< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сертифікація систем якості

Ключові слова та поняття: ініціатива виробника, інспекційний контроль, опитувальна анкета, орган сертифікації систем якості, остаточна перевірка та оцінка систем якості, перед сертифікаційний етап, попередня (заочна) оцінка системи якості, порядок сертифікації систем якості, програма (план) перевірки, процедура перевірки, сертифікат на систему якості підприємства, сертифікація систем якості, системи якості нормативної документації, схема сертифікації системи якості, термін дії сертифіката

Сертифікація систем якості виробництва продукції в системі УкрСЕПРО проводиться з метою засвідчення відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO серії 9000 і забезпечення впевненості у тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, а продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, і, за необхідності, виробник має можливість вжити і вживає заходи для випуску продукції'належної якості. Впроваджені вперше у 1987 р. в практику світової діяльності міжнародні стандарти ISO серії 9000 стали необхідною і бажаною нормою взаємовідносин на ринках усіх країн світу.

Сертифікація систем якості - перевірка, оцінка та посвідчення акредитованим органом сертифікації систем якості того, що система якості підприємства, яка перевіряється, відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту з системи якості.

Сертифікат на систему якості підприємства - документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який посвідчує, що система якості перевірюваного підприємства відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту з системи якості. Сертифікат на систему якості видається на певний вид або групу продукції.

За окремих обставин згідно з вимогами контрактів із зарубіжними фірмами сертифікація систем якості може виконуватись на відповідність національним стандартам інших країн.

Наявність сертифіката на систему якості виробника, яка підтверджує її відповідність ISO серії 9000, стала обов'язковою умовою при укладанні контрактів на постачання продукції, оскільки є своєрідним гарантом якості товарів.

Як сказано, починаючи з 1993 р., в Україні активно розробляють і впроваджують у практику державні стандарти, гармонізовані з відповідними їм міжнародними стандартами. Сьогодні в Україні діє більшість нормативних документів, що охоплюють основні положення міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Сертифікація систем якості проводиться згідно з ДСТУ 3419-96 та ДСТУ EN45012-97 за активної участі підприємства-заявника. Підстави для проведення сертифікації систем якості представлені на рис 2.9.1.

Форми документів на проведення сертифікації систем якості представлені в дод. П-С.

Загальний порядок сертифікації систем якості наданий на рис. 2.9.2.

Підстави для проведення сертифікації систем якості

Загальний порядок сертифікації систем якості

Рис. 2.9.2.

Загальний порядок сертифікації систем якості

Об'єктами оцінок при сертифікації систем якості є:

 • o діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003) та іншої додаткової документації;
 • o стан виробництва з погляду можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка підлягає сертифікації;
 • o якість продукції на підставі аналізу інформації з різних джерел. Сертифікація систем якості здійснюється у чотири етапи (рис. 2.9.3):

Загальна схема сертифікації системи якості

Попередня (заочна) оцінка системи якості запроваджується з метою визначення доцільності продовження робіт із сертифікації систем якості підприємства. Вона Здійснюється Комісією органу з сертифікації з включенням не менше одного аудитора, атестованого у Системі. Орган призначає головного аудитора. Під час попередньої оцінки системи якості проводиться:

 • o аналіз документів та вихідних даних матеріалів (опитної анкети та інше), наданих підприємством;
 • o збір та аналіз додаткових відомостей про якість продукції (дані територіальних органів Держстандарту, товариств споживачів, окремих споживачів тощо).

При позитивному рішенні Орган надсилає заявнику:

 • o висновок і проект господарчого договору на проведення остаточної перевірки й оцінки системи якості;
 • o Програму остаточної перевірки системи якості;
 • o методики перевірки і оцінки стану виробництва.

При негативному рішенні Орган надсилає заявнику Орган у своєму висновку наводить причини, усі невідповідності.

Якщо всі невідповідності швидко будуть усунені, підприємство може подати заявку на повторну попередню оцінку.

У разі необхідності головний аудитор може направляти свого представника для неофіційного відвідування підприємства.

Специфіка остаточної перевірки та оцінки системи якості виробництва у тому, що вона здійснюється комісією, що проводила попередню оцінку або іншою комісією, до якої входять експерти, що виконували попередню оцінку. До складу КОМІСІЇ обов'язково включають експерта-фахівця з розробки та (або) технології виробництва відповідної продукції.

Програма (план) перевірки та оцінки системи якості виробництва представлена на рис. 2.9.4.

Робочі документи для реалізації програми (розробляються аудиторами під керівництвом Головного аудитора):

 • o переліки контрольних питань, які використовуються для оцінки елементів системи якості;
 • o форми для реєстрації спостережень під час перевірки;
 • o форми для документування допоміжних даних, які підтверджують висновки аудиторів.

Програма ( план) перевірки та оцінки системи якості виробництва

Загальна процедура перевірки надана в табл. 2.9.1.

Таблиця 2.9.1

Загальна процедура перевірки та оцінки системи якості виробництва

Етапи

Зміст

Проведення попередньої наради

Організатор - підприємство та Головний аудитор. Учасники - члени Комісії, персонал підприємства Питання, які вирішуються:

 • o інформування про мету, завдання, програму, методи, процедуру перевірки;
 • o встановлення офіційних способів спілкування між аудиторами та персоналом підприємства;
 • o графік перевірок

Результат - протокол наради та розподіл обов'язків між аудиторами (додаток до протоколу)

Проведення обстеження

Оцінка здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного рівня якості:

 • o аналіз відповідної інформації;
 • o спостереження за станом виробництва.

Аналіз фактичного матеріалу (чи невідповідності) елементів системи якості підприємства-заявника стандарту на систему якості. Результат - попередні висновки про відповідність (невідповідність):

 • o системи якості в цілому вимогам нормативних документів на систему якості;
 • o виробництва вимогам стабільного забезпечення потрібного рівня якості продукції

Проведення заключної наради з керівництвом підприємства

Мета:

 • o надати керівництву зауваження, складені за результатами перевірки та оцінки;
 • o зробити попередні висновки щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката відповідності системи якості підприємства вимогам нормативних документів.

Результат - протокол, який підписується всіма членами комісії !Забезпечується конфіденційність результатів перевірки

Підготовка звіту

Готує комісія

Кожний аудитор подає звіт про стан тих елементів системи, які він перевіряв. Підписують усі члени Комісії:

 • o загальні відомості про підприємство та Орган з сертифікації;
 • o підстави для проведення перевірки;
 • o перелік документів, на відповідність яким здійснювалась перевірка;
 • o програма перевірки;
 • o характеристика фактичного стану об'єктів перевірки;
 • o зауваження щодо невідповідності;
 • o висновки Комісії;
 • o висновок про можливість (неможливість) видачі сертифіката. Термін підготовки - місяць після заключної наради

Під час оформлення результатів перевірки системи якості виробництва робляться висновки щодо відповідності системи якості нормативній документації (див. рис. 2.9.5).

Термін дії сертифіката на систему якості не перевищує 3 роки. Не продовжується. Реєструється згідно з вимогами ДСТУ 3415-96. Для отримання сертифіката на новий термін за 3 місяці до закінчення терміну дії підприємство надсилає до Органу з сертифікації систем якості заявку.

Можливі висновки про відповідність системи якості нормативній документації

Для того, щоб зрозуміти особливості загальної процедури перевірки та оцінки системи якості, доцільно зробити аналіз процесу сертифікації окремого виду продукції (послуги). Пропонуємо зробити це на прикладі сертифікації системи якості готельних послуг. (Перелік інформаційних документів підприємства готельного господарства на систему якості надано в дод. 15).

Так, етап підготовки та сертифікації системи якості готельних послуг пов'язаний з вибором органу із сертифікації системи якості, оформленням договору на проведення сертифікації, проведенням перед сертифікаційного аудиту системи якості, підготовкою персоналу до взаємодії з внутрішніми аудиторами.

Відповідно до законодавчих та нормативно-технічних документів України, які регламентують загальний порядок сертифікації систем якості, авторами запропоновано типову схему послідовності процедур щодо підготовки та проведення сертифікації системи якості готельних послуг (рис. 2.9.6).

Відповідно до нормативно-технічних документів України можна виділити 4 основні етапи проведення сертифікації системи якості послуг, у т.ч. готельних:

 • 1) передсертифікаційний етап;
 • 2) попередня оцінка системи якості;
 • 3) перевірка та оцінка системи якості на підприємстві готельного господарства;
 • 4) інспекційний контроль сертифікованої системи якості.

Після проведення готельним підприємством внутрішньої оцінки системи якості та отримання позитивного результату щодо функціонування системи якості підприємству готельного господарства можна рекомендувати подавати заявку до органу сертифікації. В Україні Національним органом сертифікації, який сертифікує послуги готельні, є УкрСЕПРО.

Рис. 2.9.6:

Продовження рис. 2.9.6

Закінчення рис. 2.9.6

Типова схема послідовності проведення процедур сертифікації систем якості на підприємствах готельного господарства

Рис. 2.9.6.

Типова схема послідовності проведення процедур сертифікації систем якості на підприємствах готельного господарства

Вибір органу із сертифікації визначається завданнями, які стоять перед готельним підприємством. Основне завдання готелів - підтвердження відповідності системи якості одному із стандартів ISO (9001, 9002, 9003) чи ідентичних національних стандартів та внаслідок цього підвищення довіри до підприємства, його здатності надавати якісні готельні послуги та обслуговувати вітчизняних і зарубіжних туристів. Передсертифікаційний етап пов'язаний із поданням готелем заявки в обраний орган сертифікації, її реєстрацією в органі сертифікації та обговоренні умов роботи сертифікаційного органу (на основі договору, укладеного між готелем та органом сертифікації). Після чого орган із сертифікації: формує комісію; обирає голову комісії та розподіляє обов'язки між її членами; надає готельному підприємству перелік документів, необхідних для проведення попередньої оцінки системи якості, за якими здійснює попередню оцінку системи шляхом проведення експертизи документів на систему якості.

Метою попередньої оцінки системи якості готельного підприємства є визначення готовності підприємства до сертифікації системи якості та доцільності подальшого проведення робіт із сертифікації. При отриманні позитивного результату по даному етапу сертифікації надається висновок щодо можливості проведення третього етапу сертифікації. Перед його початком слід скласти програму перевірки, розподілити обов'язки між комісією, підготовити робочі документи, погодити з готелем програму перевірки. Сертифікаційний аудит системи якості включає проведення наради (ознайомлення працівників готелю з цілями, обсягами роботи щодо проведення зовнішнього аудиту, методами і процедурами, що будуть використовуватись при цьому, погодження календарного плану сертифікації), перевірку процесів забезпечення якості за елементами системи якості, складання акта перевірки. Аудит здійснюється шляхом збору та аналізу фактичних даних та реєстрації спостережень у ході перевірки. Збір даних у готельному підприємстві відбувається під час:

 • o опитування персоналу;
 • o аналізу документів, що використовують;
 • o аналізу процесу надання послуги;
 • o аналізу діяльності функціональних підрозділів та служб;
 • o аналізу роботи персоналу;
 • o вивчення та оцінки заходів, які проводяться для поліпшення якості.

Результати перевірки, висновки та рекомендації оформлюють у вигляді акта про результати перевірки системи якості, на основі якого на заключній нараді членами комісії із сертифікації надається висновок про відповідність системи якості вимогам стандартів та видається сертифікат відповідності. Орган із сертифікації після видачі сертифіката упродовж усього терміну його дії проводить інспекційний контроль сертифікованої системи якості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >