< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Застосування. Пояснення даних про відношення {c/d} за минулий період

Поєднання даних за минулий період з теорією попиту на активи допомогло нам виявити чинники, що впливають на відношення "готівка- чекові депозити". Ми бачили, що теорію попиту на активи, розвинуту в розділі 5, можна пристосувати для глибшого розуміння впливу різних факторів на відношення {C/D}.

Для аналізу цього відношення в майбутньому продовжимо пояснення основних часових змін { C/D } на графіку 16.1.

ПОРАДА

Найкращим способом перевірки вашого розуміння чинників, що впливають на відношення { C/D }, є пояснення динаміки цього відношення на графіку 16.1 (на основі положень даного параграфа цієї книжки). Це завдання забезпечить вам практику застосування понять, розвинутих у попередньому параграфі. Воно також зробить абстрактний аналіз яснішим

1893-1917 рр.

Загальне падіння відношення { C/D } у цьому періоді пояснюється зростанням багатства. Оскільки чекові депозити мають вищу майнову еластичність, ніж готівка, то загальна тенденція до збільшення майна протягом цього періоду часу означає, що володіння готівкою зростало повільніше, ніж володіння чековими депозитами. Тому відношення { C/D } зменшувалося.

Стрибки вгору цього відношення в 1893 і 1907 роках мали місце через банківську паніку, яка тимчасово зменшила сподіваний доход на чекові депозити і збільшила ризик. Ці чинники привели до тимчасового збільшення нагромадження готівки стосовно чекових депозитів, що збільшило відношення {С/О}.

1917 -1919 рр.

Злет відношення { C/D }, коли США вступили у першу світову війну, пояснюється введенням подоходного податку для фінансування воєнних видатків. Спроби ухиляння від податків підштовхували людей до уникнення використання чеків, які робили їхні доходи очевидними для податкового управління. Кажучи інакше, зросле бажання ухиляння від податків зменшило сподіваний доход на чекові депозити, що мало своїм наслідком нижчий попит на них. Зрештою, збільшення використання готівки щодо чекових депозитів підвищило відношення { C/D }.

1919 -1921 рр.

Коли подоходні податки були зменшені після війни, то попит на готівку в порівнянні з чековими депозитами почав падати, повертаючись до старого рівня. Зростання відношення { C/D }, що спостерігалося під час війни, змінилося зниженням. Проте жорстокий спад у 1920-1921 рр. призвів до зменшення багатства разом зі збільшенням кількості банкрутств банків. Обидва ці чинники викликали зростання відношення { C/D } у цей період. Зменшення багатства призвело до падіння попиту і на готівку, і на чекові депозити. Проте вища майнова еластичність чекових депозитів означала, що попит на них впав більшою мірою, ніж на готівку, що збільшило відношення "готівка - чекові депозити". Зросла кількість банкрутств банків також

Вставка 16.1. Масштаби підпільної економіки

Як випливає з самої назви "підпільна економіка", дуже важко вивчати і встановлювати її масштаби. Одним із способів підходу до визначення її розмірів є відношення "готівка - чекові депозити". У статті, що написана у 1977 р., Пітер Гутман окреслив методику для вимірювання підпільної економіки через дослідження відношення (C/D }. Він припустив, що зростання коефіцієнта { C/D } у 1937 -1941 рр. можна віднести виключно на рахунок зростання підпільної економіки, і обчислив її масштаби, що перевищували 10 % ВНП. Ця методика критикувалася в основному на тій підставі, що значення відношення { C/D } не залишалося незмінним з 1937 по 1941 роки, навіть коли підпільна економіка не розвивалася 2. Проте Едгар Фейг частку ділової активності, що припадає на підпільну економшу, визначив навіть більшою, ніж за оцінкою Гутмана. Справді, Фейг твердить, що його "оцінка означає, що всередині економіки США існує прихований не реєстрований сектор економіки розміром з усю економіку Канади"3. Свіжіші оцінки масштабів підпільної економіки коливаються в межах від 5 % до 15 % ВНП 4.

Існування неабияких розмірів підпільної економіки у США має величезне значення для статистичних вимірювань. Офіційна статистична оцінка зростання економіки може бути досить неточною, коли тіньова економіка зростає з іншою швидкістю, ніж решта економіки. Норма офіційного безробіття, можливо, суттєво завищена, бо зайняті в тіньовій економіці можуть реєструватися як безробітні. Статистика бідності також може бути завищеною, якщо окремі з індивідів, що заробляють суттєві суми в підпільній економіці, повідомляли про свої доходи як про дуже низькі Якби існували точніші вимірники підпільної економіки (без сумнів, цей сектор має досить значні розміри), то урядовці мали б цілком інший погляд на проведення економічної політики.

зробила менш бажаними чекові депозити, позаяк зменшила сподіваний доход по них, що теж вело до підвищення відношення {С/О}.

1921 -1929 рр.

Під час періоду процвітання у так звані бурхливі 20-і роки, логічно було очікувати зниження відношення { C/D }, що й відбувалося. Зростання багатства призвело до падіння відношення {С/Р}, адже володіння готівкою зростає повільніше, ніж володіння чековими депозитами.

1929-1933 рр.

Падіння доходів у роки "великої депресії" було одним із факторів зростання відношення {С/О}, але далеко важливішим фактором стала банківська паніка, що почалася наприкінці 1930 р. і закінчилася у березні 1933 р. Різке зростання {С/й} з 1930 по 1933 рік, як наслідок цієї паніки, було важливим чинником фінансового та економічного краху. Ця паніка (найжорстокіша в історії США) зменшила сподіваний доход на депозити і, отже, збільшила попит на готівку відносно чекових депозитів.

1933 -1941 рр.

Із припиненням банківської паніки і певного відновлення довір'я до банків (допомогло заснування ФКСД) відношення {С/£>} впало. Це падіння далі посилювалося зростанням багатства. Проте значення відношення {С/й} не повернулося до довоєнного рівня головним чином через втрату довір'я до банківської системи США, яке ще до того часу повністю не відновилося. Як результат, сподівані доходи по депозитах не повернулися до довоєнного рівня, а тому залишався високим рівень {С/О}.

1941 - 1945 рр.

Коли ставки оподаткування зросли до безпрецедентного рівня для фінансування воєнних видатків у роки другої світової війни, то спостерігалося значне зростання {С/О}. Стимули до ухиляння від оподаткування були особливо сильними. Тому сподіваний доход на чекові депозити впав. Контроль над цінами, що був запроваджений під час війни, також сприяв зростанню відношення {С/О}, бо стимулював розвиток чорного ринку, операції на якому можна приховати, використовуючи готівку.

1945 р.- початок 1960-х років.

Після війни ставки оподаткування доходів було трохи зменшено, але вони далеко не наблизилися до довоєнного рівня. Подох одні податки постійно залишалися на високому рівні через потребу в податкових надходженнях для підтримки зростаючої ролі США як "світового поліцейського" і для розширення соціальних програм, таких, як страхування з безробіття, допомога бідним, розвиток житлового будівництва і міського будівництва та соціальне забезпечення. Хоча відбулося певне зменшення коефіцієнта {С/О} після війни внаслідок зменшення ставок оподаткування, але постійно вищі ставки подоходних податків залишали досить сильними стимули до ухиляння від оподаткування, і відношення {С/О} залишалося високим. Постійне зростання багатства після війни сприяло зниженню коефіцієнта {С/О}, але його вплив був недостатньо сильним для зменшення цього коефіцієнта до довоєнного рівня.

Початок 1960-х - 1980-і роки.

Тенденція до зниження, що почалася наприкінці другої світової війни, стала змінюватися на протилежну на початку 1960-х років з цілого ряду причин. Найважливішим було розширення тіньової економіки внаслідок зростання нелегальної торгівлі наркотиками. Крім того, зростало бажання ухилитися від оподаткування, адже в умовах інфляції посилювалися переходи у вищі податкові групи, що збільшувало ставки оподаткування. Розширення незаконних видів діяльності зменшило сподіваний доход на чекові депозити, що призвело до збільшення використання готівки стосовно чекових депозитів, отже, збільшувало коефіцієнт {С/О}.

1980-1990 рр.

Припинення тенденції до зростання відношення {С/О} можна віднести на рахунок двох чинників. Перший - це дерегулювання банківської системи, що дозволило банкам сплачувати процент по чекових депозитах. Це збільшило сподіваний доход по них у порівнянні з готівкою. Як наслідок, зменшений попит на готівку призвів до падіння {С/О}. Другий - це зменшення податків при Рейгані, що могло також знизити стимули до ухиляння від сплати податків і тим сприяло зниженню коефіцієнта {С/О}.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >