< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань .

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства та прогресивний процес його розвитку досягаються за рахунок:
  • а) підвищення трудомісткості;
  • б) зменшення вартості засобів праці;
  • в) збільшення амортизації;
  • г) підвищення продуктивності праці.
 • 2. Доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб, це:
  • а) виробництво;
  • б) праця;
  • в) робоча сила;
  • г) продуктивність.
 • 3. Продуктивність праці як економічний показник характеризує:
  • а) підвищення того чи іншого виробництва внаслідок залучення більшого капіталу;
  • б) збільшення обсягу виробництва завдяки зменшенню відходності;
  • в) ефективність використання ресурсів — праці, капіталу, землі — під час виробництва різних товарів і падання послуг;
  • г) зменшення собівартості виробу.
 • 4. Як економічна категорія "продуктивність" відображає взаємозв'язок між:
  • а) ціною та попитом;
  • б) собівартістю та ціною;
  • в) кількістю та якістю;
  • г) попитом та пропозицією.
 • 5. Зростання продуктивності означає:
  • а) запровадження нових технологій;
  • б) зменшення собівартості;
  • в) збільшення обсягу господарської діяльності за умови незмінних витрат ресурсів;
  • г) залучення нових коштів.
 • 6. Продуктивність праці як категорія результативності трудової діяльності визначає:
  • а) ступінь ефективності процесу праці;
  • б) рівень конкурентоспроможності підприємства;
  • в) рівень рентабельності виробництва;
  • г) кваліфікаційний рівень трудових ресурсів.
 • 7. Як економічний показник "ефективність праці" характеризує співвідношення:
  • а) якості та кількості;
  • б) попиту та пропозиції;
  • в) продуктивності та обсягу виробництва;
  • г) результату і витрат.
 • 8. Від чого залежить співвідношення між витратами живої й минулої праці:
  • а) від рівня розвитку продуктивних сил;.
  • б) від рівня запасів створеної в минулому продукції, що використовуються нині;
  • в) від рівня праці, витраченої безпосередньо в даний момент у процесі виробництва;
  • г) від рівня попиту в регіоні, який охоплює підприємство.
 • 9. Сутність підвищення продуктивності суспільної праці полягає у:
  • а) поліпшенні робочого місця працюючого;
  • б) підвищенні контролю за охороною праці;
  • в) збільшенні прибутку;
  • г) збільшенні частки минулої праці та зменшенні частки живої праці.
 • 10. Що не відносять до матеріально-технічних факторів зростання продуктивності праці:
  • а) вплив науково-технічного прогресу;
  • б) модернізацію устаткування;
  • в) зменшення людського фактору в виробництві;
  • г) удосконалення технології виробництва.
 • 11. Оберіть правильний варіант розрахунку зростання

продуктивності праці за рахунок економії чисельності:

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Ефективність праці як економічна категорія враховує такі соціально-психологічні чинники:
  • а) корисність результату праці;
  • б) потребу споживача в товарі;
  • в) здатність підприємства задовольнити попит на працю;
  • г) режим робочого дня працівника.
 • 2. Як економічний показник "ефективність праці" розраховується за допомогою показників:
  • а) продуктивності праці;
  • б) рівня кваліфікації персоналу;
  • в) співвідношення у виробничому процесі механічної та людської праці;
  • г) рентабельності праці.
 • 3. На рівні підприємства результатом праці а
 • а) продукція підприємства;
 • б) задоволення покупців;
 • в) розмір прибутку;
 • г) рівень затрат праці.
 • 4. Праця, затрачена на виробництво, у визначенні продуктивності праці складається з:
  • а) живої праці;
  • б) неживої праці (механізованої);
  • в) комплексної праці;
  • г) минулої праці.
 • 5. Зростання продуктивності суспільної праці виявляється у:
  • а) скороченні витрат праці на одиницю продукції" що зумовлює економію трудових і матеріальних ресурсів;
  • б) якості праці робочих;
  • в) зростанні маси споживчої вартості, що позначається на результатах праці;
  • г) зменшення коефіцієнта минулої праці.
 • 6. Продуктивність праці визначається у таких показниках:
  • а) виробіток;
  • б) прибуток на одного працівника;
  • в) трудомісткість;
  • г) затрачений час.
 • 7. Рівень продуктивності праці залежить від:
  • а) зміни чисельності працівників;
  • б) розширення виробничих потужностей підприємства;
  • в) збільшення обсягів сировини та матеріалів;
  • г) нововведень, що забезпечують скорочення витрат робочого часу на одиницю створеної продукції.
 • 8. Фактори продуктивності праці за ступенем урегульованості поділяють на:
  • а) неконтрольовані;
  • б) зовнішні;
  • в) внутрішні;
  • г) контрольовані.
 • 9. До резервів зростання продуктивності праці щодо часу використання належать:
  • а) поточні;
  • б) галузеві;
  • в) перспективні;
  • г) міжгалузеві.
 • 10. Програми управління продуктивністю та ефективністю праці містять:
  • а) розрахунок плану підвищення продуктивності праці-б аналіз резерви, підвищення продуктивності праці;
  • в) забезпечення і контроль виконання програм
  • г) аудит виконання програм продуктивності праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >