< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Глосарій

Глобальна логістична стратегія — формування стійких торгово-економічних зв'язків між окремими країнами або групами країн на основі міжнародного поділу праці

Гнучкі логістичні системи — системи, в яких прямування матеріального потоку від виробника продукції до її споживача може здійснюватися як прямо, так і через посередників.

Ешелоновані логістичні системи — системи, на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник.

"Завдання МОВ" (в англомовній літературі — Make-or-Buy Problem) — завдання "зробити або купити".

Закупівельна логістика — це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Інформаційний потік — сукупність циркулюючих у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для керування і контролю логістичних операцій.

Комерційна логістика — це область діяльності, що набуває усе більше практичне значення. Тому державний і приватний сектори виявляють інтерес, що зростає до сфери комерційної логістики.

Концепція логістики — це уява мислення, філософія підприємницької діяльності, відповідно до якої варто уникати часткової оптимізації зведених воєдино логістичних функцій за допомогою виявлення реальних можливостей для балансу їхніх інтересів і забезпечення постачання товарів "точно вчасно".

Лівий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживачів, розташованих на всій ділянці обслуговування ліворуч від цієї точки.

Логістика — наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.

Логістична операція — відособлена сукупність дій, спрямованих на зміну матеріального або інформаційного потоку.

Логістична система — адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і логістичні операції, що складається, як правило, із декількох підсистем (елементів) і має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем.

Логістична система — це адаптивна система зі зворотнім зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох підсистем і має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем.

Логістична функція — укрупнена група логістичних операцій, спрямована на реалізацію цілей логістичної системи і значення показників, що задаються, це є її вихідними перемінними.

Логістичний ланцюг — лінійно упорядкована множина фізичних або юридичних осіб (виробників, дистриб'юторів, складів загального користування і т.п.), що здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої або до кінцевого споживача.

Логістичні витрати — витрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування, збір, зберігання і передача даних про замовлення, запаси, постачання і таке інше).

Логістичні витрати — витрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування, збір, зберігання і передача даних про замовлення, запаси, постачання і таке інше).

Логістичні системи з прямими зв'язками — системи, в яких матеріальний потік проходить безпосередньо від виробника продукції до її споживача, минаючи посередників.

Макрологістична система — система керування, що охоплює виробничі, постачальницько-збутові, торгові, транспортні підприємства й організації в регіоні.

Матеріальний потік — продукція, аналізована в процесі поєднання її різноманітних логістичних операцій (транспортування, складування і т.п.) і віднесена до часового інтервалу.

Мікрологістична система — система керування, що охоплює внутрішньовиробничу логістичну діяльність фірми, пов'язану з інтеграцією підготування і планування виробництва зі збутом, постачанням, транспортно-складськими і вантажно-розвантажувальними роботами.

Операційна система "MRP-1" (materials requirements planning — планування потреби в матеріалах) ставиться до розряду "штовхаючих". Це комп'ютеризований метод визначення потреби в матеріалах на різних стадіях виробничого процесу.

Операційна система "OPT" (optimized production technologies — оптимізовані виробничі технології) розвиває ідеї, закладені в системах "Kanban" і "MRP".

Операційна система "ДДБ" (автоматизована дубль двобункерна умовно добово-комплектна) підтримує безперервність матеріального потоку з мінімальними витратами, пов'язаними з прямуванням і збереженням, при необхідній якості обслуговування споживача.

Правий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживачів, розташованих праворуч від неї.

Пробною точкою відрізка називається будь-яка точка, що розташована на цьому відрізку і не належить до його кінців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >