< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2)

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2) (табл. 4.30) застосовується для оформлення операцій по видачі коштів з каси підприємства при: здачі готівки в банк; оплаті рахунків постачальників та інших дебіторів; виплаті заробітної плати й інших виплат; видачі коштів у підзвіт працівникам підприємства.

Типова форма видаткового касового ордера затверджена наказом № 637 і застосовується всіма підприємствами.

Таблиця 4.29

Видатковий касовий ордер виписується в одному екземплярі працівником бухгалтерії, підписується керівником підприємства і головним бухгалтером або особою на те уповноваженим. Видача грошей з каси підтверджується підписом одержувача у видатковому касовому ордері.

Таблиця 4.30

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2)

Здача наявного виторгу в банк

Нам відомо, що готівка понад встановлений ліміт підприємства має здаватися в установу банку для зарахування на рахунки.

Здача наявних коштів у банк особисто представником підприємства оформляється заявою на переказ готівки. Форма такої заяви наведена в додатку 6 до Інструкції № 337 (табл. 4.31).

Таблиця 4.31

Здача наявного виторгу в банк

Цей первинний банківський документ складається з двох частин: заяви і квитанції. Касир банку, приймаючи готівку, при відповідності сум підписує заяву і квитанцію до неї, ставить на квитанції печатку і видає особі, яка здала гроші.

Видачу наявних засобів з каси підприємства для здачі їх в установу банку оформляють видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу банку, є квитанція до заяви на перерахування готівки з підписами бухгалтера і касира установи банку, завірена печаткою (штампом) установи банку.

Таблиця 4.32

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3 і КО-3а)

Усі прибуткові і видаткові касові ордери, що виписуються бухгалтерією, підлягають реєстрації (із присвоєнням їм порядкового номера) у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів типової форми № КО-3 чи типової форми № КО-3а (табл. 4.33). Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів типової форми № КО-3 застосовують окремо для реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, а Журнал типової форми № КО-3 а передбачає реєстрацію як прибуткових, так і видаткових касових ордерів.

Таблиця 4.33

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3 і КО-3а)

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, що забезпечують формування і роздрук необхідних касових документів. При цьому в документі "вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху грошей за цільовим призначенням.

Виплата заробітної плати працівникам підприємства здійснюється по платіжній відомості типової форми № П-53, яка затверджена Наказом Мінстату від 22.05.96 р. № . Порядок застосування форми № П-53 розглядається в главі "Первинна документація по обліку праці і заробітної плати".

Касова книга (типова форма № КО-4)

Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі. Касова книга являє собою зшиті аркуші, видрукувані за формою № КО-4 (табл. 4.34).

Таблиця 4.34

Касова книга (типова форма № КО-4)

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються в двох екземплярах (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною ручкою. Перші екземпляри залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри повинні бути відривними і є звітом касира. Перші і другі екземпляри мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення все-таки зроблені, то вони завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщає.

Щодня, наприкінці робочого дня, касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі наступного дня (з урахуванням готівки, виданої заробітної плати по незакритих платіжних відомостях). Другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) передає в бухгалтерію, як звіт касира, разом із прибутковими і видатковими документами, під підпис у касовій книзі.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. Перед початком робочого дня старший касир (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (типова форма № КО-5), яку веде старший касир (табл. 4.35).

Таблиця 4.35

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів.

Інвентаризація каси

З метою контролю за збереженням наявних засобів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт за формою додатка 7 до Положення № 637 (табл. 4.36).

Таблиця 4.36

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Вищестоящі організації (якщо вони є), аудиторські фірми (за договорами з підприємствами) у порядку контролю проводять інвентаризації і перевірки дотримання касової дисципліни. У господарчих товариствах, якщо це передбачено їхнім статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання підприємствами (підприємцями) установленого порядку ведення операцій з готівкою здійснюють також органи Державної податкової служби України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансові органи й установи комерційних банків. Перевірки зазначеними контролюючими органами здійснюються згідно з Положенням № 637.

За результатами перевірки касової дисципліни підприємства складається Акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою за формою додатка 9 до Положення № 637 (табл. 4.37).

Таблиця 4.37

Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >