< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ораторське мистецтво як соціальне явище

Термін "ораторське мистецтво" (від лат. oratio - мова, красномовство) античного походження. Його синонімами є грецьке слово "риторика" (rhetorik) і українське "красномовство".

Під ораторським мистецтвом слід розуміти передусім високий ступінь майстерності публічного виступу, якісну характеристику ораторської мови, майстерне володіння живим словом. Ораторське мистецтво - це мистецтво побудови та публічного вимовлення промови з метою бажаного впливу на аудиторію.

Подібне тлумачення ораторського мистецтва існувало ще в античні часи. Наприклад, Аристотель визначав риторику як "здатність знаходити можливі способи переконання щодо кожного даного предмета ".

"...красномовство є дар приголомшувати душі, переливаючи в них свої пристрасті, і повідомляти їм образ своїх понять ". Ораторським мистецтвом називають також науку про красномовство, що історично склалася, і навчальну дисципліну, що вивчає основи ораторської майстерності.

Відзначимо ще одну особливість ораторського мистецтва. Воно має складний синтетичний характер. Філософія, логіка, психологія, педагогіка, мовознавство, етика, естетика — ось науки, з якими пов'язане ораторське мистецтво. Фахівців різного профілю цікавлять різні проблеми красномовства. Наприклад, лінгвісти розробляють теорію культури усної мови, дають рекомендації ораторам, як користуватися багатством рідної мови. Психологи вивчають питання сприйняття і впливу мовного повідомлення, вивчають проблеми стійкості уваги під час публічного виступу, досліджують психологію особи оратора, психологію аудиторії як соціально-психологічної спільноти людей. Логіка вчить оратора послідовно і чітко висловлювати свої думки, правильно будувати виступ, доводити істинність положень, що висуваються, і спростовувати помилкові твердження супротивників.

У сучасній теорії мовної комунікації риторика розуміється як:

  • 1) наука про ораторське мистецтво;
  • 2) зведення правил ораторського мистецтва, або навчальної дисципліни;
  • 3) зловживання ораторським мистецтвом.

Теми для обговорення

  • 1. Що таке риторика? 2. Коли виникла риторика?
  • 3. Назвіть імена прославлених ораторів античності?
  • 4. Історія розвитку риторики.
  • 5. Назвіть основні особливості ораторського мистецтва як соціального явища.
  • 6. Як розуміється риторика у сучасній теорії мовної комунікації?

Завдання. Тренінги. Ігри

• Із трьох — чотирьох словників випишіть визначення (тлумачення) термінів: красномовство, риторика, оратор, спілкування. Зверніть увагу на розбіжності в їх тлумаченні. Спробуйте сформулювати свою думку.

Зверніть увагу на те, що поняття "риторика" є розгалуженим: риторика як наука і риторика як мистецтво.

Як ви оцінюєте таку подвійність? Наведіть приклади, де риторика виступає як наука, а де - як мистецтво.

У чому різниця між оратором і ритором? Чи ці терміни взаємозамінні?

• Складіть синонімічний ряд до слова оратор: вітія, красномовець і т. п. Спробуйте пояснити відтінки значення та особливості вживання кожного синоніма.

Складіть власний словник дієслів говору і слухання за зразком.

Зразок: він (або я) вимовив, почув, пробурмотів і т. д.

Порівняйте перший і другий стовпчики. Що дають нам такі ряди синонімів?

Так само складіть і антонімічні пари: говорити - мовчати, говіркий - мовчазний, балакун - мовчун та ін.

• "Слухаю... очима"

Мета гри - удосконалювати вміння пізнавати людину, нічого не розпитуючи про неї; проникнути в думки, що ретельно приховуються у процесі спілкування; якнайкраще зрозуміти відчуття людини, скупої на слова.

Підготовчий етап.

Проблемна ситуація: два гравці сідають у центрі круга спиною один до одного і починають спілкуватися на одну з актуальних для слухачів у даний момент тем (результати контрольної роботи, підготовка до вечора і тощо). За підсумками спілкування (1 хвилина) проводиться рефлексія: наскільки комфортно відчував себе кожен з тих, хто спілкувався, у чому полягає різниця у спілкуванні, якби співбесідники сиділи обличчям до обличчя, або в інших положеннях (сидячи, відкинувшись на спинку стільця і тримаючи руки і ноги перехрещеними; сидячи, дещо нахилившись вперед, направивши шкарпетки ніг і, відповідно коліна, один до одного, демонструючи долоні і розстебнувши піджак; сидячи в такій же позі, але змінивши відстань).

Аудиторія - це група людей, у думках чи поведінці яких мають відбутися зміни, до яких прагне оратор.

Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці.

Оратор — це людина, яка переконує інших прийняти певні твердження або виконати певні дії.

Предмет риторики — це публічний виступ у процесі комунікації.

Промова - це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається до аудиторії.

Риторика — це наука про способи підготовки та виголошення ораторської промови з метою певного впливу на аудиторію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >