< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГЛОСАРІЙ

Бюджетне планування — науково обґрунтований процес визначення обсягів і джерел формування та напрямів використання централізованого основного фінансового фонду грошових ресурсів держави. За змістом бюджетне планування — особлива специфічна сфера фінансової діяльності держави, пов'язана з обґрунтуванням певних управлінських рішень стосовно її фінансового забезпечення. За формою — процес складання, розгляду і затвердження основного фінансового плану — державного бюджету та місцевих бюджетів.

Бюджетне прогнозування - передбачення майбутніх бюджетних доходів і видатків у багаторічному часовому інтервалі між прийняттям рішення і початком дій.

Бюджетний кодекс України — документ, який визначає правові засади функціонування бюджетної системи України, її структуру, принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Бюджетні трансферти - передання коштів з одного бюджету до іншого у формі бюджетного субсидіювання чи вилучення бюджетного надлишку.

Внутрішній державний борг - заборгованість держави юридичним і фізичним особам, яка утворилась у зв'язку із залученням їх коштів на внутрішньому фінансовому ринку для фінансування видатків бюджету та виконання державних програм і замовлень.

Державні цінні папери - боргові зобов'язання, емітовані державою.

Доходи бюджету — частина фінансових ресурсів, що створюються у процесі перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються в бюджеті на основі правових норм для виконання державою і місцевим самоврядуванням своїх функцій. До них належать податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (у тому числі трансферти, плата за адміністративні послуги та власні надходження бюджетних установ, які за своїм походженням і сутністю не є доходами бюджету).

Емісійний дохід - грошові відносини між державою і фізичними та юридичними особами, у процесі функціонування яких держава отримує дохід від емісії в обіг надлишків грошей, що призводить до їх подальшого знецінення і скорочення реальних доходів населення. Е. д. визначається як сума перевищення доходів, отриманих державою від емісійних операцій, над витратами на забезпечення цих операцій. Використовується безпосередньо для покриття бюджетного дефіциту або опосередковано через кредитування держави банківською системою під державні цінні папери.

Загальнодержавні податки і збори—податки і збори, встановлені вищим органом законодавчої влади та обов'язкові для справляння на всій території держави.

Закон про Державний бюджет України - Закон України, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду.

Зведений бюджет України — сукупність показників Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей і міст Києва та Севастополя.

Зведений бюджет — сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку як держави в цілому, так і на певній її території.

Міжбюджетні трансферти—кошт, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Місцеві податки і збори - обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до місцевих бюджетів, встановлення та справляння яких регулюється місцевими органами влади.

Місцевий бюджет - надходження і видатки на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження й видатки становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

Неподаткові надходження - доходи бюджету у вигляді доходів від власності та підприємницької діяльності, адміністративних зборів і платежів, некомерційної господарської діяльності, інших неподаткових надходжень.

Облігації державної позики - облігації, емітовані державою з метою фінансування бюджету чи інвестиційних проектів.

Обов'язкові платежі - платежі податкового і неподаткового характеру до бюджету і державних цільових фондів, внесення яких передбачено законодавством.

Податки - економічні відносини, які виникають між державою і юридичними та фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини вартості національного продукту.

Податкові надходження - встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). До них належать податки на власність, доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості, міжнародну торгівлю та зовнішні операції, податки на споживання, місцеві податки і збори, рентна плата й інші податки, плата та збори.

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >