< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародні стандарти ICO серії 9000:2000

Стандарти сімейства ICO 9000 (версія 2000 р.) були розроблені для того, щоб допомогти підприємствам усіх форм власності й розмірів впровадити й забезпечити функціонування ефективних систем менеджменту якості. Це етап здійснення загального менеджменту якості, у тому числі на підприємствах різних форм сервісу й видів послуг, включаючи готельні й туристичні підприємства, відповідно до комплексу стандартів:

стандарти ICO 9000 - описують основні положення систем менеджменту якості, які є об'єктом застосування даних стандартів, і визначають відповідні терміни;

стандарти ICO 9001 - містять вимоги до систем менеджменту якості для тих випадків, коли організації необхідно продемонструвати свою здатність виготовляти продукцію чи надавати послуги, які відповідають вимогам споживачів й чинним обов'язковим вимогам, і спрямовані на підвищення ступеня задоволення запитів споживачів;

стандарти ICO 9004 - містять рекомендації щодо результативності й ефективності системи менеджменту якості, метою якого є поліпшення діяльності організації й ступеня задоволеності запитів споживачів й інших зацікавлених сторін;

стандарти ICO 19011 - містять методичні вказівки з аудиту (перевірки) системи менеджменту якості й охорони навколишнього середовища.

Основу системи менеджменту якості становить менеджмент процесів створення продукції й (або) надання послуг. Менеджмент починається з вивчення вимог споживача й завершується оцінкою ступеня задоволення цих вимог.

Розробляючи стандарти й контролюючи відповідність підприємств туристичної сфери чинним нормативам, держава здійснює регулювання туристичної діяльності, гарантуючи якість і безпеку обслуговування клієнтів на об'єктах туристичної інфраструктури.

Ліцензування - визначення умов, необхідних і достатніх з погляду суспільних інтересів для провадження тієї чи іншої діяльності. Ліцензування - це механізм захисту прав споживачів і виробників туристичного продукту.

Ліцензія є документом, який дозволяє провадити той чи інший вид діяльності. Щоб одержати цей документ здобувач повинен відповідати певним вимогам, перелік яких визначається державою. У такий спосіб держава одержує можливість регулювати ринкову діяльність, спрямовуючи її в потрібне русло. Крім того, залишаючи за собою право відкликання ліцензії, органи державної влади зберігають важелі контролю й впливу на виробників туристичного продукту, які порушують встановлені для них правила поведінки на ринку. Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, як і умови ліцензування, в різних країнах відрізняються, але можна виокремити деякі закономірності. Так, діяльність засобів розміщення практично ніде, окрім Іспанії, не ліцензується. Готелі, як і ресторани, частіше стають об'єктами сертифікації або стандартизації в різних видах (атестація, класифікація тощо), ніж ліцензування. Це можна пояснити специфікою діяльності цих об'єктів туристичної індустрії. Водночас діяльність туристичних фірм, які організовують подорож, звичайно підлягає ліцензуванню, але не стає об'єктом сертифікації. Особи, які надають посередницькі послуги в туризмі: екскурсоводи, супроводжуючі, гіди-перекладачі провадять професійну діяльність на підставі ліцензії або сертифіката відповідності, який видається за результатами атестації.

Проаналізуємо законодавчу базу ліцензування в туризмі в деяких країнах.

Іспанія

Турагентство повинно мати ліцензію на право провадження туристичної діяльності, видану туристичною адміністрацією. Турагентства діляться на три категорії:

майориста - туроператори. Виробляють турпродукт і формують пакет турпослуг для наступного його передання агентствам "мінориста", але не безпосередньо туристам;

мінориста - дистриб'ютори. Займаються комерціалізацією продукту, виробленого агентствами першої категорії, пропонуючи його безпосередньо клієнтові (туристові), а також організовують і (або) продають різні турпослуги прямо туристові, але не іншому агентству;

майориста - мінориста - агентства, які можуть одночасно провадити діяльність, передбачену для кожної з перших двох груп окремо.

Заявка на одержання ліцензії повинна підтверджуватися:

  • - статутними документами турагентства;
  • - довідками з фінансових органів про статутний капітал агентства;
  • - гарантійним депозитом встановленого розміру;
  • - страховим полісом;
  • - копіями договорів про оренду приміщення під офіс,
  • - договором з особою, яка буде очолювати агентство;
  • - бізнес-планом діяльності агентства.

Закордонне агентство подорожей також може одержати ліцензію, щоб діяти через іспанські турфірми, укладаючи з ними контракти на надання послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >