< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність, принципи і задачі корпоративної стратегії

Термін "стратегія" прийшов у сферу бізнесу з військової термінології, де він означав щось інше як план перемоги над ворогом. У бізнесі таким "ворогом" є конкурент і якщо компанія хоче одержати над ним перемогу в плані завоювання більшої частка ринку й одержання більшого прибутку, то вона змушена розробляти стратегію свого розвитку.

Корпоративна стратегія формує мети компанії, лінію її поведінку на ринку, перелік заходів для реалізації своїх цілей. Положення компанії на ринку визначається тим, чи уміє вона щось робити краще своїх конкурентів. А щоб правильно оцінити це потрібно ретельно проаналізувати ситуацію на ринку, сильні і слабкі сторони компанії з погляду стану її техніки і технології, забезпеченості людськими і фінансовими ресурсами. Таким чином, стратегічний менеджмент стосується практично всіх сторін діяльності корпорації.

Формування своєї стратегії корпорації звичайно починають з формулювання місії компанії. Керівництво намагається стисло й у той же час ємко охарактеризувати сутність компанії, призначення і масштаби її діяльності, перспективи росту, відмінності від конкурентів. Основна увага при цьому фокусується не на товарі або послугах, вироблених корпорацією, а на споживачі цих товарів і послуг. Формулювання місії повинне бути лаконічним, яскравим, легко сприйманим і по можливості містити в собі наступні моменти:

 • - коло потреб, що задовольняються;
 • - характеристику продукції або послуг компанії і її конкурентних переваг;
 • - перспективи росту бізнесу.

Другим кроком у розробці корпоративної стратегії є формулювання філософії компанії. Філософія компанії складається під впливом таких факторів як особистісні якості керівника, передісторія створення корпорації, ціннісні установки вищого менеджменту, характер виробництва й ін. Варто підкреслити, що на відміну від місії, філософія компанії концентрує увагу не на споживачі, а на принципах своєї діяльності, що дозволяють реалізувати цю місію. До числа таких принципів можна віднести:

 • - обов'язкову оцінку всіх наявних у компанії можливостей;
 • - відповідність стратегії можливостям компанії;
 • - винятковість (індивідуальність, неповторність) стратегії компанії, здатну дати несподіваний результат, відкрити нові можливості;
 • - виправданість ризику при реалізації стратегії (тобто адекватність ризику можливим результатам);
 • - узгодження стратегії компанії з інтересами її працівників. Характер сформульованих цілей - найважливіший показник

того, як компанія бачить інтереси своїх акціонерів, яка імовірність успішного розвитку компанії в майбутньому.

Корпоративна цілеспрямованість повинно дати відповідь на два головних питання:

 • - що являє собою бізнес компанії?
 • - яка ієрархія цілей і задач компанії?

При відповіді на перше питання потрібно визначитися не тільки з тим, що таке бізнес корпорації сьогодні, але і з тим, чим він повинний стати в майбутньому.

Формулювання цілей компанії - це процес деталізації її місії і філософії. Найважливішими цілями при цьому можуть бути:

 • 1. Місце (ранг), займане компанією серед конкурентів по обсягу виробництва, продажів, одержуваного прибутку, розмірові капіталізації.
 • 2. Рівень інновацій і інвестицій у розвитку компанії.
 • 3. Рівень якості продукції або послуг.
 • 4. Ступінь диверсифікованості діяльності.
 • 5. Можливість цінової конкуренції.
 • 6. Можливість технологічного лідерства.
 • 7. Рівень дивідендів.
 • 8. Рівень сервісного обслуговування споживачів.
 • 9. Інші цілі.

Зазначені цілі (а крім них можуть бути ще мети суспільного і соціального характеру) охоплюють наступні основні сфери:

 • - положення корпорації на ринку (завоювання лідерства або збільшення своєї частки у визначеному сегменті ринку);
 • - інновації й інвестиції (організація виробництва нових виробів, освоєння нових технологій і нових способів організації виробництва, підвищення якості продукції);
 • - технічний рівень виробництва (продуктивність виробничих процесів, їх диверсифікованість і матеріаломісткість, якість продукції);
 • - управління персоналом (продуктивність праці, умови, мотивація й оплата праці);
 • - прибутковість діяльності (розмір прибутку, рівень рентабельності, ліквідності, платоспроможності);
 • - рівень менеджменту компанії (підвищення рівня освіти і кваліфікації менеджерів і фахівців);
 • - соціальна відповідальність (формування сприятливого іміджу компанії за рахунок внеску в розвиток загальновизнаних цілей: охорона навколишнього середовища, допомога незаможним, підтримка науки, культури, спорту і т.п.).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >