< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

Джерелами даних складання форм звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду № 4-* бюджетних установ є:

  • - планово - фінансові документи: кошторис за спеціальним фондом, зведення показників спеціального фонду, довідки про внесення змін до кошторису за спеціальним фондом;
  • - регістри аналітичного обліку: виписки з спеціальних реєстраційних рахунків про отримані доходи спеціального фонду, картка аналітичного обліку отриманих асигнувань (доходів спеціального фонду); картка аналітичного обліку касових видатків та картка аналітичного обліку фактичних видатків спеціального фонду у розрізі кодів економічної класифікації видатків;
  • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік) відображені в табл. 1.23

Таблиця 1.23. Відображення показників форм звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду № 4-* у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Графи форм № 4-*

м/о № 3

Відображення інформації про залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках

гр. 5 - 7, 14 (ф. № 4-1д, № 4-1 м)

гр. 5, 6, 11 (ф. № 4-2д, № 4-2м,)

гр. 6, 7, 11 (ф. № 4-3д, № 4-3м)

гр. 5, 6, 10 (ф. № 4-4д)

гр. 6 - 9, 17, 18 (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

м/о № 3

Відображення інформації про отримані надходження коштів спеціального фонду

гр. 9 (ф. № 4-1д, № 4-1 м)

гр. 8 (ф. № 4-2д, № 4-2м, ф. № 4-3д, № 4-3м)

гр. 7 (ф. № 4-4д)

гр. 10, 11 (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

м/о № 14 м/о № 15

Відображення інформації про нараховані доходи спеціального фонду (плати за послуги)

гр. 8 (ф. № 4-1д, № 4-1 м) гр. 7 (ф. № 4-2д, № 4-2м)

м/о № 3

Відображення інформації про використання коштів спеціального фонду (касові видатки в розрізі КЕКВ)

гр. 10, 11 (ф. № 4-1д, № 4-1 м)

гр. 9 (ф. № 4-2д, № 4-2м, ф. № 4-3д, № 4-3м)

гр. 8 (ф. № 4-4д)

гр. 13, 14 (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

м/о № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, ф. № 274 за рахунком № 81

Відображення інформації про використання коштів спеціального фонду (фактичні видатки в розрізі КЕКВ)

гр. 12, 13 (ф. № 4-1д, № 4-1 м)

гр. 10 (ф. № 4-2д, № 4-2м, ф. № 4-3д, № 4-3м)

гр. 9 (ф. № 4-4д)

гр. 15, 16 (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

  • - книга "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунками синтетичного обліку:
  • - в частині нарахованих доходів спеціального фонду: № 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", № 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду", № 714 "Кошти батьків за надані послуги";
  • - в частині надходження коштів спеціального фонду та їх використання (касові видатки): № 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", № 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", № 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";
  • - в частині фактичних видатків: № 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги", № 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень", № 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".

Заповнення рядків форм бюджетної звітності № 4-1 д, № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"; № 4-2д, № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"; № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.24.

Таблиця 1.24. Характеристика заповнення окремих рядків форм бюджетної звітності № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-4д

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

Надходження коштів - усього

010

у графі "Затверджено на звітний рік" відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування

Фінансування

проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року, за умови внесення на цю суму змін до кошторису. Обсяги фінансування враховуються у загальній сумі надходжень

Заповнення граф форми № 4-1 д, № 4-1 м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.25

Графи звіту "Нараховано доходів за звітний період (рік)" та "Надійшло коштів за звітний період (рік)" можуть відрізнятися. Якщо доходів нараховано більше, ніж надійшло, то в бюджетній установі виникає дебіторська заборгованість за доходами (відображається у формі бюджетної звітності форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" у рядку "Доходи"), якщо сума надходжень більше, ніж було нараховано, то виникає кредиторська заборгованість за доходами.

Таблиця 1.25. Характеристика заповнення форми № 4-1д, № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

4

відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів). Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін

Залишок на початок звітного року

5

наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Перераховано залишок

6

відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

Отримано залишок

7

відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Нараховано доходів за звітний період (рік)

8

відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності

Надійшло коштів за звітний період (рік)

9

відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року. У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку

Касові видатки за звітний період (рік) "

Усього

10

відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі КЕКВ бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року

у т. ч. спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

11

відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету

Фактичні видатки за звітний період (рік)

усього

12

відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі КЕКВ бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо. У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті

у т.ч. проведені за видатками загального фонду

13

відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду, що проведені на погашення зобов'язань за видатками загального фонду бюджету

Залишок на кінець звітного періоду (року)

14

залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Правильність нарахування доходів можна перевірити за формулою (2.1):

При перерахуванні власних надходжень у частині плати за послуги у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень розпорядники бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) відображають їх у звіті форми № 4-1д, № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" як зменшення доходів. Розпорядники бюджетних коштів, що отримують ці кошти, відображають їх як надходження доходів.

Заповнення окремих граф форми № 4-2д, № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.26.

Заповнення окремих граф форми № 4-3 д, № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.27.

Заповнення окремих граф форми № 4 - 4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.28.

Таблиця 1.26. Характеристика заповнення форми № 4-2д, № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

4

відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів). Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін

Залишок на початок звітного року

5

наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків

Перераховано залишок

6

відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

Нараховано доходів за звітний період (рік)

7

відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності

Надійшло коштів за звітний період (рік)

8

відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку

Касові видатки за звітний період (рік)

9

відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року

Фактичні видатки за звітний період (рік)

10

відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо. У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті

Залишок на кінець звітного періоду (року)

11

залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Таблиця 1.27. Характеристика заповнення форми № 4-3д, № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

4

відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів). Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін

Затверджено на звітний період (рік)

5

проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки". Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють

Залишок на початок звітного року

6

залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Перераховано залишок

7

відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надійшло коштів за звітний період (рік)

8

відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року. У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку

Касові видатки за звітний період (рік)

9

відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року

Фактичні видатки за звітний період (рік)

10

відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо. У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті. Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють

Залишок на кінець звітного періоду (року)

11

залишки коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. У річній бюджетній звітності залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету

Таблиця 1.28. Характеристика заповнення форми № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів).

4

Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін

Залишок на початок звітного року

5

наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Перераховано залишок

6

відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.

Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надійшло коштів за звітний період (рік)

7

відображається сума надходжень спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена на звітну дату на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку

Касові видатки за звітний період (рік)

8

відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації бюджету та кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року

Фактичні видатки за звітний період (рік)

9

відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодами економічної класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями. У цій графі наводиться також сума курсової різниці при проведенні переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті. Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють

Залишок на кінець звітного періоду (року)

10

залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Заповнення окремих граф форми № 4-3д.1, 4-3м.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" здійснюється у порядку відображеному у табл.1.29.

Таблиця 1.29. Характеристика заповнення форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"

Назва графи

№ гр.

Характеристика графи

1

2

3

Затверджено на звітний рік

грн.

5

відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів). Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, то в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін

Залишок коштів на початок звітного року

ін.

валюта

6

відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України. Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, що склався на звітну дату

грн.

7

Перераховано залишок

ін.

валюта

8

відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

грн.

9

Надійшло коштів за звітний період (рік)

ін.

валюта

10

відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

грн.

11

Курсова різниця

грн.

12

довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн."

Касові видатки за звітний період (рік)

ін.

валюта

13

відображається сума касових видатків, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

грн.

14

Фактичні видатки за звітний період (рік)

ін.

валюта

15

відображається сума фактичних видатків, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

грн.

16

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

ін.

валюта

17

відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

грн.

18

У річній бюджетній звітності залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >