< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджет виробничих накладних (загальновиробничих) витрат

Складається на основі виробничої програми, укладених угод, відповідних розрахунків.

Сума змінних виробничих витрат планується з розрахунку на одиницю бази розподілу (кількість продукції, витрати праці, оплата праці, відпрацьовані машино-години і т. ін.) і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному періоді.

Постійні накладні витрати можуть плануватися у рівних сумах помісячно, а можуть бути різними за періодами року.

Бюджет виробничих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат (табл. 24.7).

Таблиця 24.7. Бюджет виробничих накладних витрат

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Обсяг виробництва, од. Змінні виробничі накладні

510

650

647

598

2405

витрати:

 • - зарплата
 • - освітлення і опалення

2000 510

2550 650

2540 650

2350 600

9440 2410

і т. ін.

Разом змінних витрат

10200

13000

12940

11960

48100

Ставка змінних витрат на

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

одиницю продукції, грн

Постійні виробничі накладні

витрати:

- зарплата

6000

6000

6000

6000

24000

- оренда і т. ін.

3000

3000

3000

3000

12000

Разом постійних витрат Ставка постійних витрат на одиницю продукції, грн

22000

22000

22000

22000

88000

43,14

33,85

34,00

36,79

36,59

Всього виробничих накладних

витрат

32200

35000

34940

33960

136100

Ставка виробничих накладних

витрат на одиницю продукції,

63,41

53,85

54,00

56,79

56,59

грн

Бюджет собівартості виготовленої продукції

Даний бюджет складають на основі бюджетів використання матеріалів, прямої оплати праці та виробничих накладних витрат, однак з урахуванням запланованих залишків незавершеного виробництва на початок і кінець бюджетного періоду (табл.24.8).

Бюджет собівартості виготовленої продукції - плановий документ, в якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її передбачається виготовити у бюджетному періоді. Бюджетна собівартість визначається за формулою:

Таблиця 24.8. Бюджет собівартості виготовленої продукції

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Витрати виробництва: _ прямої оплати праці _ прямі витрати матеріалів _ виробничі накладні витрати

31875 51000 32200

40625 65000 35000

40438 67940 34940

37375 62790 33960

150313 246730 136100

Разом виробничих витрат

115075

140625

143318

134125

533143

Незавершене виробництво: _ на початок періоду (+) _ на кінець періоду (_)

_

Собівартість виготовленої продукції

115075

140625

143318

134125

533143

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається на підставі бюджету собівартості виготовленої продукції з урахуванням зміни залишків готової продукції на складі (табл. 24.9).

Собівартість реалізованої продукції визначається за формулою:

Бюджет собівартості реалізованої продукції

Таблиця 24.9. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Показник

Квартал

За рік

І

II

ІІІ

IV

Собівартість виготовленої продукції

115075

140625

143318

134125

533143

Залишки готової продукції:

 • - на початок періоду (+)
 • - на кінець періоду (-)

7590 9702

 • 9702
 • 9303

9303 8820

8820 8495

7590 8495

Собівартість реалізованої продукції

112963

141024

143601

134450

532238

Бюджет адміністративних витрат

Даний бюджет віддзеркалює планові витрати на управління і обслуговування підприємства в цілому. Він складається шляхом об'єднання бюджетів усіх відділів управління підприємством та його господарського обслуговування (табл.24.10).

Таблиця 24.10. Бюджет адміністративних витрат

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

Зарплата

31000

31000

31000

31000

124000

Оренда

4000

4000

4000

4000

16000

І т. ін.

Разом

36000

36000

36000

36000

144000

Бюджет витрат на збут

Бюджет витрат на збут виготовленої продукції складається на базі бюджету продажу і включає змінні та постійні витрати на реалізацію (табл. 24.11).

До змінних зараховують комісійні реалізаторам та посередникам, частково витрати на рекламу тощо. Постійні витрати на збут включають оплату праці співробітників відділу збуту, орендну плату, амортизацію, витрати на відрядження тощо.

Змінні витрати планують з розрахунку на обсяг реалізації, а постійні - загальною сумою.

Таблиця 24.11. Бюджет витрат на збут

Показник

Квартал

За рік

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Обсяг продажу, грн

175000

227500

240500

222000

865000

Ставка змінних витрат на збут (у відсотках до обсягу продажів), %

2

2

2

2

X

Сума змінних витрат на збут, грн

3500

4550

4810

4440

17300

Постійні витрати на збут:

 • - зарплата
 • - реклама
 • - і т. ін.

15000 6000

15000 6000

15000 6000

15000 6000

60000 24000

Разом постійних витрат на збут

35000

35000

35000

35000

140000

Разом витрат на збут

38500

39550

39810

39440

157300

Бюджетний звіт про прибуток

Бюджетний звіт про прибуток - це документ, що складається до початку звітного періоду та виокремлює фінансовий результат, який передбачає отримати підприємство.

Бюджетний звіт про прибуток складають на підставі бюджетів продажу, собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат (табл. 24.12).

Таблиця 24.12. Бюджетний звіт про прибуток

Показник

Сума

Доход від продажу продукції

865000

Собівартість реалізованої продукції

532238

Валовий прибуток

332762

Загальні адміністративні витрати

144000

Витрати на збут

157300

Операційний прибуток від основної діяльності

31462

Податок на прибуток

7866

Чистий прибуток

23596

Дивіденди

-

Нерозподілений прибуток

23596

24.2.12. Бюджет грошових коштів

Бюджет грошових коштів - це план грошових надходжень і платежів наступного періоду.

Він складається на підставі операційних бюджетів після того, як запланували доходи та витрати. Для цього із загальної суми витрат виключають не грошові (такі як амортизація).

На підставі виконаних розрахунків та складених графіків грошових надходжень і виплат складають бюджет коштів (табл. 24.13).

Таблиця 24.13. Бюджет коштів

Показник

Квартал

Зарік

І

II

III

IV

Залишок на початок періоду

20000

26200

22800

30600

20000

Надходження:

 • - від реалізації продукції
 • - інші (відсотки, від реалізації необоротних активів тощо)

170900

217000

237900

225700

851500

Разом надходжень

170900

217000

237900

225700

851500

Всього грошей в обороті (надходження + залишок на початок періоду)

190900

243200

260700

256300

871500

Виплати:

 • - за придбані матеріали
 • - на оплату праці і т. ін.

48000 85560

64000 93625

64000 95015

69000 92268

245000 366468

Разом витрат і платежів

164700

220400

230100

220750

835950

Залишок на кінець періоду

26200

22800

30600

35550

35550

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >