< Попер   ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації

І ступінь складності

 • 1. Скласти термінологічний словник за темою "Види девіантної поведінки".
 • 2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Теорії девіації".
 • 3. Написати реферат на тему "Профілактичні програми попередження негативних явищ серед молоді".

ІІ ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні нормативно-правові матеріали для розкриття теми "Форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, схильними до девіантної поведінки". Оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Фактори ризику девіантної поведінки дітей та молоді на Одещині". Оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник наукових студентських праць".
 • 3. Розробити план підготовки та проведення студентської науково-теоретичної конференції за темою "Психологічні передумови ризикованої поведінки особистості".

III ступінь складності

 • 1. Провести вивчення профілактичних програм попередження негативних явищ серед студентів університету, представити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести вивчення профілактичних програм попередження негативних явищ серед старшокласників однієї зі шкіл м. Одеси, представити у вигляді стислої характеристики.
 • 3. Розробити профілактичну програму попередження негативних явищ серед старшокласників або студентів.

Завдання до теми 5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх

I ступінь складності

 • 1. Підготувати виступ на конференцію за темою "Різні форми девіації неповнолітніх",
 • 2. Скласти термінологічний словник за темою "Особливості делінквентної та адиктивної поведінки неповнолітніх".
 • 3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Характеристика різновидів хімічної залежності".

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Ознаки узалежненої поведінки", оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо специфіки наркотичної залежності, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу.
 • 3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Мотиви і стадії суїцидальної поведінки", оформити у вигляді реферату.

III ступінь складності

 • 1. Провести наукове спостереження за поведінкою знайомих неповнолітніх дітей, написати стислу характеристику.
 • 2. Провести опитування серед студентської молоді з приводу виявлення їх ставлення до наркотичної та алкогольної залежностей, написати стислу характеристику.
 • 3. Провести спостереження (і якщо потрібно дослідну бесіду) за старшокурсниками з метою виявлення проявів соціально-педагогічної діяльності, написати стислу характеристику.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛЩНІ ЗАВДАННЯ

Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном

 • 1. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку та становлення соціальної педагогіки у країнах Європи, представити у формі наукового звіту.
 • 2. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку та становлення соціальної педагогіки в США, представити у формі наукового звіту.
 • 3. Провести науково-теоретичне дослідження розвитку і становлення соціальної педагогіки в Росії, представити у формі наукового звіту.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. Як називається втрата або аномалія психічних чи фізіологічних функцій, елементів анатомічної структури, що утруднює певну діяльність:
 • 1) недуга;
 • 2) недієздатність;
 • 3) обмежена можливість?
 • 2. Як називається втрата здатності (унаслідок наявності дефекту) виконувати певну діяльність у межах того, що вважається нормою для людини:
 • 1) недуга;
 • 2) недієздатність;
 • 3) обмежена можливість?
 • 3. Як назвати наслідок дефекту або обмежену можливість конкретної людини, що перешкоджає чи обмежує виконання нею певної нормативної ролі, виходячи з вікових, статевих або соціальних факторів:
 • 1) недуга;
 • 2) недієздатність;
 • 3) обмежена можливість?
 • 4. До якого виду відхилення у здоров'ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у розвитку і (або) функціонуванні органу (органів) людини, хронічні соматичні захворювання, інфекційні захворювання:
 • 1) фізичні;
 • 2) психічні;
 • 3) соматичні?
 • 5. До якого виду відхилення у здоров'ї належать такі показники: тимчасові або постійні відхилення у психічному розвитку людини (порушення мови; пошкодження мозку; порушення розумового розвитку; затримка психічного розвитку; психопатії):
 • 1) фізичні;
 • 2) психічні;
 • 3) соматичні?
 • 6. Визначте вид відхилення у здоров'ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, наприклад, дитячий церебральний параліч:
 • 1) фізичні;
 • 2) складні;
 • 3) важкі.
 • 7, Визначте вид відхилення у здоров'ї, що поєднує фізичні та психічні відхилення, за яких оволодіння освітою в обсязі державних стандартів неможливе (ідіотія, аутизм тощо):
 • 1) фізичні;
 • 2) складні;
 • 3) важкі.
 • 8. До яких факторів спричинення інвалідності належать: механічні (поранення, удар), фізичні (дія електроструму, тепла, холоду), хімічні (дія отруйних речовин), біологічні (хвороботворні мікроби, віруси), психічні (переляк, стрес, психотравмуючі фактори), порушення харчування (голодування, нестача вітамінів, переїдання):
 • 1) зовнішніх;
 • 2) внутрішніх;
 • 3) побутових?
 • 9. До яких факторів спричинення інвалідності належать: спонтанні зміни у генетичному матеріалі, внутрішньоклітинні метаболіти, хвороби, що передаються спадково, вроджені вади:
 • 1) зовнішніх;
 • 2) внутрішніх;
 • 3) побутових?
 • 10. До основних функцій соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах належать:
 • 1) захисна, прогностична, діагностична;
 • 2) консультативна, захисна, прогностична;
 • 3) організаторська, консультативна, захисна, прогностична, діагностична.
 • 11. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у школі та соціальному середовищі, залучення сім'ї та представників громадськості до соціально-педагогічного процесу у навчальному закладі:
 • 1) організаторська;
 • 2) консультативна;
 • 3) захисна.
 • 12. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: надання порад, рекомендації учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до нього:
 • 1) організаторська;
 • 2) консультативна;
 • 3) захисна.
 • 13. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо):
 • 1) організаторська;
 • 2) консультативна;
 • 3) захисна.
 • 14. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: вивчення та оцінювання реальних особливостей діяльності особистості, мікроколективу (класу або референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об'єднань; спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивних сил у мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей і підлітків:
 • 1) оцінна;
 • 2) діагностична;
 • 3) прогностична.
 • 15. Визначте функцію соціального педагога, якщо він здійснює: прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних або позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи:
 • 1) оцінна;
 • 2) діагностична;
 • 3) прогностична.
 • 16. Дайте визначення поняття, яке описує систему дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечить соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки:
 • 1) делінквентна поведінка;
 • 2) девіантна поведінка;
 • 3) адективна поведінка.
 • 17. Дайте визначення поняття, яке описує сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам:
 • 1) делінквентна поведінка;
 • 2) девіантна поведінка;
 • 3) адективна поведінка.
 • 18. Як називається поведінка, що передує різним видам хімічної залежності, виникає у результаті вживання різних груп наркотичних речовин і характеризується наявністю пов'язаних із цим проблем:
 • 1) делінквентна;
 • 2) девіантна;
 • 3) адективна?
 • 19. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: зниження життєвого рівня населення; майнове розшарування суспільства; обмеження можливостей соціально схвалених способів заробітку; безробіття; доступність алкоголю та тютюну:
 • 1) соціально-економічних;
 • 2) соціально-культурних;
 • 3) соціально-педагогічних?
 • 20. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: криза інституту сім'ї; зростання кількості сімей з конфліктним стилем виховання; проблеми, пов'язані з навчанням; конфлікти з вчителями; низький соціальний статус підлітка в учнівському колективі; слабка система позашкільної зайнятості дітей і молоді:
 • 1) соціально-економічних;
 • 2) соціально-культурних;
 • 3) соціально-педагогічних?
 • 21. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: зниження морально-етичного рівня населення; поширення кримінальної субкультури; руйнація духовних цінностей; наростання неформальних молодіжних об'єднань, в яких домінує культ сили:
 • 1) соціально-економічних;
 • 2) соціально-культурних;
 • 3) соціально-педагогічних?
 • 22. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: акцентуації характеру; реакція емансипації; реакція групування; потяг до самоствердження; задоволення почуття цікавості; бажання виглядати дорослим; потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації; інфантилізм; підвищений рівень тривожності:
 • 1) біологічних;
 • 2) психологічних;
 • 3) фізичних?
 • 23. До яких факторів ризику девіантної поведінки дітей та молоді належать: порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму; вроджені психопатії; мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного враження головного мозку; наслідки спадковості; вплив природного середовища:
 • 1) біологічних;
 • 2) психологічних;
 • 3) фізичних?
 • 24. Як називається процес, що включає навмисне позбавлення себе життя:
 • 1) самокорекція;
 • 2) суїцид;
 • 3) самооцінка?
 • 25. Визначити сутність запропонованих правил: навчати дитину альтернативних способів спілкування; навчати основних правил поведінки; прищеплювати навички самообслуговування; розвивати зорове, слухове, тактильне сприйняття; виявляти та розвивати творчі здібності дитини:
 • 1) правила реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями;
 • 2) правила реабілітації дітей-деліквентів;
 • 3) правила реабілітації дітей із суїцидальною поведінкою.
 • 26. Визначити сутність запропонованих правил: позбавлятися небезпечних речей та предметів; вилучати предмети, що викликають у дитини страх та інші негативні емоційні реакції; не з'ясовувати у присутності дитини стосунки, особливо щодо її інвалідності та проблем, пов'язаних з нею:
 • 1) створювати соціокультурне середовище;
 • 2) створювати середовище фізичної та емоційної безпеки;
 • 3) створювати сприятливе середовище.

Підсумкова оцінка: низька — від 0 до 6 балів; задовільна — від 7 до 12 балів; добра — від 13 до 19 балів; висока — від 20 до 26 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль Ш

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 1 1 четвертої теми 1 1
другої теми 1 1 п'ятої теми 1 1
третьої теми 1 шостої теми 1
Підсумковий тест 26
Всього 3 2 Всього 29 2
Сумарна кількість балів — 36

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка за навчальний курс "Соціальна педагогіка"

Навчальний курс "Соціальна педагогіка"
Навчальний модуль І Навчальний модуль II Навчальний модуль III
34 зо 36
Всього 100

Шкала оцінювання:

 • 90—100 балів — відмінно (А);
 • 75—89 балів — добре (ВС);
 • 60—74 бали — задовільно фЕ);
 • 35—59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (ФХ);
 • 1—34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Р).
 
< Попер   ЗМІСТ