< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності

Поняття і різновиди інноваційної діяльності та інновацій у статистиці підприємств

Конкурентоспроможність продукції чи послуг сучасне підприємство не може забезпечити без активного використання різних видів інновацій. Саме інноваційні заходи значною мірою сприяють економії матеріальних витрат, зокрема зменшенню втрат і відходів сировини й матеріалів, передбачають використання вторинної сировини, відходів виробництва, заміну натуральних видів сировини та матеріалів їх штучними аналогами.

З 2009 р. статистичне обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні базується на визначеннях, гармонізованих з міжнародними рекомендаціями [36] щодо суті, видів інновацій та інноваційної діяльності організацій.

Під інноваційною діяльністю у статистиці підприємств розуміють купівлю машин, обладнання, програмного забезпечення та ліцензій; технологічну та дослідницьку діяльність, промислове проектування, навчання, маркетинг і науково-дослідні розробки (НДР), коли вони здійснюються спеціально для розробки та/або запровадження інновацій щодо продукту чи процесу. Інноваційна діяльність включає також основну науково-дослідну діяльність, яка навіть не пов'язана з інноваційним продуктом чи процесом.

Статистична оцінка інноваційної діяльності підприємств передбачає такі основні її різновиди:

 • - внутрішні науково-дослідні розробки - творча діяльність, яка провадиться власними силами з метою збільшення обсягу знань для розробки нових і вдосконалених продуктів та процесів (включно з розробкою програмного забезпечення власними силами підприємства, що відповідає цій вимозі);
 • - зовнішні науково-дослідні розробки - науково-дослідні розробки, виконані іншими підприємствами (включно з іншими підприємствами Вашої групи), державними або приватними науково-дослідними організаціями та придбані Вашим підприємством;

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення - придбання передового машинного обладнання й комп'ютерного машинного та програмного забезпечення для створення нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів;

 • - придбання зовнішніх знань - купівля або ліцензування патентів і незапатентованих винаходів, ноу-хау, а також інших видів знань в інших підприємств чи організацій для розробки нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів;
 • - навчальна підготовка для інноваційної діяльності - внутрішнє або зовнішнє навчання Вашого персоналу саме для розробки та/або впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів;
 • - ринкове запровадження інновацій - діяльність щодо ринкового впровадження Ваших нових або суттєво вдосконалених товарів і послуг, включно з маркетинговими дослідженнями та рекламною кампанією;
 • - проект - заходи з розробки, поліпшення або зміни форми, або вигляду нових чи істотно поліпшених товарів або послуг;
 • - інше - інші види діяльності для запровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів, таких як техніко-економічні обгрунтування, тестування, розробка програмного забезпечення для поточних потреб, технічне оснащення, організація виробництва тощо.

Результатом інноваційної діяльності є інновація. Згідно з методологічними положеннями Євростату, інновацією є реалізація нових або значно поліпшених продуктів (товарів, послуг) чи процесів, нові методи маркетингу або нові організаційні методи у діловій практиці, організації робочих місць, зовнішніх відносин. Основною ознакою інновації є новизна або значне удосконалення продукції, процесу, методу.

Інновації продукту не обов'язково повинні бути новими для ринку, але на рівні підприємства, яке виробило і реалізувало їх уперше, вони класифікуються як інноваційні.

Основні методологічні положення державних статистичних спостережень в Україні за інноваційною діяльністю підприємств гармонізовані з відповідними європейськими положеннями і передбачають виокремлення чотирьох типів інновацій:

 • - інновація продукту,
 • - інновація процесу,
 • - організаційні інновації,
 • - маркетингові інновації.

Згідно з інструкціями до складання статистичної звітності підприємств про інноваційну діяльність інновація продукту означає ринкове запровадження нового або значно вдосконаленого товару чи послуги з огляду на його корисні властивості, зручність для користувача, компоненти чи підсистеми. Сюди входять значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні, у рівні сумісності з користувачем або в інших функціональних характеристиках. Інновації продукту мають на меті, насамперед, зниження його собівартості та поліпшення якості.

Статистична оцінка інновацій підприємств, зокрема щодо продукції, передбачає її розподіл з точки зору новизни на два види: нову для ринку та нову лише для підприємства.

Прикладами нових продуктів, в яких використовувалися нові технології, можна вважати перші мікропроцесори або цифрові фотоапарати. Перший портативний МР3-плеєр був новим продуктом, у якому використовувалося поєднання вже існуючого програмного забезпечення і технології використання мініатюрного твердого диска. Впровадження глобальної системи навігації і визначення положення або поліпшення інших підсистем в автомобілях можуть служити прикладами інновації продукту, що полягає в часткових змінах або доповненнях будь-якої з багатьох технічних підсистем, об'єднаних у виробі. Використання у виробництві одягу повітропроникних тканин є прикладом інновації продукту, що полягає у використанні нових матеріалів для поліпшення властивостей продукту.

Інновація процесу означає запровадження нових або суттєво вдосконалених виробничих процесів, способів розповсюдження або ж допоміжної діяльності. Інновації процесу мають на меті зниження собівартості виробництва або витрат з доставки продукції, поліпшення її якості, виробництво чи доставку нових або значно поліпшених продуктів.

Прикладами нових методів виробництва є встановлення нового автоматизованого обладнання на виробничій лінії або комп'ютеризація проектно-конструкторських робіт.

Методи доставки стосуються логістики підприємства. Основними завданнями логістичних систем є прогнозування потреб у продукції, вирішення задач транспортування, контроль за станом запасів; збір та обробка замовлень, визначення поетапної послідовності просування матеріального потоку тощо. Прикладами нових методів доставки можуть бути впровадження обліку переміщень товарів за допомогою штрих-коцу або відстеження переміщень транспортних засобів за допомогою активної радіочастотної системи.

Організаційна інновація означає впровадження у бізнесову практику підприємства (включно з управлінням знаннями) нового організаційного методу організації робочого місця або зовнішніх зв'язків, які раніше не застосовувались на підприємстві.

Відмінною ознакою, що вирізняє організаційну інновацію від інших організаційних змін, є впровадження будь-якого організаційного методу, що не використовувався підприємством раніше, і є результатом реалізації стратегічних рішень керівництва. їх метою може бути скорочення адміністративних витрат, підвищення рівня задоволення персоналу станом своїх робочих місць, підвищення рівня компетентності. Прикладом може служити впровадження кодификації знань, тобто організація баз даних про передові методи діяльності, підбір навчального матеріалу й іншої інформації в такий спосіб, щоб зробити їх більш доступними для персоналу; застосування системи навчання і підвищення кваліфікації працівників і, як наслідок, зниження плинності кадрів; перший досвід упровадження таких нових систем управління головними виробничими процесами або постачальницькими операціями, як організація постачальницьких ланцюгів, оперативна перебудова діяльності, маневрування обсягом виробництва і управління якістю.

Маркетингові інновації означають запровадження нової маркетингової концепції чи стратегії, яка б суттєво відрізнялася від старих маркетингових методів підприємства, коли постала необхідність у суттєвих змінах дизайну продукції чи його упакування, розміщення, просування на ринку чи ціноутворення (за винятком сезонних, регулярних чи інших рутинних змін маркетингових методів). Метою маркетингових інновацій є збільшення обсягів продажу або частки на ринку (за рахунок змін і позиціювання або репутації продукту).

Прикладом маркетингової інновації в упакуванні є використання радикально нового дизайну флаконів для лосьйону, що, за задумом, повинен надати продуктові оригінального вигляду і залучити нову групу покупців. Прикладом маркетингової інновації в розміщенні продукту є перше впровадження систем прямого продажу, або ексклюзивної роздрібної торгівлі, або ліцензування продукції.

Сезонні, регулярні та інші зміни прийомів маркетингу загалом не є маркетинговими інноваціями. Щоб стати такими, подібні зміни повинні включати методи маркетингу, які раніше не використовувалися підприємством. Наприклад, значна зміна в дизайні або упакуванні продукту, заснована на концепції маркетингу, що уже використовувалася підприємством для інших продуктів, не є маркетинговою інновацією, так само як і використання вже існуючих методів маркетингу для освоєння географічно нового ринку або нового сегмента ринку (наприклад, нової соціально-демографічної групи клієнтів).

Для цілей обстеження важливо розрізняти типи інновацій у граничних випадках. Багато інновацій можуть мати ознаки відразу двох або більше типів.

Слід розмежовувати інновації продукту і маркетингові інновації. Товари або послуги, які володіють значно поліпшеними функціональними або споживчими характеристиками порівняно з уже існуючими, є інноваціями продукту. Водночас прийняття нової концепції маркетингу, що передбачає значну зміну дизайну будь-якого уже існуючого продукту, є маркетинговою, але не продуктовою інновацією, оскільки функціональні або споживчі характеристики продукту при цьому не зазнають істотних змін. Наприклад, одяг, вироблений з використанням нових матеріалів з поліпшеними характеристиками (повітропроникність, водостійкість тощо) є продуктовою інновацією, але перша поява на ринку нового фасону одягу, розрахованого на нову групу споживачів або такого, що підвищує рівень винятковості (що, відповідно, дає змогу установити більш високу торговельну націнку порівняно з попередньою версією того ж продукту), є маркетинговою інновацією.

У деяких випадках інновації можуть вважатися одночасно і продуктовими, і маркетинговими: якщо в уже існуючу продукцію вносяться такі зміни, що одночасно істотно змінюють і її функції, і способи використання, і форму, вигляд чи упакування продукту, що є частиною нової маркетингової концепції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >