< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація

В технічних умовах (ТУ) установлюють вимоги до якості, виконання, розмірів, сировини, складаних одиниць, охоплюючи вимоги до фірмового знака, термінології, умовних познак, методів випробування (вимірювання, контролювання, аналізування), пакування, маркування та етикетування, а також визначають, за потреби, способи оцінювання відповідності встановленим обов'язковим вимогам.

ТУ розробляють ініціативно або на замовлення, якщо:

 • o нема національних стандартів на розроблювану продукцію;
 • o декілька однорідних видів продукції - групу однорідної продукції (групові ТУ). Групові ТУ складають на два або кілька видів продукції', які характеризуються спільністю

функціонального призначення, сфери застосування, конструктивно-технологічного вирішення та номенклатури основних характеристик споживчих властивостей та показників якості.

Якщо на групу однорідної продукції є національний стандарт або стандарт організації виду "Загальні технічні умови", то показники чи вимоги до конкретної продукції, які виділяють її з групи однорідної (марка, склад тощо) установлюють у ТУ.

Для виготовлення іфодукції або надання послуги на експорт суб'єкти господарювання можуть застосовувати чинні ТУ інших країн, якщо це зазначено в договорі (контракт), за умови дотримання обов'язкових вимог безпеки та охорони довкілля, і якщо вони не суперечать чинному законодавству України, щодо виготовлення, транспортування і зберігання на території України.

За тих самих умов дозволено застосувати нормативні документи (НД) міжнародних чи регіональних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних організацій, документи яких визнано Генеральною Угодою з тарифів та торгівлі Світової організації торгівлі.

Суб'єкти господарювання можуть використовувати чинні ТУ іноземних фірм на договірних (контрактних) засадах згідно з ГОСТ 15.311. У договорах (контрактах) має бути передбачено зобов'язання власника ТУ про забезпечення користувача всіма змінами до них, а також у разі потреби, власник може дати дозвіл користувачеві скопіювати ТУ.

Технічні умови розробляють за рішенням виробника (постачальника) або на вимогу споживача (замовника). Основою для розроблення ТУ є технічне завдання продукції (договір, контракт, протокол) підготовлене та затверджене установленим порядком. Зміни до технічних умов розробляють власники ТУ. За кількістю змін до ТУ понад 10 або в разі внесення змін у вимоги, за якими ідентифікують продукцію, ТУ підлягають перегляду з розробленням ТУ на заміну чинних. Технічні умови переглядають не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння. Державну реєстрацію технічних умов на продукцію чи змін до ТУ виконують згідно з ДСТУ 1.6. "Правила реєстрації. Нормативних документів". Облік, зберігання та обіг облікованих копій ТУ здійснюють порядком, установленим власником ТУ (див. рис. 1.8.2).

У розділі "Сфера застосування" має бути назва продукції, її призначеність (сфера застосування) та умови використання (надання послуги, виконання процесу). Треба подати приклад познаки продукції під час її замовляння та для посилання в інших нормативних документах.

Розділ "Нормативні посилання" - згідно з ДСТУ 1.5. - 2003 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів".

Розділ "Технічні вимоги" має такі розділи:

 • o параметри й розміри;
 • o основні показники та характеристики (властивості);
 • o вимоги до сировини, матеріалів, купованих виробів;
 • o комплектність;
 • o маркування;
 • o пакування.

Структура ТУ

Рис. 1.8.2.

Структура ТУ

У підрозділі "Маркування" доцільно наводити посилання на нормативні документи, вимогам яких має відповідати маркування. У маркуванні харчової продукції має бути:

 • o загальна назва харчового продукту;
 • o харчова цінність, а також енергетична цінність, для харчових продуктів, що її мають;
 • o номінальна кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру маси чи об'єму;
 • o кінцевий термін реалізації, або дата виготовлення і строк придатності до споживання;
 • o склад харчового продукту, якщо його виготовлено з кількох складників, із зазначенням переліку назв, використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;
 • o позначення НД;
 • o наймення та адреса виробника, місце виготовлення;
 • o наявність у харчовому продукті складників з генетично модифікованої сировини (у випадках, коли використання таких складників передбачено НД або нормативно-правовими актами на цей харчовий продукт);
 • o умови зберігання;
 • o умови використання (якщо такі передбачено);
 • o застереження щодо вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, літні люди, спортсмени, хворі тощо);
 • o інша інформація, передбачена чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.

Заборонено наводити в маркуванні інформацію про лікувальні властивості харчових продуктів без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. У маркуванні харчових продуктів потрібно використовувати затверджені встановленим порядком специфічні познаки, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі харчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчування, харчування для спортсменів. Опис специфічних познак, їх використання та маркування продуктів штриховими кодами здійснюють порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

У підрозділі "Пакування" мають бути вимоги згідно з ДСТУ 1.5. та рекомендовано враховувати вимоги ISO|IEC Guide 41. Доцільно наводити посилання на нормативні документи, вимоги яких мають відповідати паковання, засоби консервування, види спожиткової та транспортної тари.

У розділі "Вимоги безпеки" треба зазначени ті вимоги безпеки, які пов'язано зі специфікою виготовлення саме цього виробу (речовини, матеріалу), виконання процесу, а не функціонуванням виробництва взагалі зі специфікою надання саме цієї послуги, а не роботи всього підприємства обслуговування. У вимогах безпеки має бути передбачено всі види можливої небезпеки, які може заподіяти цей виріб (матеріал, речовина) на всіх стадіях виробництва та використання (споживання); мають бути допустимі норми, які треба встановити таким чином, щоб ці норми безпечного функціонування продукції не змінювалися протягом її служби (придатності). Вимоги безпеки мають бути згідно з ДСТУ вимоги ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 "Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи" та ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002" Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів".

Залежно від специфіки виробництва та призначення продукції дозволено доповнювати іншими розділами та об'єднувати окремі розділи.

В ТУ на продукцію, виготовлення та використання якої можуть зашкодити здоров'ю, майну громадян чи природному довкіллю, обов'язково мають бути розділи "Вимоги безпеки" та "Вимоги охорони довкілля". ТУ на послуги мають враховувати вимоги ДСТУ 3279. - 95 "Стандартизація послуг. Основні положення". В ТУ дозволено долучати вимоги до процесу чи способу виготовлення продукції, якщо окремі вимоги до продукції не можна відобразити певними показниками, але їх можна досягти за умови однозначного дотримання будь-яких інших вимог (санітарно-гігієнічних, технологічних, до покриттів, обладнання, кліматичних умов тощо). Недозволено посилатися на документи, які не внесено в державні реєстри нормативних документів. Придатність ТУ для підтвердження відповідності забезпечують виконанням вимог ISO|IEC Guide 7. - 1994. Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assesment. (Настанови щодо розроблення стандартів, придатних до використання для оцінювання).

Титульний аркуш слід оформляти згідно з додатком А. На титульному аркуші ТУ в лівому верхньому кутку проставляють код продукції за ДК 016. У правому верхньому куті зазначають код нормативного документа на продукцію за ДК 004. Нижче назви продукції та позначення ТУ в дужках подають позначення документа, на заміну якого їх видано, термін уведення та дії ТУ (за потреби). Якщо ТУ впроваджують уперше, відмітку про це роблять у дужках нижче позначення.

На титульному аркуші треба передбачити вільне місце розміром 90 мм на 45 мм для розміщення штампа органу державної реєстрації ТУ, в якому має бути назва органу державної реєстрації, реєстраційний номер та дата реєстрації.

У позначенні технічних умов має бути:

 • o індекс документа - "ТУ";
 • o скорочена назва держави - "У";
 • o код продукції за ДК 016 (три перші знаки);
 • o код підприємства (організації) власника ТУ згідно з "Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України" (ЄДРПОУ) (вісім знаків);
 • o порядковий реєстраційний номер, що його надає власник ТУ (три знаки);
 • o рік прийняття (чотири знаки) для ТУ, прийнятих уперше чи на заміну чинних ТУ, - через двокрапку.

Приклад: ТУ У 27.1-21926977-001:2004

ТУ на продукцію будівельного призначення позначають за правилами, установленими Держбудом України.

Побудова, виклад, оформлення, зміст ТУ та зміни до них мають відповідати вимогам ДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5, а для ТУ та змін до них, що є у складі конструкторської документації, вимогам ДСТУ 1.3, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.503.

Стандарти, технічні умови та зміни до них подають на реєстрацію зброшурованими. Національні стандарти, міждержавні стандарти, крім ТУ, реєструють Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (УкрНДНЦ).

ТУ реєструють державні підприємства (ДП), які підпорядковано центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації і яким чинне законодавство надало право реєстрування за вибором підприємства-розробника продукції чи підприємства-власника ТУ.

Реєструють такі технічні умови:

 • o ТУ на продукцію серійного та масового виробництва, яку постачають самостійно;
 • o ТУ на послуги;
 • o ТУ іноземних фірм, на які підприємства України отримали право використання згідно з контрактами (ліцензіями), у разі постачання продукцію в Україну;
 • o ТУ, згідно з якими постачають продукцію для державних потреб. Реєструють технічні умови:
 • o за умови їх відповідності вимогам технічних регламентів та інших нормативних правових актів;
 • o після проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною або дегустаційною комісією, художньою радою;
 • o за відсутності чинних національних стандартів на продукцію чи послугу;
 • o після проведення державного приймального випробування засіб вимірювальної техніки відповідно до вимог ДСТУ 3400.
 • o після одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів) згідно з ДСТУ 3627.

Не підлягають реєструванню ТУ на: дослідні зразки (дослідні партії); сувеніри та вироби народних художніх промислів (крім виробів з коштовних металів); технологічні промислові відходи сировини, речовини, матеріалів, напівфабрикатів; складники виробу, напівфабрикати, речовини та матеріали, не призначені для самостійного постачання або виготовлені на безпосереднє замовлення одного підприємства (суб'єкта господарювання; продукцію одиночного виробництва.

Перед реєстрацією нормативні документи перевіряють в УкрНДНЦ або ДП, які виконують їх реєстрування. Тривалість перевіряння нормативних документів не повинна перевищувати 20 днів з дня їх находження. Національні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни до них, які приймає Держспоживстандарт України, перевіряє УкрНДНЦ під час експортування згідно ДСТУ 1.11 -2004 "Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів".

Національні стандарти, прийняті Держбудом України, УкрНДНЦ перед реєстрацією не перевіряє.

Технічні умови та зміни до ТУ перевіряють державні підприємства (ДП), що їх реєструють. Роботи виконують згідно з договорами (контрактами) з підприємством-розробником чи підприємством власником ТУ та за ДСТУ 4054.

Національні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни до них прийняті Держспоживстандартом України, подають на реєстрацію у двох примірниках (оригінал та дублікат) із супровідним листом з долучанням наказу про прийняття та документації.

Національні стандарти, прийняті Держбудом України, зміни до них, подають на реєстрування у двох примірниках із супровідним листом з дорученням наказу (копії) про прийняття.

Стандарт, зміну до стандарту, подають у двох примірниках: два дублікати або оригінал і дублікат, разом з такими документами:

 • o копією документа про прийняття;
 • o копіями документів про погодження, зокрема органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у НД, завірених печаткою органу чи установи);
 • o інформаційною картою (ІК) стандарту чи зміни до стандарту.

Технічні умови, зміну до ТУ подають на реєстрування із супровідним листом підприємства-розробника продукції чи підприємства-власника ТУ у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), не пізніше 6 міс. Після прийняття ТУ разом з такими документами:

 • o копіями документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи);
 • o каталожною картою продукції у двох примірниках;
 • o копією контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм.

Для НД на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково подають такі документи:

 • o перелік матеріалів, речовин, сировини, застосовуваних у процесі виготовлення;
 • o висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини чи супутнього матеріалу.

Залежно від виду продукції під час перевіряння ТУ додатково, на вимогу, подають такі документи:

 • o акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії);
 • o протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв;
 • o для харчової продукції - технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовлення;
 • o свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;
 • o протокол художньої ради;
 • o акт державних приймальних випробувань;
 • o висновок санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах;
 • o ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження;
 • o реєстраційне посвідчення для медичних виробів.

Для нормативних документів на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково перевіряють наявність маркування згідно з чинним законодавством; переліку матеріалів, речовин, сировини, застосовуваних у процесі виготовлення; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини та супутнього матеріалу.

За результатами перевіряння в разі

 • o позитивних результатів - НД візує особа, яка його перевірила, із зазначенням посади, прізвище та дати;
 • o негативних результатів - подають висновок з переліком обґрунтованих недоліків і зауваг. У разі негативного висновку НД не реєструють і весь комплект надісланих документів, а також копію висновку за результатами перевіряння поданих документів, повертають органові (організації), який їх подав.

Національні стандарти, в тому числі ТУ реєструють протягом трьох робочих днів з дня їх надходження.

Після реєстрації ТУ, зміни до ТУ оригінал повертають підприємству, яке подало документ на реєстрацію. Один дублікат зберігають у ДП, яке зареєструвало ТУ; другий дублікат ДП подає до фонду технічних умов, зареєстрованих в Україні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >