< Попер   ЗМІСТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Азарян О. М. Маркетинг : принципи та функції : навч. посіб. / 0. М. Азарян, І. X. Баширов, Б. 3. Воробйов та ін. ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського ; [2-е вид., перероб. і допов.]. - К. : НМЦВО МОіН України : НВФ "Студцентр", 2001 - 319 с.
 • 2. Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова ; [2-е изд.]. - К. : О-во "Знання", КОО, 2001. - 294 с.
 • 3. Алёшина И. В. Маркетинг для менеджеров : учебное пособие / И. В. Алёшина. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 456с.
 • 4. Апостолюк С. О. Промислова екологія : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський та ін. ; [2-ге вид., виправл. і доп.]. - К.: Тов-во "Знання", 2012. - 430 с.
 • 5. Армстронг Г. Маркетинг : навчальний посібник / Г. Армстронг, Ф. Котлер ; [загальний курс] ; [5-те видання] ; [пер. з анг.]. - М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. - 608с: ил. - Парал. тит. англ.
 • 6. Бакшт К. А. Построение отдела продаж - с "нуля" до максимальный результатов / К. А. Бакшт. - СПб. : Питер, 2006. - 192 с. : ил. -(Серия "Продажи на 100%").
 • 7. Балашов В. Г. Система маркетинга на предприятии [Електронний ресурс] / В. Г. Балашов. Режим доступу: books.tr200.rU/v.php? іс1=165927.
 • 8. Бєлявцев М. И. Маркетинг : учеб. пособие для студ., обучающихся по напр. "Экономика и предпринимательство" / М. И. Бєлявцев, Л. М. Иваненко ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2003. - 336 с.
 • 9. Белов А. Проблемы маркетингового консультирования промышленных предприятий [Електронний ресурс] / Портал промышленного маркетинга. Режим доступу: prommarketportal.ru/inCex.php? option=com_content&task=view&iC=20&ItemiC=41.
 • 10. Белов М. А. Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Белов, I. А. Павленко, Т. І. Решетняк та ін. ; [за заг. ред. М. А. Белова]. - К. : КНЕУ, 2003. -112 с.
 • 11. Бєлявцев М. I. Маркетинг : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.
 • 12. Бєлявцев М. І. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, В. М. Воробйов. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 407 с.
 • 13. Бєлявцев М. І. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств // М. І. Бєлявцев, М. М. Беспята. Журнал "Маркетинг в Україні", № 1 (59), січень - лютий, 2010. - С. 24-26.
 • 14. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні : проблеми становлення та розвитку : [монографія] / С. В. Близнюк ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом ; [2-ге вид., випр. і допов.]. - К. : Політехніка, 2009. - 400 с.
 • 15. Бойчук І. В. Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апоггій В. В., Дайновсь-кий Ю. А., Скибінський С. В. та ін.]. - Львів : Львівська комерційна академія, 2011. - Вип. 13. - С. 126-131.
 • 16. Бойчук І. В. Практика застосування маркетингу в діяльності вітчизняних промислових підприємств // І. В. Бойчук ; Вісник ЛКА ; Серія економічна, випуск 22. - Львів : Вид-во Львівської Комерційної Академії, 2006. - С. 80-85.
 • 17. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2009. - 38 с.
 • 18. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : конспект лекцій для самостійної роботи студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2005. - 74 с.
 • 19. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг : тести з дисципліни для студентів очної та заочної форм навчання спец. 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2004. - 104 с.
 • 20. Бойчук І. В. Промисловий маркетинг. Програма курсу та короткий конспект лекцій: Для самостійної роботи студ. заочної форми навчання спец. 6.050108 "Маркетинг" / І. В. Бойчук. - Львів : Видавництво ЛКА, 2002. - 80 с.
 • 21. Брендинг на споживчих і промислових ринках [Електронний ресурс] / Режим доступу: management.com.ua/marketing/ mark002.html.
 • 22. Бурбело Н О. Промисловий маркетинг : конспект лекцій [Електронний ресурс] / Режим доступу: twirpx.com/file/720269/.
 • 23. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко; [вид. 2-е, виправл. і доп.] ; [за ред. Василенка В. О.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.
 • 24. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг : Основи теорії і практики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.
 • 25. Витковская H. С. Типи клиентов компании на промышленном рынке // Н. С. Витковская, А. В. Зозулев. Журнал "Маркетинг и реклама", № 5 (165), май, 2010. - С. 66-69.
 • 26. Волошина Н. О рекламно-сувенирных коммуникациях В2В-маркетинга // Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 51-53.
 • 27. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко; [4-те вид. доп.]. - Київ : Лібра, 2006. - 720с.
 • 28. Гірченко Т. Д. Маркетинг : навчальний посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. - Київ : "Фірма "ІНКОС"", ЦУЛ, 2007. - 255 с.
 • 29. Гладунов О. В. Система "СУБМАРИН" - управління бізнесом на засадах справедливості і здорового глузду // О. В. Гладунов, В. Г. Задорожний. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (61), травень -червень, 2010. - С. 11-15.
 • 30. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / Е. H. Голубкова ; [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Финпресс, 2003. - 304 с. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
 • 31. Григоренко О. І. Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань // О. I. Григоренко. Журнал "Маркетинг в Україні", № 4 (62), липень - серпень, 2010. - С. 15-20.
 • 32. Гридін Д. Спліт-тестування : як подвоїти ефективність директ-маркетингу, не витративши ані копійки // Д. Гридін. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (67), травень - червень, 2011. - С. 35-38.
 • 33. Гриньова В. М. Організація виробництва : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Салун ; Затверджено МОНУ. - К, 2009. - 582 с.
 • 34. Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства промислової політики України. Режим доступу: 195.78.68.71/industry/control/ uk/publish/ articleJsessionid=713B9961A597D282C5CC559373FD2D22?art_id=36412 &cat_id=36198.
 • 35. Державний стандарт України "Маркетинг - термінологія та визначення основних понять" // Эксперт-Юрист. Информационно-правовая библиотека. ЗаконодательствоУкраины. - К. : Эксперт-Софт, 2005 г.
 • 36. Дитер И. Г. Шнайдер. Технологический маркетинг / И. Г. Шнайдер. - М. : "Янус-К", 2003. - 478 с.
 • 37. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Питер Дойль ; [пер. с англ.]; [под ред. Ю. Н. Каптуревского]. - СПб. : Питер, 2001. - 480 с.
 • 38. Допоміжні матеріали і послуги [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт "Библиотека Александровой". Режим доступу: jenessi.net/ marketing/ 182-4.1.2.-klasifkacja-tovarv-za-sferoju.html
 • 39. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 • 40. Дупляк Т. П. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Т. П. Дупляк. Журнал "Маркетинг в Україні", № 2 (66), березень - квітень, 2011. - С. 29-34.
 • 41. Егоров Е. Предназначение В2В-маркетинга - помогать клиентам делать их бизнесе болем успешным // Евгений Егоров. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 48-50.
 • 42. Желібо Є. П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / Є. П. Желібо, М. А. Авраменко, В. М. Буслик та ін.; [2-ге вид., зі змін. та допов.]. - К. : Кондор, 2009. -520 с.
 • 43. Завгородняя А. А. Маркетинговое планирование / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. - СПб. : Питер, 2002. - 381 с.
 • 44. Закупівля [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія "Вікіпедія". Режим доступу: uk.wikipedia.org.
 • 45. Закупівля [Електронний ресурс] // Логістика. Практика управління. Режим доступу: logist.org.ua/ ггк-и-.ргір? пагпе=2акир.
 • 46. Зозулёв А. В. Промышленный маркетинг : рыночная стратегия : учеб. пособие / А. В. Зозулёв. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 • 47. Зозульов А. В. Промисловий маркетинг : стратегічний аспект / A. В. Зозульов. - Харків : Студцентр, 2005. - 238 с.
 • 48. Ивашова Н. В. Отдел маркетинга предприятия и маркетинговое агентство : партнеры или конкуренты? // Н. В. Ивашова. Журнал "Маркетинг и реклама". - 2007. - №2 (61). - С. 28-30.
 • 49. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Кардаш ; Мін. Освіти і науки України ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 250 с.
 • 50. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : підручник / B. Я. Кардаш ; Мін. Освіти і науки України ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2001. - 240 с.
 • 51. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.
 • 52. Китова О. В. Управление эффективностью маркетинга : методология и проектное моделирование : учебное пособие / О. В. Китова. -М. : ИНФРА-М, 2012. - 328 с. - (Высшее образование: Магистратура).
 • 53. Ковалев А. И. Промышленный маркетинг (Часть 1) / А. И. Ковалев. - М. : ООО Фирма "Благовест-В", 2002. - 304 с.
 • 54. Ковалев А. И. Промышленный маркетинг (Часть 2) / А. И. Ковалев. - М. : ООО Фирма "Благовест-В", 2002. - 312 с.
 • 55. Козуля И. Маркетинг - в законе или в загоне? Служба маркетинга и подразделение сбыта // Игорь Козуля. Журнал "Маркетинг и реклама", №7-8 (179), июль - август, 2011. - С. 44-49.
 • 56. Колодій Г. С. Врахування особливостей маркетингової діяльності при розробці маркетингових програм промислових підприємств // Г. С. Колодій ; Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011, № 1 (4). - С. 173-177.
 • 57. Компанієць Т. І. Маркетинг промислових підприємств як об'єкт інформаційного управління // Т. І. Компанієць ; Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу "Економіка та управління підприємствами", № 3(11) 2010. - С. 54-58.
 • 58. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства [монографія] / В. Л. Корінєв. - К. : КНЕУ, 2001. - 257 с.
 • 59. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии : Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер; [пер. с англ. В. А. Гольдича,

A. И. Оганесовой]. - М. : АСТ, 2000. - 271 с.

 • 60. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер ; [пер. з англ.] ; [під ред. Л. А. Волкової, Ю. Н Каптуревського]. - СПб. : Пітер, 2000. - 752 с.
 • 61. Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг : підручник / Є. В. Крикавський, Н. I. Чухрай. - Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - 336 с.
 • 62. Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник / Є. В. Крикавський. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. - 684 с.
 • 63. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / Є В. Крикавський, Н С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. - Л. : Національний університет "Львівська Політехніка"; "Інтелект-Захід". -2004. - 288 с.
 • 64. Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг : підручник для студ. екон. спец. / Є. В. Крикавський, Н І. Чухрай. Національний ун-т "Львівська політехніка". - 2-ге вид. - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - 472 с.
 • 65. Куденко Н В. Маркетингові стратегії фірми [монографія] / Н В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2002. - 245 с.
 • 66. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навчальний посібник / Н В. Куденко. - К. : КНЕУ. - 2002. - 350 с.
 • 67. Кулибанова В. В. Развитие сервиса предприятия-изготовителя сложной техники на основе маркетинговой концепции [монография] / B. В. Кулибанова. - СПб. : 2006. - 188 с.
 • 68. Кунявский М. Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М. Е. Кунявский, И. М. Кублин, К. О. Распоров. - М. : Международные отношения, 2004. - 370 с.
 • 69. Кучмеева О. Будет увеличиваться роль уже зарекомендовавших себя инструментов построения брендов на В2В-рынках // Ольга Кучмеева. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 40-41.
 • 70. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч.-метод посібник / Т. I. Лук'янець ; Міністерство освіти і науки КНЕУ. - К : 2002. - 271 с.
 • 71. Луцій О. П. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування // О. П. Луцій, С. 3. Весперіз. Журнал "Маркетинг в Україні", № 5 (63), вересень - жовтень, 2010. - С. 32-37.
 • 72. Маркетинг. Рынок товаров промышленного назначения [Електронний ресурс] / Режим доступу: bibliotekar.ra/biznes-42/50.шш/.
 • 73. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатієва. - К. : Каравела, 2006. - 320 с.
 • 74. Механізм функціонування закупівельної логістики [Електронний ресурс] // Логістика. Режим доступу: fsoler.com/logstika-zagaln-zasadi/73-шexanzш-funkczonuvannya-zakupvelno-logstiki.htшl.
 • 75. Минетт С. Промышленный маркетинг : принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Стив Минетт ; [пер. с англ.]. - М. : Издательскийдом "Вильяме", 2003. - 208 с.
 • 76. Миронов А. І. Промисловий маркетинг [Електронний ресурс] / А. I. Миронов // Методи контакту з респондентами, 2001. - С. 49-51. Режим доступу : consumers.unian.net/ukr/detail/3110.
 • 77. Моисеева Н. К. Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Н. К. Моисеева. - М. : Изд-во РАФА, 2003. - 357 с.
 • 78. Мороз Л. А. Маркетинг : підручник / Л. А. Мороз, Н. I. Чухрай; [за редакцією Л. А. Мороз] ; [3-є вид., без змін]. - Львів : НУ "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2005. - 244 с.
 • 79. Муратов И. М. Система маркетинга и ее внедрение на предприятии [Електронний ресурс] // И. М. Муратов, И. А Шведова. Маркетинг в России и зарубежом. Режим доступу: шd-hr.ru/.
 • 80. Неуров I. В. Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах // І. В. Неуров. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 633, 2008 рік. - С. 513-521.
 • 81. Нечаев В. П. Промисловий маркетинг : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. П. Нечаев. - Кривий Ріг : МІНЕРАЛ, 2009. - 185 с.
 • 82. Никифоров А. Є. Промислова політика : навч. посібник / А. Є. Никифоров. - К. : КНЕУ, 2002. - 306 с.
 • 83. Ніколайчук В. Є. Промисловий маркетинг / В. Є. Ніколайчук, М. И. Бєлявцев. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004. - 384 с.
 • 84. Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - К. :иКНЕУ, 2003. - 246 с.
 • 85. Петрович И. М. Організування промислового виробництва : підручник / И. М. Петрович. - К. : Знання, 2009. - 328 с.
 • 86. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю. Є. Петруня. - К. : Знання, 2007. - 325 с.
 • 87. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навчальний посібник / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 264 с.
 • 88. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Пилипчук, О. Ф. Оснач, Л. П. Коваленко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 2009. - 364 с.
 • 89. Подрєза С. М. Промисловий маркетинг : визначення сегментів ринку : текст лекцій / С. М. Подрєза ; Національний авіаційний ун-т. -К. : НАУ, 2003. - 64с.
 • 90. Примак Т. О. Маркетинг : навч. посіб / Т. О. Примак. - К. : МАУП, 2004. - 228 с.
 • 91. Промисловий маркетинг : навч. посібник / Мін. освіти і науки України ; ДонДЕУекон. і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського ; [під ред. О.О. Шубіна]. - К. : Студцентр, 2002. - 432 с.
 • 92. Промисловий маркетинг : підручник / [за ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Шубіна] ; [в 2-ох томах]. - К. : ВД "Студцентр". -2011. - Т. 1. - 528 с.
 • 93. Промисловий маркетинг : Теорія та господарські ситуації : підручник / [За ред. А. О. Старостіної]. - К. : В-во "Іван Федоров", 2009. -270 с.
 • 94. Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы) : производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг : учеб. пособие / В. Ф. Протасов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 534 с.
 • 95. Прохоренко А. И. Деструктивный креатив в В2В-маркетинге // А. И. Прохоренко. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. - С. 26-29.
 • 96. Прохоренко А. И. Маркетинг-директор как внутренний консультант бизнеса, или Кто он такой, этот маркетинг-директор?! // А. И. Прохоренко. Журнал "Маркетинг и реклама", № 9 (180), сентябрь, 2011. - С. 20-25.
 • 97. Радчук Т. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга // Журнал "Маркетинг и реклама", № 9 (180), сентябрь, 2011. - С. 32-37.
 • 98. Райе Э. Позиционирование : битва за узнаваемость / Э. Райе, Дж. Траут ; [пер. с англ.] ; [под ред. Ю.Н. Каптуревского]. - СПб. : Питер, 2001. - 256 с.
 • 99. Рижкова Г. А. Маркетинг промислових підприємств як об'єкт інформаційного управління [Електронний ресурс] / Г. А. Рижкова. Режим доступу до статті: rusnauka.corn/23_SND _2008/Economics/ 26530.doc.htrn.
 • 100. Старостіна А. О. Маркетинг : навч. посіб. / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. - К. : Знання - Прес, 2002. - 191 с.
 • 101. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика : підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко ; [за ред. А. О. Старостіної]. - К : Знання, 2005. -764 с.
 • 102. Сухарев О. С. Инновации в экономике и промышленности : учеб. пособие / О. С. Сухарев. - М. : Высш. шк., 2010. - 317 с.
 • 103. Тєлєтов О. С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення / О. С. Тєлєтов. - Суми : Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.
 • 104. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості : підручник / О. С. Тєлєтов ; Мін. освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. - Київ : ПУЛ, 2004. - 248с.
 • 105. Указ президента України "Про Концепцію державної промислової політики" [Електронний рестурс] / Режим доступу: lawua.info.
 • 106. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер. -М. : Издательский Дом Гребенникова, 2005. - 415 с.
 • 107. Филимоненко И. В. Промышленный маркетинг. Наглядное пособие [Електронний ресурс] / Режим доступу : twirpx.corn/ піє/736925/
 • 108. Хамідова А. Ш. Стимулювання реалізації соціально-відповідального маркетингу підприємств галузі мінеральних добрив у контексті державного регулювання // А. ПІ. Хамідова. Журнал "Маркетинг в Україні", № 3 (61), травень - червень, 2010. - С. 64-68.
 • 109. Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // М. Шилова. Журнал "Маркетинг и реклама", № 09, сентябрь, 2010. - С. 61-70.
 • 110. Юрчак А. Вызовы В2В-маркетинга в Украине // Александр Юрчак. Журнал "Маркетинг и реклама", № 4 (176), апрель, 2011. -С. 30-37.
 
< Попер   ЗМІСТ