< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виконання і здачі робіт

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 4 грудня 2009 року № 554 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ В БУДІВНИЦТВІ" (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 вересня 2011 року № 195) затверджені основні типові форми первинних облікових документів у будівництві:

  • 1. Акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в);
  • 2. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3).

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України розглянуло у своєму листі від № 12/19-3-9-14-295 16.03.2010 р. "ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БУДІВНИЦТВІ" застосування типових (форм первинних облікових документів у будівництві та надало роз'яснення .

Зазначені типові форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, типові форми застосовуються відповідно до умов договору підряду.

У випадку здійснення поточного ремонту господарським способом застосування типових форм не обов'язкове.

Періодичність подання підрядником типових форм визначається у договорі підряду (пункти 98, 99 та 102 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, пункт 3.3.8 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000). Практикою проведення взаєморозрахунків за виконані роботи з будівництва, як правило, прийнято щомісячне оформлення таких документів.

Журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) є документом, який може слугувати підставою для складання звітності з виконання будівельно-монтажних робіт, використання основних матеріалів, здійснення контролю за обсягами робіт тощо. На даний час заповнення зазначеного журналу не є обов'язковим.

Журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6)

Журнал обліку виконаних робіт (табл. 8.7) є накопичувальною відомістю, у якій записується виконаний підрядником і прийняті замовником обсяг робіт. Проте використання журналу обліку № КБ-6 як первинного облікового документа є не обов'язковим, а лише рекомендованим виконавцям будівельних робіт.

Обсяг виконаних робіт упродовж місяця визначається шляхом інвентаризації (виміру) кількості виконаних робіт і розрахунку вартості на підставі кошторисних нормативів або індивідуальних кошторисних норм на кожний конструктивний елемент або вид робіт.

На основі даних Журналу виконаних робіт щомісяця складається Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) або Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (типова форма № КБ-3), на підставі яких формуються рахунки для оплати замовником (п. 91 Постанови

668).

Акт приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) складається, якщо підрядні роботи виконуються за рахунок бюджетних засобів (цілком або частково) або засобів підприємств, установ і організацій державної форми власності. Зразок заповнення форми № КБ-2в наведений у табл. 8.8.

Він складається для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і здійснення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві.

Таблиця 8.7

Журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6)

Таблиця 8.8

акт приймання виконаних підрядних робіт

Адресна частина Акта заповнюється відповідно до контракту (договором) на виконання робіт.

Вартісні показники форми відбиваються за договірними цінами, затвердженими підрядником і погодженими із замовником, якщо інше не передбачено контрактом (договором) на виконання робіт.

У вільних рядках Акта наводяться дані про види, обсяги і вартість виконаних робіт у звітному періоді.

Вартість окремих видів робіт визначається шляхом калькулювання — на підставі витрат будівельних матеріалів за ресурсними елементними кошторисними нормами та їхньою вартістю в поточних цінах.

Витрати на будівництво (прямі, загальвиробничі, та адміністративні) визначаються відповідно до діючих Державних будівельних норм України (ДБН).

Додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період визначаються за окремим розрахунком і враховуються тільки при виконанні робіт у зимовий період, якщо температура зовнішнього повітря нижча за 0°С, а в літній період під відкритим небом, при температурі зовнішнього повітря +27°С.

Податки, збори, обов'язкові платежі, які не враховані у вартості будівництва і відносяться на собівартість підрядних робіт, визначаються відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання робіт господарськими засобами Акт приймання за формою № КБ-2в складається в аналогічному порядку.

Як було зазначено вище, якщо підрядні роботи виконуються за рахунок бюджетних засобів (повністю або частково) або засобів підприємств, установ чи організацій державної форми власності — застосовується типова форма № КБ-2в. Якщо підрядні роботи виконуються за рахунок будь-яких інших джерел фінансування — застосовується Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), подана в табл. 8.9.

Довідка укладається для визначення вартості виконаних об'єктів підрядних робіт і здійснення розрахунків за виконані підрядні роботи з будівництва.

Довідка застосовується як самостійний розрахунковий документ, так і у поєднанні з Актом форми № КБ-2в.

Вартість робіт у Довідці відбивається за поточним рівнем цін відповідно до умов контракту.

У графі 1 відбивається вартість виконаних підрядних робіт наростаючим результатом, з початку року по звітний місяць включно, за даними Журналу виконаних робіт. У випадку складання Актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) у Довідці вартість виконаних робіт за період з початку року визначається як сума вартостей робіт, відповідно до актів за попередні періоди.

У графах 3, 4 і 5 із граф 1, 2 виділяються відповідні дані за звітний місяць.

Таблиця 8.9

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3)

У графі 2 відбивається вартість будівельно-монтажних робіт, ремонтно-будівельних та інших підрядних робіт наростаючим підсумком, з початку року по звітний місяць включно.

Довідка типової форми № КБ-3 є підставою для розрахунків між замовником і підрядником за виконані роботи.

На практиці досить часто перевагу віддають Акту і складають його навіть тоді, коли Наказ № 237/5 дозволяє обмежитися Довідкою. Це не є порушенням, оскільки Акт містить більш докладну інформацію. Зворотна заміна — складання Довідки замість Акта — неприпустима.

Обидва документи, згідно з Наказом № 237/5, складають "для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві". Акт і Довідка складаються спеціальними будівельними підприємствами:

  • — щомісяця;
  • — по кожному об'єкту, на якому в звітному місяці виконувалися будівельні, монтажні або ремонтні роботи підрядним або господарським способом;
  • — у двох екземплярах (субпідрядник передає один екземпляр документа генпідряднику, другий залишає в себе; генпідрядник один екземпляр передає замовнику, другий залишає в себе). Якщо банк, що фінансує, вимагає надання Довідки, вона складається в трьох екземплярах.

І в Акті і в Довідці відбиваються як показники за звітний місяць, так і показники наростаючим підсумком з початку року.

Акт інвентаризації незавершеного виробництва (форма № КБ-7)

Під незавершеним будівельним виробництвом розуміють незакінчені роботи на будівельних об'єктах, не здані забудовником.

Для визначення обсягу незавершеного будівельного виробництва щомісяця проводиться інвентаризація всіх робіт, виконаних підприємствами і не готових до здачі замовнику. Дані інвентаризації фіксуються в акті форми № КБ-7 (табл. 8.10), у якому вказується обсяг і вартість незакінчених конструктивних елементів і видів робіт.

Акт затверджується головним інженером будівельного підприємства. Складається в двох екземплярах, один із яких передається в бухгалтерію, другий залишається на будівельній дільниці.

Інвентаризація незавершеного виробництва відіграє значну роль у здійсненні контролю за обсягом і ходом виконання робіт, їх якістю і розрахунками між замовником і підрядником.

Таблиця 8.10

Акт інвентаризації незавершеного виробництва (форма № КБ-7)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >