< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концептуальні засади експертизи товарів

Поняття, мета і завдання експертизи товарів

Предмет, мета і завдання експертизи

Слово "експертиза" вважається похідним від латинського досвідчений і практикується як "дослідження будь-якого об'єкта чи явища, вирішення якого потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку".

Здійснюється експертиза спеціалістами-експертами з будь-яких питань за заявками зацікавлених сторін, рішення яких потребує спеціальних знань в різноманітних галузях науки, техніки, економіки, торгівлі. Діяльність експертів регулюється відповідним законодавством і положеннями про експертні заклади [1, 2, 12].

Експертами можуть бути досвідчені спеціалісти, вчені, які досконало володіють професійними знаннями, необхідними для вирішення питань, які виникають.

Експертиза як вид фахової діяльності широко застосовується в різноманітних сферах народного господарства. У залежності від особливості фахової діяльності розрізняють такі найважливіші види експертиз, які класифікують за спільністю об'єкта, задач та методик дослідження: товарознавча, технологічна, юридична, судова, екологічна, інженерно-технічна, економічна (бухгалтерська, фінансова), біологічна, патентознавча, мистецтвознавча, психофізіологічна, сільськогосподарська, медична, інженерно-транспортна.

Товарознавча експертиза — дослідження експертами партії або окремої одиниці товару з наданням компетентного (мотивованого) висновку.

Об'єктом експертизи є різноманітні товари, а також їх споживні властивості та показники якості, які визначають ефективність використання виробів за призначенням, їх соціальне значення, практичну корисність, нешкідливість при експлуатації та ін.

Товарознавча експертиза здійснюється як незалежне дослідження експертом основних характеристик товарів, а також їх змін у процесі товаропросування для прийняття рішень, видачі незалежних і компетентних висновків, які є кінцевим результатом проведеної експертизи. Таким чином, предметом експертизи являються ті характеристики товару і факти, які отримані експертом в ході оперативного дослідження, і обставини, що їх спонукали.

Мета товарознавчої експертизи полягає у експертних дослідженнях певного товару, а завдання її окреслюються конкретними напрямами досліджень — кількості товару, рівня якості, новизни, споживних властивостей, нормативної документації, походження товару та ін.

Основною метою експертизи є задоволення потреб та очікування замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо дослідження об'єкта експертизи у відповідності до визначеного завдання на експертизу.

Основними завданнями товарознавчої експертизи є:

  • - організація обстеження та дослідження об'єктів експертизи;
  • - встановлення відповідності об'єктів експертизи умовам договорів або законодавчим чи регламентуючим вимогам;
  • - формування та оформлення об'єктивних і обґрунтованих висновків експерта в актах експертизи [15, 20, 33, 51].

При проведені експертизи оцінці можуть піддаватися всі основні характеристики товару (асортиментна, якісна, кількісна, вартісна) або тільки їх частина. Для проведення експертної оцінки за окремими напрямами дослідження здійснюється вибір окремих показників (характеристик) властивостей товару або їх комплексу; визначаються їх дійсні значення і порівнюються з установленими показниками стандартів (нормативних документів) або товарної інформації, яка міститься у маркуванні товарів, товарно-супровідних документах, довідковій літературі. Експертній оцінці піддаються окремі одиниці товару або партії товару. Найбільш часто здійснюється експертиза товарних партій. При проведенні товарознавчої експертизи експерти використовують різні критерії, які класифікуються на загальні і конкретні.

Загальні критерії — це складені в суспільстві ціннісні норми і уявлення, користуючись якими можна судити про споживну вартість товару.

Конкретні критерії — це вимоги до якості певного виду товару, які зафіксовані у нормативній документації (вітчизняній і закордонній), а також показники, які характеризують якість запланованої (спроектованої) до випуску продукції, виробів, що випускаються в країні і за кордоном. У залежності від виду експертизи до уваги можуть бути прийняті один або декілька різних критеріїв.

Результати товарознавчої експертизи оформляються актами експертизи, експертним висновком або актом консультації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >