу), за якого компанія не отримує прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює 0).

Чистий приведений дохід - різниця між приведеною до поточної вартості сумою чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестиційних витрат на його реалізацію.

Показники ефективності проектних рішень та принципи їх оцінювання

Рис. 3.1 Показники ефективності проектних рішень та принципи їх оцінювання

Таблиця 3.1 - Характеристика основних показників оцінювання економічної ефективності проекту

Характеристика основних показників оцінювання економічної ефективності проекту

Таблиця 3.2. Критерії вибору проектів за показниками економічної ефективності

Показники

Критерії вибору

Можливості застосування

1

2

3

4

1

Чистий приведений дохід (NPV)

За цим критерієм проект ухвалюється за умови його позитивного значення (більше ніж 0), а при порівнянні декількох проектів вибирають проект з найбільшим значенням даного показника.

Цей показник дає можливість визначити ефект від реалізації проекту у вартісному вимірі, що формується у порівнянні чистих вигід від реалізації проекту та затрат на його формування.

2

Індекс (коефіцієнт) дохідності

(PI)

За цим критерієм проект ухвалюється в тому випадку, коли значення цього індексу більше від одиниці, а при порівнянні декількох проектів вибирають проект з найбільшим значенням цього показника.

Цей показник дає можливість визначити ефект у відносному вимірі, в результаті зіставлення вигід і затрат проекту, але не відображає фактичних результатів проекту.

Цей показник є неприйнятний для ранжування незалежних чи взаємовиключаючих проектів.

3

Період окупності

(РР)

Цей критерій використовують для порівняння декількох проектів і при порівнянні вибирають проект з найменшим значенням періоду окупності.

Цей показник характеризує тривалість повернення інвестованого капіталу за рахунок отримання поточних грошових потоків від реалізації проекту.

4

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

Цей критерій є еталоном для порівняння альтернативної вартості капітальних вкладень, дійсної ставки дисконтування, що прийнятна для проекту за умови його окупності. Використовують для порівняння декількох проектів при порівнянні вибирають проект 3 найменшим значенням цього показника.

Цей показник характеризує максимальний процент на позиковий капітал, який можливо повернути за строк, що дорівнює життєвому циклові проекту. Деякі властивості цього показника обмежують його застосування, а саме те, що для проекту може і не існувати єдиного значення IRR, особливо у проектах з великим часовим горизонтом; ранжування за цим критерієм неприйнятне для взаємовиключаючих проектів.

Порівняння та вибір проектів за різними критеріями оцінювання

Рис. 3.2 Порівняння та вибір проектів за різними критеріями оцінювання

Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів

Рис. 3.3 Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів

Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів за умови державного фінансування

Рис. 3.4 Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів за умови державного фінансування

Таблиця 3.3. Складові елементи груп критеріїв відбору проектів

Групи критеріїв

Склад

Зовнішні та екологічні критерії

правова забезпеченість проекту; можливість впливу зміни законодавства на проект; реакція громадської думки на здійснення проекту; наявність шкідливих продуктів та виробничих процесів (позитивна, негативна, нейтральна); вплив проекту на рівень зайнятості;

Критерії реципієнта, що здійснює проект

навички управління й досвід підприємців, якість керівного персоналу, компетентність і зв'язки, характеристика керуючих третьою стороною; стратегія у галузі маркетингу, наявність досвіду роботи на зовнішньому ринку; дані про фінансову спроможність, стабільність фінансової історії; досягнуті результати діяльності та їх тенденції; дані про потенціал зростання; показники диверсифікації (висока, низька, середня);

Науково-технічні критерії

перспективність науково-технічних рішень, що використовуються; патентна чистота виробів і патентоспроможність технічних рішень, що використовуються; перспективність використання одержаних результатів у майбутніх розробленнях; міра впливу на інші проекти, котрі становлять державний інтерес;

Фінансові критерії

очікувана норма чистої теперішньої вартості; значення внутрішньої норми дохідності, що задовольняє інвестора; відповідність проекту критеріям ефективності інвестицій; строк окупності й сальдо реальних грошових потоків; стабільність надходження доходів від проекту; можливість використання податкових пільг; оцінка періоду утримання продукту на ринку, ймовірний обсяг продажів за роками; необхідність залучення позичкового капіталу (третіх осіб чи банківського) та його частка в інвестиціях; фінансовий ризик, пов'язаний із здійсненням проекту;

Виробничі критерії

доступність сировини, матеріалів та необхідного додаткового устаткування; необхідність технологічних нововведень для здійснення проекту; наявність виробничого персоналу (за кількістю та кваліфікацією); можливість використання відходів виробництва; потреба в додаткових виробничих потужностях (додатковому устаткуванні);

Ринкові критерії

відповідність проекту потребам ринку; оцінка загальної ємності ринку щодо запропонованої та аналогічної продукції (послуг, технології) до моменту виходу запропонованої продукції на ринок (низька, середня, висока); оцінка ймовірності комерційного успіху; еластичність ціни на продукцію; необхідність маркетингових досліджень і реклами для просування запропонованого продукту на ринок; відповідність проекту вже існуючим каналам збуту; оцінка перешкод для проникнення на ринок; захищеність від застарілої продукції; оцінка очікуваного характеру конкуренції (цінова, в сфері якості й ін.) та її вплив на ціну продукту;

Регіональні критерії

ресурсна можливість регіону; міра соціальної нестабільності; стан інфраструктури (телекомунікації, банківське обслуговування, транспортний зв'язок і т. ін.)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >