< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання і запитання

 • 1. Дайте загальну характеристику категорій філософії.
 • 2. Як розуміли категорії античні філософи?
 • 3. У чому особливість середньовічних уявлень про категорії?
 • 4. У чому полягає нетрадиційність кантівського тлумачення філософських категорій?
 • 5. Розкрийте суть та основні характеристики гегелівської теорії філософських категорій.
 • 6. У чому полягає специфіка сучасних підходів до проблематики філософських категорій?
 • 7. Як змінювалися історичні уявлення про філософсько-історичні категорії?
 • 8. Що характерне для сцієнтистської інтерпретації категорій філософії історії?
 • 9. У чому своєрідність антисцієнтистського трактування філософсько-історичних категорій?
 • 10. Що таке комплементарність позицій як відмітна риса сучасної стадії категоріальних розробок у філософії історії?
 • 11. Які дві основні форми історичної всезагальності репрезентують філософсько-історичні категорії?
 • 12. У чому виражається інваріантність філософсько-історичних категорій?
 • 13. Розкрийте динамічність змісту філософсько-історичних категорій.
 • 14. Чому категорії філософії історії постають як єдність індивідуального та суспільно-історичного?
 • 15. Дайте загальну характеристику системогенезу категорій філософії історії.
 • 16. Які категоріальні форми передують філософсько-історичним категоріям?
 • 17. Що таке категорії культури?
 • 18. У чому виявляється своєрідність світоглядних категорій та їх вплив на характер становлення й існування людини?
 • 19. Чому формування та розвиток системи філософсько-історичних категорій відбувається як низка категоріальних переходів?
 • 20. Охарактеризуйте механізм категоріального переходу як обернення певної категоріальної послідовності.
 • 21. Початок категоріального системогенезу — першоклітинка чи докорінна трансформація попередньої системи знання?
 • 22. Чим відрізняються поняття "система категорій філософії історії" та "категоріальний апарат філософії історії"?
 • 28. З'ясуйте специфічність онтологічного та понятійного виміру категоріального апарату філософії історії.
 • 24. Охарактеризуйте особливості постановки та розв'язання Коп-ніним питання про категоріальний апарат філософії та науки.
 • 25. У чому полягає своєрідність сучасної постановки проблеми співвідношення системи категорій та категоріального апарату філософії історії?

Примітки

 • 1 Див.: Платон. Софист // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. — М.: Мысль, 1993. — Т.2— С.275 — 345.
 • 2 Див.: Платон. Парменид // Там само. — С.346 — 412.
 • 3 Див.: Там само.
 • 4 Див.: Плотин. О родах сущего (VI, 1) // Плотин. Сочинения. — СПб.: Алетейя, 1995. — С.45 — 49; Плотин. О родах сущего (VI, 2) // Там само. -С.410 — 422.
 • 5 Порфирий. Введение к "Категориям" Аристотеля // Плотин. Эннеады: В 2 т.— К.: УЦИММ-ПРЕСС — ИСА, 1996. — Т.2. — С.176—201.
 • 6 Кант Иммануил. Критика чистого разума // Кант Иммануил. Сочинения: В 6 т.— М,: Мысль, 1964. — Т.З. — С.175.
 • 7 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — СПб,: Наука, 1997. — С.39.
 • 8 Там само. — С.22—26.
 • 9 Там само. — С.27.
 • 10 Там само. — С.28.
 • 11 Там само. —- С.17 — 799.
 • 12 Філософський словник. — К.: Головна редакція УРЕ, 1986. — С.269.
 • 13 Українська Радянська Енциклопедія: У 12 т. —К.: Головна редакція

УРЕ, 1980, — Т.5. — С.63.

 • 14 Большая Советская Энциклопедия: В 30 т.— М.: Сов. энциклопедия, 1973. — Т.Н. — С.526.
 • 15 Философский энциклопедический словарь. — М.: Инфра,1997. — С.204.
 • 16 Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб.: Наука, 1993. — С.65.
 • 17 Там само. — С.66.
 • 18 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — С.45.
 • 19 Рассел Бертран. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995. — С.178.
 • 20 Ницше Фридрих. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. — М.: REFL-book, 1994. — С.76.
 • 21 Там само. — С.41.
 • 22 Jaspers К. Nietzsche. Einfuehrung in das Verstaendnis seines Philo-sophiens. — Berlin, 1950. — S.453.
 • 23 Фейерабенд Пол. Против методологического принуждения // Фейерабенд Пол. Избранные труды по методологии науки. — М.: Прогресс, 1986. — С.158 — 159.
 • 24 Камю Альбер. Записные книжки // Камю Альбер. Соч: В 5 т. — Харьков: Фолио, 1998. — Т. 5. — С. 200—201.
 • 25 Фейерабенд Пол. Наука в свободном обществе // Там само. — С.507—618.
 • 26 Фейерабенд Пол. Против методологического принуждения // Там само. — С.146.
 • 27 Там само. — С.156.
 • 28 Там само. — С.158.
 • 29 Див.: Аристотель. Категории // Аристотель. Сочинения: В'4т.— М.: Мысль, 1978. — Т.2. — С.54—65.
 • 30 Аристотель. Физика // Там само. — М.: Мысль, 1981. — Т.З. — С.61.
 • 31 Маневич Е. Л. Труд // Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С.667.
 • 32 Див.: Полякова И. Л. От трудового общества к информационному: западная социология об изменении социальной роли труда. — М.: Наука, 1990. — С.804.
 • 33 Современный философский словарь. — М.; Бишкек; Екатеринбург: Одиссей, 1996. — С.304.
 • 34 Див.: Монтень Мишель.. Опыты: В 3 кн.— М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1954. — Кн.1 — С.62—86, 261—277.
 • 35 Там само. — С.265.
 • 36 Філософський словник. — К..Головна редакція УРЕ, 1986. — С.255.
 • 37 Див.: Гулыга А.В. Гердер. Изд. 2-е. — М.: Мысль, 1975. — С.64.
 • 38 Булатов М. А. Логические категории и понятия. — К.: Наук, думка, 1981. — С.99.
 • 39 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — С.27.
 • 40 Там само.
 • 41 Там само. — С.28.
 • 42 Там само.
 • 43 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. — СПб.: Наука, 1993. — С.102.
 • 44 Хаидеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — С.338.
 • 45 Див.: Гаиденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры. — М.: Высш. шк., 1963. — С.80.
 • 46 Хаидеггер М. Основные понятия метафизики... — С.333.
 • 47 Кант Иммануил. Критика чистого разума. — С. 188.
 • 48 Там само. — С.215.
 • 49 Категории диалектики, их развитие и функции. — К. .Наук, думка, 1982.
 • - С.46.
 • 50 Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональных систем. — М.: Наука, 1978.
 • 51 Маркс К. Економічні рукописи 1857—1859 років. Частина І // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т.46, ч 1 - С.37—449.
 • 52 Левин Г. Д. Понятие "категория диалектики" // Фи л ос. Науки. — 1974.
 • - № 3. — С.87.
 • 53 Материалистическая диалектика как логика. — Алма-Ата: Наука, 1979.
 • - С.87.
 • 54 Декарт Рене. Правила для руководства ума // Декарт Рене. Избранные произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — С.109.
 • 55 Спиноза Бенедикт. Трактат об усовершенствовании разума // Спиноза Бенедикт. Избранные произведения: В 2 т. — М.: Политиздат, 1957. — Т.1— С.328—329.
 • 56 Там само. — С.329
 • 57 Табачковсъкии В. Г. Про співвідношення категоріальних форм філософії, світогляду і культури // Філос. думка. — 1982. — № 4. — С.21—33.
 • 58 Булатов М. О. Категорії в контексті культури // Філос. думка. — 1980. - № 2. — С.60—61.
 • 59 Шинкарук В. И. Категориальная структура научного мировоззрения // Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. — К.: Наук, думка, 1981. — С.17.
 • 60 Гессе Герман. Из статьи "Немного теологии" // Восток — Запад: Исследования, переводы, публикации. — М.: Наука, 1982. — С.223.
 • 61 Там само. — С.224.
 • 62 Маркс К. Економічні рукописи 1857—1859 років. — С.210.
 • 63 Див.: Булатов М. О. Місце категорій в структурі діалектичного матеріалізму і принципи їх систематизації // Філос. думка. — 1977. — № 1. — С.69.
 • 64 Див.: Копнин П. В. Диалектика как логика. — К.: Изд-во Киев, ун-та, 1961. — С.З, 4, 88, 90 тощо.
 • 65 Там само. — С.892.
 • 66 Там само. — С.4, 126—128, 134 тощо.
 • 67 Копнин П. В, Логические основы науки. — К.: Наук, думка, 1968. — С.4.
 • 68 Там само. — С.78.
 • 69 Там само. — С.169—182.
 • 70 Див.: Копнин Я. В. Философские идеи В.И.Ленина и логика. — М.: Наука, 1969. — С.6, 75 тощо.
 • 71 Там само. — С.66—67, 73 тощо.
 • 72 Там само. — С.140.
 • 73 Українська Радянська Енциклопедія: В 12 т. — 2-ге К.: Грловна редакція УРЕ, 1977. — С.220.
 • 74 Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кпИа„ токологическое исследование) // Выготский Л.С. Собрание соч — М.: Педагогика, 1982. — Т.1. — 0.362/ сочинений: В 6 т.
 • 75 Баратынский Е. А.Стихотворения. Поэмы. - М.: Наука
 • 76 Семенюк д. Я. Общенаучные категории и подходы к познанию Львов: Вища шк., 1978. - 176 с
 • 77 Там само. — С.116.
 • 78 Там само. — С.114.
 • 79 Там само. — С. 113.
 • 80 Там само. — С.114.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >