< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

На зламі століть глобалізаційні процеси, які охопили різноманітні сфери діяльності людини, нації, держави ставлять перед нашим суспільством завдання визначення пріоритетів суспільного розвитку як у державі, так і на міжнародній арені. Динамічне міжнародне становище характеризується особливостями постіндустріального періоду. Це прослідковується у зростаючій ролі держав та міжнародних організацій у світовій системі. Така тенденція характеризується також різким зростанням кількості міжнародних організацій як міжурядових (міждержавних), так і неурядових. Вони охоплюють надзвичайно широкий спектр інтересів і проблем держав, суспільних груп (політичних, економічних, культурних тощо), окремих громадян.

Прагнення людства вирішити спільні проблеми мирними засобами, домінування інтеграційних процесів, формування економічних, політичних, військових та інших завдань визначає тенденцію до творення низки регіональних та міжрегіональних систем інтересів у різних галузях господарства та політики. Міжнародні організації як інструмент уніфікації та зближення позицій дер-жав-членів чи механізм розв'язання міждержавних протиріч? Наскільки ефективною є діяльність регіональних міждержавних організацій? Який механізм та інституцій на структура забезпечують реалізацію інтересів держав-учасниць? Це далеко неповний перелік питань, відповіді на які лежать у площині наукових інтересів дослідників різних галузей науки — міжнародників, політологів, правників, істориків, економістів та інших. Існування в науковому середовищі кількох підходів до типології та класифікації міжнародних організацій призводить до певних відмінностей у методах вивчення та аналізу діяльності міжнародних організацій. Доречно зазначити і відсутність в українській науці систематизованої праці про діяльність міжнародних організацій.

На жаль, на відміну від Західної Європи, де накопичено досить багато літератури, присвяченої різним аспектам створення та функціонування міжнародних організацій, в Україні вивчення цієї проблематики тільки розпочинається. Звичайно, не можна відкидати публікації вітчизняних науковців, які розкривають ті чи інші аспекти діяльності міжнародних утворень, особливо тих, до яких входить Україна. Не применшуючи жодним чином значущості вже існуючих публікацій, автори посібника пропонують дослідження інституційної та функціональної структур міжнародних організацій та визначення їхньої ролі в сучасних інтеграційних процесах на регіональному та міжрегіональному рівнях. Отже, мета цього дослідження — визначити інституційну структуру міжнародної організації, відстежити механізм прийняття та реалізації рішень її керівних органів, визначити основні пріоритети діяльності.

Предметом розгляду посібника стали міждержавні регіональні організації Європи та Азії, Північної та Південної Америки. Розширення меж дослідження організацій, до яких входить Україна, зумовлюється інтересом до них інституційної та функціональної структур, проведенням порівняльного аналізу їхньої діяльності у міжнародному середовищі.

У посібнику представлено установчі документи досліджуваних міжнародних організацій та документів з їх основної діяльності. Під час опрацювання матеріалів посібника було залучено низку наукових публікацій з цієї проблематики, довідкові видання та проаналізовано широкий спектр даних всесвітньої мережі Інтернет.

Окремі розділи і теми підготували: "Міжнародні організації євразійського простору" ("Співдружність Незалежних Держав" — О. Кучик, А. Стельмах; "Організація Чорноморського Економічного Співробітництва" — А. Стельмах; "ГУУАМ" — О. Кучик, М. Лега), "Інтеграційні процеси в арабському світі" ("Ліга Арабських Держав" — О. Кучик, І. Суховолець; "Організація "Ісламська Конференція""; "Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)" — І. Суховолець; "Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)" — О. Лозинська), "Співробітництво держав Південної і Північної Америки" ("Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) — Г. Литвин; "Андська спільнота націй", "Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА) — А. Тюш-ка); "Світова організація торгівлі" — М. Мальський.

Викладений у посібнику матеріал не претендує на кінцеву істину, часто може бути дискусійним. Автори із вдячністю сприймуть критичні відгуки і побажання щодо подальшої розробки цього питання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >