< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Склад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання державного бюджету

Склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і річної звітності про виконання державного бюджету та вимоги до розкриття інформації у звітності визначаються Інструкцією про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженою наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 р. № 52.

Згідно з Інструкцією бюджетна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за такими формами:

 • - Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції);
 • - Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції);
 • - Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету (додаток 3 до Інструкції).

Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 4 до Інструкції).

Місячна та річна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1-4 до Інструкції.

Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 та 4 до Інструкції.

Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці, яка подається до органів казначейства разом з формами квартальної та річної бюджетної звітності.

Бюджетна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету складається у такому обсязі:

Звіт про виконання державного бюджету (форма № 2м складається на підставі даних бухгалтерського обліку з виконання державного бюджету за загальним та спеціальним фондами і включає три розділи:

 • - Розділ І "Доходи" складається органами казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в розрізі кодів класифікації доходів бюджету на підставі даних аналітичного обліку, що повинні бути звірені з даними органів податкової та митної служб. - Розділ II "Видатки" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку органів казначейства повинні бути попередньо звірені з даними звітів розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету. - Розділ III "Кредитування" охоплює операції з надання (повернення) кредитів із загального та спеціального фондів державного бюджету і складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7мдб) складається окремо за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі звітів розпорядників та одержувачів, попередньо звірених з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань. Ця форма передбачає два розділи:
 • - Розділі І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. Розділ містить інформацію про заборгованість розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду.
 • - Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів. Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання.

Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету складається на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету та містить інформацію про проведені видатки за рахунок коштів резервного фонду. Заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків і кодів класифікації кредитування бюджету кредитування бюджетів по загальному фонду державного бюджету, які здійснювались за рахунок коштів резервного фонду.

У Сальдовому балансі рахунків відображаються активи, зобов'язання, кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, розрахунки, результат виконання бюджету, доходи бюджету, видатки бюджету, дані управлінського та позабалансового обліку (1-9 класи Плану рахунків). При складанні місячного, квартального та річного звітів у Сальдовому балансі відображається сальдо рахунків бухгалтерського обліку на початок звітного року та на кінець останнього дня звітного періоду (місяця, кварталу, року). Дані Сальдового балансу рахунків повинні бути тотожними відповідним даним інших форм звітності.

До квартального та річного звіту органами казначейства складається пояснювальна записка, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності, роз'яснення окремих питань, що виникли в процесі складання форм звітів. У пояснювальній записці наводяться: основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за доходами та видатками; зміни, які вплинули на стан дебіторської та кредиторської заборгованості; причини відмов в оплаті рахунків, а також наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум податку на додану вартість та сплачених штрафних санкцій.

Пояснювальна записка складається з наступних розділів:

I. "Доходи державного бюджету" - наводиться інформація про надходження до загального та спеціального фондів бюджету; перелік доходів, які складають найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів; причини значного збільшення або зменшення доходів (за умови наявності таких випадків).

II. "Видатки державного бюджету" - наводиться інформація про видатки загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець попереднього та початок звітного року.

III. "Кредитування" - наводиться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції) та залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 1531, 1532, 1533 та 1534.

IV. "Бюджетна заборгованість ", де наводиться інформація щодо даних місячного Звіту про бюджетну заборгованість, який формується по строку здачі квартального звіту, а саме: причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань (кредиторської заборгованості), причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ) тощо.

- Заборгованість за окремими програмами, де наводиться перелік програм, за якими на балансових рахунках 151 групи "Кредити, надані з державного бюджету" у Сальдовому балансі рахунків наведена заборгованість, яка не відображена в інших формах звітності; інформація про причини, з яких вказана заборгованість не відображена.

У Пояснювальній записці зазначається інформація щодо:

 • - програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України;
 • - розшифровки окремих показників звітності: пояснення невідповідності даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших обставин, за якими є необхідність надання пояснень;
 • - залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 "Рахунки Казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою", рахунками 361 групи "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків".

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається необхідною для пояснення звіту або інформування за результатами складання звітності, і розкривається в:

 • - довідці про перераховані відкриті асигнування державного бюджету Головним транзитним управлінням Державної казначейської служби України на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів. Заповнюється базовими Головними управліннями Казначейства при складанні річної звітності окремо за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку;
 • - довідці про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, де відображається інформація про кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; кількість реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків та інших рахунків, відкритих їм в органі казначейства;
 • - довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках та суми списаної реструктуризованої заборгованості;
 • - довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення;
 • - довідці установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів казначейства, які склалися станом на перше число місяця року, наступного за звітним.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >