< Попер   ЗМІСТ

Література

 • 1. Гордон М.М., Карнаухов СБ. Логистика товародвижения. — М.: Центрэкономики и маркетинга, 1998. — 168 с.
 • 2. Гаджинский, A.M. Логистика: Учебник. — 2-е изд. — М.: Информ. внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 228 с.
 • 3. Чудаков, А.Д. Логистика: Учебник. — М.: Изд-во РДЛ, 2001. — 480 с.
 • 4. Ковалев, Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2000 (М.). — 288 с.
 • 5. Сервисное обслуживание // Чудаков, А.Д. Логистика: Учебник. — М.: Изд-во РДЛ, 2001. — С.381—427.
 • 6. Кириченко, O.A. Міжнародна логістика // Кириченко, O.A. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. — 3-е вид., перероб. і доп. — X.: Знання — Прес, 2002. — С.202—215.
 • 7. Смиричинський, В.В., Смиричинський, A.B. Основи логістичного менеджменту : Навч. посібник. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 240 с.
 • 8. Луценко, I. Роль та функції логістики у складуванні // : Підприємництво, господарство і право, 2004, N7. — К.: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія". — С.133—136.
 • 9. Балабанова, Л.В. Сутність та особливості комерційної логістики // Балабанова, Л.В., Германчук, A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — С. 60—95 .
 • 10. Типугин, И. Масштабируемая логистика: Применение стратегического маркетинга в малом бизнесе // Маркетолог, 2004, N7. — М.: Изд. дом "Современная Экономика". — С.23 — 28
 • 11. Крикавський СВ., Чухрай H.I., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 34 с.
 • 12. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. — К.: Кондор, 2007. — 448с.
 • 13. Логістика: Навчальний посібник / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В.Мішина, І.І.Борисенко. — К.: Знання, 2008. — 566 с. — (Вища освіта ХНІ століття)
 • 14. Алькеша В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. навчальний посібник. — К.: "Видавницький дім Професіонал", 2008. — 272 с.
 • 15. Смірнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224с.
 • 16. Пивовар, А.Г. Большой финансово-экономический словарь ОБР: Около 80000 слов и выражений .
 
< Попер   ЗМІСТ