< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання звітності бюджетних установ

І

Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження

Сутність та класифікація звітності бюджетних установ

У процесі функціонування бюджетних установ виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації обліку, яка б забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власний майновий і фінансовий стан, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів.

Метою складання звітності бюджетних установ є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан бюджетної установи, результати господарської діяльності та виконання кошторису доходів та видатків за звітний період.

Користувачі облікової інформації бюджетних установ відображено на рис. 1.1

Суть звітності та її значення

Користувачі облікової інформації

Рис. 1.1. Користувачі облікової інформації

На даний час існують такі визначення звітності:

  • - звітність є одним із специфічним методичним прийомом методу бухгалтерського обліку, відповідно до чого звітність - це система підсумкових взаємопов'язаних і взаємозумовлених показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність установи, результати використання активів та стан зобов'язань;
  • - звітність є методом контролю за цільовим і економним витрачанням державних (бюджетних) коштів;
  • - визначення звітності вітчизняними науковцями наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Визначення звітності науковцями

Визначення

Автор

Звітність установи являє собою систему показників, які характеризують умови та результати її роботи за визначений період

Белов А. Н.

Звітність про виконання Державного бюджету - це метод узагальнення планових та звітних показників, приведених у певну систему, яка характеризує виконання бюджету за відповідний звітний період часу

Дідков Є. П.

Звітність - це сукупність затверджених в установленому порядку звітних форм, які об'єднують комплекс систематизованих показників, що всебічно характеризують виробничу та фінансово-господарську діяльність підприємств за відповідний період

Кужельний М. В.

Звітність - це сукупність показників обліку, відображених у формі визначених таблиць, які характеризують господарську діяльність підприємств за установлений період часу

Маргуліс А. Ш.

Звітність про виконання бюджету - це метод узагальнення планових і звітних показників, приведених у таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов'язань, затверджених кошторисами, за відповідний звітний період

Ткаченко І. Т

Звітність - це система взаємозалежних узагальнених підсумкових показників, що характеризує умови і результати діяльності підприємств, організацій та установ, міністерств, відомств, галузей виробництва тощо за певний період, місяць, квартал, півріччя, рік)

Фінансово-економічний словник

З наведених визначень звітності провідними вченими та спеціалістами з бухгалтерського обліку в основі всіх тлумачень лежить загальне для всіх поняття "система показників". Отже, зважаючи на всі ці визначення та з огляду на перехід вітчизняної економіки на рейки ринкових відносин, можна визначити основне призначення звітності - це надання достовірної, об'єктивної та неупередженої інформації про стан соціально - економічного розвитку країни та її регіонів, результати діяльності господарюючих суб'єктів невиробничої сфери та раціональне використання ними бюджетних коштів з метою ефективного їх використання та прийняття управлінських рішень, здійснення контролю, розробки державних програм, прогнозування.

Класифікація звітності бюджетних установ

Методологічно і організаційно звітність є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку, який виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює єдність показників, які в ній відображаються та відповідність їх первинним документам і обліковим регістрам.

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Це має своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі проводиться контроль виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків тощо. Цим можна пояснити те, що звітність бюджетних установ суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання.

Звітність, яку складають і подають бюджетні установи, можна умовно поділити на види, відображені на рис. 1.2.

Класифікація звітності бюджетних установ

Рис. 1.2. Класифікація звітності бюджетних установ

Складаючи звітність бюджетних установ, потрібно дотримуватись принципів та вказівок до порядку заповнення типових форм звітності, які розробляють і затверджують відповідні міністерства і відомства України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >