< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з використанням векселів

Підприємства можуть використовувати при розрахунках векселі, як за поставлені їм матеріальні цінності (роботи, послуги), так і як оплату за матеріальні цінності (роботи, послуги).

Придбані вексельні бланки зараховуються на баланс на субрахунок 209 "Інші матеріали" рахунку 20 "Виробничі запаси" з одночасним відображенням на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку".

Облік виданих векселів відповідно до Інструкції № 291 залежно від виду векселів ведеться на наступних рахунках (субрахунках):

 • - короткострокові векселі враховуються на рахунку 62 "Короткострокові векселі видані", в розрізі субрахунків:
  • 621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті";
  • 622 "Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті".

За кредитом рахунку 62 відображається видача векселів в забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) постачальників і інших кредиторів в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості по виданих векселях, її списання і т. ін.;

 • - довгострокові векселі враховуються на рахунку 51 "Довгострокові векселі видані", в розрізі субрахунків:
  • 511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті";
  • 512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті".

За кредитом рахунку 51 відображається видача векселя в забезпечення за отримані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи і за іншими операціями, за дебетом - погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем, її списання і т. ін.

Облік отриманих векселів відповідно до Інструкції № 291 залежно від виду векселів ведеться на наступних рахунках (субрахунках):

 • - короткострокові векселі враховуються на рахунку 34 "Короткострокові векселі отримані", на відповідних субрахунках:
  • 341 "Короткострокові векселі, отримані в національній валюті";
  • 342 "Короткострокові векселі, отримані в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 34 відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) і за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні і т. ін.;

- довгострокові векселі враховуються на субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані".

За дебетом субрахунку 182 відображається отримання векселя в забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - отримання коштів в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні і т. ін.

Аналітичний облік як виданих, так і отриманих векселів доцільніше організовувати за кожним виданим векселем і за термінами їх погашення.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи із відображення розрахунків за допомогою векселів, а також облік придбаних підприємством вексельних бланків в табл. 2.36.

Облік розрахунків із засновниками

Для узагальнення інформації про зміни у складі не сплаченого засновниками (учасниками) капіталу підприємства Інструкцією № 291 передбачений рахунок 46 "Неоплачений капітал".

За дебетом рахунку 46 відображається заборгованість засновників (учасників) підприємства за внесками в статутний капітал підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками в статутний капітал.

Таблиця 2.36. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕКСЕЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік вексельних бланків

Придбання вексельних бланків

1

Перераховані грошові кошти комерційному банку в оплату вексельних бланків

377

311

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ, сплачених у складі вартості вексельних бланків за наявності податкової накладної

641

644

3

Нарахована і сплачена сума державного мита

84

642

791

84

642

311

4

Оприбутковані бланки векселів

209 ("Вексельні бланки")

377

5

Оприбутковані вексельні бланки на забалансовий рахунок

08 ("Вексельні бланки")

-

6

Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбутковуванні вексельних бланків

644

377

Списання вексельних бланків у момент видачі векселів

1

Списані бланки векселів по акту

809

209 ("Вексельні бланки")

791

809

2

Списані по акту із забалансового обліку вексельні бланки

-

08 ("Вексельні бланки")

Облік видачі векселів у розрахунок

1

Виписаний і виданий постачальникові (підрядчикові) вексель як розрахунок:

- короткостроковий

63 (377, 685)

62

- довгостроковий

51

2

Перераховані грошові кошти на погашення векселя:

- короткострокового

62

31

- довгострокового

51

3

Відбиті витрати по нарахуванню відсотків по векселю

85

684

4

Списані витрати за нарахованими відсотками по векселю на фінансові результати

793

85

5

Сплачені відсотки по векселю

684

31

Придбання векселів у розрахунок

1

Отриманий вексель в оплату за реалізовані ТМЦ (товари, роботи, послуги):

- короткостроковий

34

36 (377, 685)

- довгостроковий

182

2

Отримані грошові кошти після пред'явлення векселя до оплати:

- короткострокового

31

34

- довгострокового

182

3

Нараховані відсотки по векселю

373

746

4

Списані нараховані відсотки по векселю на фінансові результати

746

793

5

Отримані грошові кошти на сплату відсотків по векселю

31

373

Облік відчуження векселя, отриманого як розрахунок за грошові кошти

1

Відображена реалізація векселя як коштовного паперу

377

746

2

Відображена номінальна вартість реалізованого векселя:

- короткострокового

85

34

- довгострокового

162

3

Отримані грошові кошти в оплату за реалізований вексель

31

377

4

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

746

793

793

85

Облік купівлі-продажу векселя, придбаного за грошові кошти

Покупка векселя за грошові кошти

1

Придбаний вексель

352

685

2

Перераховані грошові кошти за вексель

685

31

Продаж векселя за грошові кошти

3

Відображені доходи від реалізації векселя

377

741

4

Відображені витрати, понесені при придбанні векселя

85

352

5

Списані на фінансові результати витрати з придбання векселя

793

85

6

Віднесені на фінансові результати доходи від реалізації векселя

741

793

7

Отримані грошові кошти від покупця

31

377

Авалювання векселів банком

1

Нарахована комісійна винагорода банку

84

685

2

Виплачено банку комісійна винагорода

685

31

3

Списані витрати на фінансові результати

791

84

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) підприємства.

Вся інформація про розрахунки з учасниками і засновниками підприємства, пов'язані з розподілом власного капіталу, у вигляді дивідендів, повернення часток і т. ін., узагальнюється на рахунку 67 "Розрахунки з учасниками".

За кредитом даного рахунку відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками підприємства, за дебетом - її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів і т. п. Залежно від характеру розрахунків можуть використовуватися наступні субрахунки рахунку 67 "Розрахунків з учасниками":

 • 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" - враховуються дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (частки в статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених засновницькими документами, джерел;
 • 672 "Розрахунки за іншими виплатами" - враховуються інші виплати, нараховані засновникам і учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплати у зв'язку із отриманням належної вибулому учасникові (засновникові) частки активів підприємства.

Аналітичний облік розрахунків з учасниками доцільніше вести за кожним засновником і учасником і за видами виплат.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи з формування статутного капіталу і відображення розрахунків з учасниками в табл. 2.37.

Облік розрахунків за податками і платежами

Сплата податків - обов'язок кожного платника податків. Причому розрахуватися з бюджетом і позабюджетними фондами за податками, зборами, обов'язковими платежами необхідно вчасно. Уникнути такого обов'язку без серйозних наслідків майже неможливо.

З 1 квітня 2001 року вступив в дію Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-111, із змінами і доповненнями (далі - Закон № 2181).

Об'єкт оподаткування, а в окремих випадках і терміни нарахування і сплати конкретних податків (зборів, обов'язкових платежів) встановлюються спеціальними законодавчими актами.

Таблиця 2.37. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Облік формування статутного капіталу

1

Відображений розмір статутного капіталу, оголошений в засновницьких документах

46

40

2

Відображений вступ внесків від засновників в рахунок їх вкладів в статутний капітал:

- грошовими коштами

ЗО, 31

46

- основними засобами

10, 11

- нематеріальними активами

12

- виробничими запасами і ін.

20 і ін.

3

Відображений вкладений засновниками підприємства (окрім АТ) капітал, що перевищує статутний капітал

30, 31

422

10, 12

20

4

Віднесена на первинну вартість необоротних активів, отриманих від засновників як внесок до статутного капіталу, сума інших витрат, що підлягають включенню в первинну вартість відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8, наприклад, сума нарахованого:

- збору до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

152

651

- інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

685

5

Сплачена сума нарахованих:

- збору до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

651

31

- інших обов'язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

685

Збільшення розміру статутного капіталу

1

Відображено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткового випуску акцій за рахунок нарахованих дивідендів

46

40

671

46

2

Відображено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок обміну облігацій акціонерного товариства на його ж акції

46

40

521

46

3

Відображено збільшення розміру статутного капіталу за рахунок внесення грошових коштів

46

40

30,31

46

Зменшення статутного капіталу

1

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій

40

672

2

Виплачена компенсація учасникам у зв'язку із зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

672

30, 31

3

Зменшений статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників і їх подальшого анулювання:

- викуплені акції у власників

451

30,31

- анульовані акції

40

451

Нарахування і виплата дивідендів

1

Нараховані дивіденди

443

671

2

Утриманий податок з доходів фізичних осіб при виплаті дивідендів засновникові (власникові) - фізичній особі

671

641

3

Перерахований до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за нарахованими (виплаченими) дивідендами

641

311

4

Виплачені дивіденди

671

30,31

Відповідно до положень Закону № 2181 платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, вказану в представленій податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181 для представлення податкової декларації.

Крім того, якщо останній день подання податкових декларацій доводиться на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день (п. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4 Закони № 2181). Плата погоджених податкових зобов'язань згідно п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181 має бути проведена протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання звітності, тобто:

 • - для базового місячного звітного періоду - протягом 30 календарних днів;
 • - для базового квартального звітного року - протягом 50 календарних днів.

При цьому перенесення термінів подачі декларації у зв'язку з вихідними або святковими днями не впливає на термін сплати податкового зобов'язання. В той же час, якщо термін сплати податкового зобов'язання збігається з вихідним (святковим) днем, останнім днем граничного терміну сплати вважається наступний після вихідного (святкового) операційний (святковий) день.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, і за фінансовими санкціями, а також про інші розрахунки з бюджетом передбачений рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами".

За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки (збори, обов'язкові платежі), їх сплата, списання і т. ін.

Облік розрахунків з бюджетом на рахунку 64 ведеться в розрізі наступних субрахунків:

 • 641 "Розрахунки за податками" - ведеться облік податків, що нараховуються і сплачуваних відповідно до чинного законодавства;
 • 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" - ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), що стягуються відповідно до чинного законодавства і облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунків за страхуванням".

Аналітичний облік розрахунків за податками, зборами і обов'язковими платежами ведеться за їх видами.

Крім того, у зв'язку із специфікою обліку ПДВ підприємствами, зареєстрованими як платники ПДВ, для обліку сум податкового кредиту і податкових зобов'язань з ПДВ використовуються субрахунки:

 • 643 "Податкові зобов'язання" - ведеться облік суми ПДВ, визначеної виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають подальшому відвантаженню (виконанню);
 • 644 "Податковий кредит" - ведеться облік сум ПДВ, на які підприємство придбало право зменшити податкові зобов'язання.

З врахуванням викладеного, для обліку ПДВ субрахунки 643 "Податкові зобов'язання", 644 "Податковий кредит", 641 "Розрахунки за податками" слід використовувати в таких випадках:

 • - при зарахуванні на рахунки підприємства коштів від покупців (замовників) за продукцію, товари, роботи, послуги, які підлягають відвантаженню (передачі, виконанню), на суму ПДВ дебетується субрахунок 643 в кореспонденції з кредитом субрахунку 641, при цьому виписується податкова накладна;
 • - при відвантаженні заздалегідь сплаченої продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконанні робіт, послуг рахунки обліку доходів від реалізації дебетуються в кореспонденції з кредитом субрахунку 643;
 • - при перерахуванні передоплати за продукцію, товари, роботи, послуги субрахунок 641 дебетується в кореспонденції з кредитом субрахунку 644 в разі наявності податкової накладної. Якщо податкова накладна відсутня, то даний запис не здійснюється, оскільки відповідно до п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не дозволяється включення "...в податковий кредит яких-небудь витрат, не підтверджених податковими накладними...";
 • - при отриманні заздалегідь оплаченої продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, робіт, послуг субрахунок 644 дебетується в кореспонденції з кредитом рахунків (субрахунків) обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

Отже, дані субрахунки застосовуються в разі перерахування або отримання сум авансів (попередньої оплати). Проте інколи, при отриманні матеріальних цінностей (робіт, послуг), (перша подія) із яких-небудь причин підприємство-покупець не вчасно отримує від продавця податкову накладну. В такому разі право на податковий кредит виникає лише за датою здобуття податкової накладної.

Для обліку зборів до Пенсійного фонду з окремих господарських операцій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740, із змінами і доповненнями, використовується субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням" рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням". За кредитом субрахунку 651 відображається нарахування таких зборів до Пенсійного фонду, за дебетом - їх сплата.

З врахуванням вищевикладеного приведемо бухгалтерські записи з нарахування і сплати податків, зборів, обов'язкових платежів (за винятком податків, внесків, пов'язаних з нарахуванням і виплатою заробітної плати) в табл. 2.38.

У регістрах бухгалтерського обліку облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих і отриманих векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (окрім зобов'язань, що враховуються в Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань відповідно до Методичних рекомендацій № 356 здійснюється в Журналі 3 і Відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6 (докладніше дивись розділ Iп. 1.9).

У Журналі 3 відображаються обороти за кредитом рахунків в таких двох розділах, як:

розділ I - за кредитом рахунків 18, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68;

розділ II - за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

Приведемо відповідність вищезгаданих рахунків розділам Журналу 3 і відповідних відомостей аналітичного обліку в табл. 2.39.

Таблиця 2.39. ВІДПОВІДНІСТЬ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗДІЛАМ ЖУРНАЛУ 3 І ВІДПОВІДНИХ ВІДОМОСТЕЙ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

Рахунок бухгалтерського обліку

Розділ Журналу 3

Відомість аналітичного обліку до Журналу 3

1

2

3

18, 34, 51, 62

I

3.4

36

I

3.1

37

I

3.2

38

I

-

63

I

3.3

68

I

3.5

64

I

3.6

17, 52, 53, 54, 55, 61, 67, 69

II

-

Таблиця 2.38. БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

Розрахунки з податку на додану вартість

В разі реалізації ТМЦ, робіт, послуг

Без передоплати

1

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі вартості:

- відвантаженої готової продукції

701

641

- відвантажених товарів

702

- виконаних робіт, наданих послуг

703

- відвантажених запасів, МТТТП

712

- наданих послуг з операційної оренди активів (якщо така діяльність не є предметом (метою) створення підприємства)

713

- відвантажених (переданих) необоротних активів

712

В разі передоплати

2

Відображена сума податкових зобов'язань з ПДВ у складі отриманої передоплати

643

641

3

Списана раніше відбита сума податкових зобов'язань з ПДВ при:

- відвантаженні готової продукції

701

643

- відвантаженні товарів

702

- виконанні робіт, наданні послуг

703

- відвантаженні виробничих запасів, МБП

712

- наданні послуг з операційної оренди активів (якщо така діяльність не є предметом (метою) створення підприємства)

713

- відвантаженні (передачі) необоротних активів

712

Нарахування податкових зобов'язань з ПДВ в інших випадках

4

Відображено нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при безоплатній передачі товарів, робіт, послуг або при безоплатній передачі основних засобів неплатників ПДВ

84

641

5

Відображено нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податків, перенесенні до складу невиробничих засобів виходячи із звичайної ціни (для основних фондів групи 1 - виходячи із звичайних цін, але не менше їх балансової вартості)

84

641

6

Списана сума нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ на фінансові результати звітного періоду

791

84

Корегування податкових зобов'язань з ПДВ

1

Відображено корегування податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні товарів покупцем (якщо покупець не зареєстрований платником ПДВ) методом "червоне сторно"

704

641

8

Відображено корегування податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні сум попередньої оплати покупцеві, замовникові (без передачі ТМЦ, робіт, послуг) методом "червоне сторно" (якщо покупець не зареєстрований платником ПДВ)

643

641

В разі придбання ТМЦ, робіт, послуг

Без передоплати

1

Відображена сума податкового кредиту у складі вартості отриманих ТМЦ, робіт, послуг

641

631

685

В разі передоплати

2

Відображена сума податкового кредиту у складі суми попередньої оплати за ТМЦ, роботи, послуги (за наявності податкової накладної)

641

644

3

Списана раніше відображена сума податкового кредиту при отриманні ТМЦ, робіт, послуг

644

631

377

Корегування податкового кредиту з ПДВ

4

Відображено корегування податкового кредиту з ПДВ при виявленні недостач ТМЦ (у випадках, коли винна особа не встановлена), а також в інших випадках, передбачених Законом про ПДВ (кореспонденція субрахунків: Д-т 641 - К-т 644- методом "сторно")

641

644

84

644

5

Списана сума ПДВ, що підлягає виключенню із складу податкового кредиту на фінансові результати діяльності

791

84

6

Сплачено податкове зобов'язання до бюджету за результатами звітного періоду

641

311

Розрахунки по податку на прибуток

1

Нарахований податок на прибуток у розмірі поточного податку на прибуток *

85

641

791

85

2

Сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до бюджету за результатами звітного періоду (у тому числі авансовий внесок з податку на прибуток при нарахуванні (виплаті) дивідендів)

641

311

* Для малих підприємств у відповідності с п. 43 П(С)БО 25 сума податку на прибуток, відображу-на у рядку 170 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), визначається у розмірі поточного податку на прибуток згідно нормам П(С)БО 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353, із змінами і доповненнями. При цьому у відповідності з п. 3 даного П(С)БО поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена в звітному періоді відповідно до податкового законодавства (тобто сума, вказана в податковій декларації).

Облік торгівельних патентів

1

Відображена оплата вартості торгівельного патенту протягом року

39

311

2

Нарахований податок на прибуток

85

641

3

Списана в зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток вартість придбаних торгівельних патентів, що відносяться до звітного періоду

641

39

4

Віднесена на витрати вартість торгівельних патентів, не перекритих прибутком звітного року

84

39

791

84

Розрахунки по інших податках, зборах, обов'язкових платежах

1

Нарахований комунальний податок

84

641

791

84

2

Нарахований збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

84

642

791

84

3

Нарахований податок з реклами*:

*Податкове зобов'язання з податку з реклами виникає у момент отримання оплати за рекламні послуги (якщо інше не передбачене у рішенні місцевих органів влади). Для зручності обліку розрахунків з податку з реклами у підприємства, що надає рекламні послуги, в розрізі окремих контрагентів, як при отриманні попередньої оплати за рекламні послуги, так і в разі надання таких послуг з подальшою оплатою, підприємство на власний розсуд може використовувати окремий субрахунок рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", наприклад, 645 "Розрахунки за податком з реклами".

а) перша подія - отримання попередньої оплати:

- при отриманні попередньої оплати (виникають податкові зобов'язання перед бюджетом)

645

641

- при наданні рекламних послуг (підписанні акту наданих послуг)

70

645

б) перша подія - надання рекламних послуг:

- при наданні рекламних послуг (підписанні акту наданих послуг)

70

645

- при отриманні оплати за надані рекламні послуги (виникають податкові зобов'язання перед бюджетом)

645

641

4

Нарахований акцизний, готельний, ринковий збори, збір за паркування і т. ін. при реалізації товарів, продукції, робіт і послуг

70

642

5

Нарахований збір до Пенсійного фонду при продажі ювелірних, послуг стільникового зв'язку

70

651

6

Нарахований збір до Пенсійного фонду при покупці нерухомого майна, легкового автомобіля

152

651

7

Нарахований збір до Пенсійного фонду при імпорті тютюнових виробів

281

651

Сплата податкових зобов'язань

1

Сплачені до бюджету за результатами звітного періоду податкові зобов'язання по:

- податкам

641

311

- зборам, обов'язковим платежам

642

- збору до Пенсійного фонду

651

Записи в цьому Журналі здійснюються на підставі підсумкових даних Відомостей 3.1 - 3.6 і первинних документів.

Відомості аналітичного обліку ведуться в цілому за синтетичними рахунками.

Відомості аналітичного обліку 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 підприємства можуть вести для окремих субрахунків рахунків 36, 37, 63 і 68 з подальшим включенням таких підсумкових даних в розділ I Журналу 3.

Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок з доходів фізичних осіб, фінансові санкції, що стягуються в дохід бюджету, відображені на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами". Підсумки переносяться в графу 9 розділу II Журналу 3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >