< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суть, ознаки і функції туристичних підприємств

Функціонування на туристичному ринку великої кількості суб'єктів, які надають відповідні послуги туристам, вимагає обґрунтування сутності підприємства як форми організації виробничих процесів, а також визначення характерних ознак туристичних підприємств.

Важелі державного регулювання туристичного бізнесу в Україні

Рис. 1.2. Важелі державного регулювання туристичного бізнесу в Україні1

У літературі та виробничій практиці немає однозначного визначення економічної категорії підприємства. Однак можна вважати, що підприємство є господарюючим суб'єктом, який веде відповідну діяльність, використовуючи власні та залучені ресурси на умовах самофінансування, з метою отримання прибутку, при цьому ризикуючи за прийняті рішення. Здійснення виробничої діяльності вимагає виробничих засобів, людських ресурсів та певної внутрішньої організації. У літературі наведено низку ознак підприємства універсального характеру, а саме:

 • - воно є господарюючим об'єктом, який виробляє й надає блага та послуги, що задовольняють потреби різних споживачів;
 • - економічна складова підприємства підкріплена правовою базою, яка полягає у відповідальності фізичної чи юридичної особи за результати діяльності підприємства;
 • - підприємство функціонує з метою отримання матеріальних вигод і як господарюючий суб'єкт залишається у сфері економічних, а не політичних процесів;
 • - економічне підґрунтя функціонування підприємства становить його капітал, який є поєднанням матеріальних і нематеріальних складових і зумовлює реалізацію визначених виробничих завдань;
 • - підприємство очолює підприємець, який несе майнову відповідальність та бере на себе ризик, пов'язаний з провадженням певної господарської діяльності;
 • - діяльність підприємства підлягає плануванню, яке дає відповідь на запитання: Що виробляти? Які послуги і в який спосіб надавати? Хто буде споживачем вироблених товарів і послуг?

У чинному законодавстві України підприємство розглядається як безпосередня самостійна систематична, на свій ризик, діяльність, пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою одержання прибутку, що здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності, у порядку, встановленому законодавством.

Досліджуючи сутність підприємства, яке функціонує у динамічному оточенні, неможливо не розглянути проблематику підприємництва. Підприємництво найчастіше поєднане з дієвістю й ризиком, а у широкому розумінні може бути визначене як сукупність індивідуальних і групових дій, що передбачають використання виробничих засобів і потужностей з метою досягнення поставлених цілей.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції,

виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку.

Підприємництво може розвиватися у такий спосіб1:

 • - від свого імені, на свій ризик і під свою майнову відповідальність, без створення юридичної особи;
 • - від імені й під майнову відповідальність юридичної особи;
 • - за контрактом із власниками майна.

Не варто ототожнювати поняття "підприємництво" та "підприємливість".

Підприємливість - це здатність людини (особистості) до самостійних, неординарних, нетипових дій. В умовах ринку люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як показує світовий досвід, лише 5-8 % населення країни є представниками підприємницьких кіл2.

Підприємництво в економіці можна розглядати з позицій:

 • - організаційної одиниці (фізичної особи, людини); водночас розуміємо під цим схильність та здатність до ініціативи і реалізації нових сміливих задумів (дій);
 • - суб'єкта господарювання (підприємства); тут воно буде означати певний спосіб його функціонування, в якому переважають самостійність у прийнятті рішень на власний ризик та з власної ініціативи, в ім'я реалізації власних цілей3.

У контексті розгляду питання про підприємства та підприємництво потрібно звернути увагу на сукупність суб'єктів господарювання, які функціонують на туристичному ринку. Серед багатьох підприємств народногосподарського комплексу можна вирізнити, з огляду на предмет діяльності, й туристичні підприємства. За визначенням Н. Чорненької, "туристичне підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну та науково-дослідну діяльність з метою отримання прибутку"4. Професор М. Кабушкін під туристичним підприємством розуміє організаційно-господарську одиницю, яка завдяки об'єднанню необхідних виробничих засобів (праці, капіталу, землі тощо) здійснює підготовку, виконання та надання послуг туристам, використовуючи весь арсенал наявних методів управління1. Туристичні підприємства, створюючи, надаючи та пропонуючи свої послуги, покликані задовольняти потреби туристів.

Якщо брати до уваги системне сприйняття туризму, як зазначає М. Бойко, то "туристичні підприємства - це системний комплекс факторів виробництва, який здійснює процес виробництва і реалізації туристичних продуктів для свого відтворення як видової господарської одиниці"2. З позиції менеджменту можна зауважити, що туристичне підприємство - це організований колектив, який забезпечений матеріальними і фінансовими засобами, покликаний здійснювати діяльність задля задоволення потреб туристів, з характерною внутрішньою структурою, який самостійно приймає стратегічні й тактичні рішення, спрямовані на отримання прибутку. Прагнення туристичного підприємства максимізу-вати прибуток потрібно розуміти як засіб реалізації інших вартостей, наприклад, поліпшити імідж підприємства, пережити кризовий період.

Туристичному підприємству притаманні ознаки відкритої системи, тобто воно залишається у взаємозв'язку з природним (натуральним) та суспільним оточенням. Середовище підприємства, передусім макроекономічне, визначає правила гри. Перспективні можливості розвитку туристичного підприємства зосереджені в оточенні, яке володіє відповідним потенціалом. Йдеться про внутрішній потенціал підприємства, беручи за основу його інтереси, у тому числі прибуток та позицію на ринку в тривалій перспективі. Підприємство має відповісти на питання, що стосуються власного становища в оточенні. В умовах жорсткої конкурентної боротьби на туристичному ринку, зрослої невизначеності й ризику у прийнятті рішень, від уміння спостерігати за змінами в структурі туристичного попиту, збирання, оброблення і використання інформації про економічну кон'юнктуру ринку, дослідження поведінки конкурентів, змін у каналах дистрибуції тощо залежить успіх процесу управління підприємством, його конкурентні переваги та можливості розвитку.

Визнаючи, що туристичні підприємства на ринку є відкритими оточенню (макро- і мікросередовище), а через свою діяльність прямують до реалізації обраних цілей, розглянемо проблематику функцій туристичних підприємств. Під функціями розуміють

Структура комплексу господарчих засобів туристичного підприємства

Рис. 1.3. Структура комплексу господарчих засобів туристичного підприємства

Головним у діяльності сучасного туристичного підприємства е наявність комплексу цих засобів. За умов обґрунтованого і спланованого управління туристичні підприємства досягають позитивних результатів у вигляді чистого прибутку, збільшення власного капіталу, грошових засобів, розширення пропозиції та зміцнення позиції на ринку.

Враховуючи загальний поділ процесів, що відбуваються у туристичному підприємстві, на реальні й регулятивні, можна говорити про реальні та регулятивні функції. Перші пов'язані з конкретними матеріальними (фізичними) процесами, які мають місце у туристичному підприємстві, як-от: забезпечення підприємства необхідними чинниками виробництва, виконання робіт та надання послуг, результатом чого є конкретна пропозиція; продаж підготовленої пропозиції; дії з метою утримання матеріального резерву для готовності надавати послуги.

У свою чергу регулятивні функції мають забезпечити утримання підприємства у рівновазі:

 • - економічній, тобто гарантувати синхронізацію доходів, витрат у часі;
 • - технологічній, яка виявляється у пристосуванні технічного потенціалу до виду реалізованих завдань;
 • - організаційній, проявом якої є пристосування до себе окремих елементів організації, що забезпечує відповідне функціонування підприємства1.

Підприємець, який надає туристичні послуги, є власником підприємства і його майна. Він здійснює такі функції:

 • - загальної організації, управління і контролю, що визначає основні цілі підприємства, принципи організації та використання ресурсів, які зумовлюють реальний стан суб'єкта господарювання;
 • - оперативного менеджменту підприємства, що виявляється у відповідній організації виробничих процесів, які мають бути результатом представлення продукту, що буде сприйнятий на ринку щодо якості, ціни, місця і часу надання;
 • - фінансування, тобто самостійного розпорядження доходами, які надходять від володіння нерухомістю, засобами фірми, від ведення певної діяльності з виконання робіт і надання послуг під власним іменем та під свою відповідальність.

Якщо у малих туристичних підприємствах (зазвичай сімейних фірмах) власник виконує всі функції, прописані підприємцю, то у великих фірмах (наприклад, корпораціях, об'єднаннях) відбувається поділ функцій підприємця на функції управління (які здійснює власник або власники майна фірми) і керування (які виконуються підготовленими для цього фахівцями, тобто менеджерами).

Беручи до уваги основні фази господарської діяльності туристичного підприємства та їх зв'язки з оточенням, можна виокремити функції:

- підприємництва, яка пов'язана з підготовкою і представленням на ринок нових продуктів (як поодиноких послуг, так і їх пакетів), відкриттям ринкових ніш;

визначені групи дій, завдяки яким можливе досягнення поставлених цілей.

Однією з основних умов функціонування туристичного підприємства є організація і управління господарчими процесами, до яких належать: придбання засобів для надання туристичних послуг, формування і продаж туристичного продукту та надання окремих послуг, не заборонених чинним законодавством.

Виконання згаданих процесів неможливе без господарчих за собів, якими є матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові засоби, засоби в розрахунках. Матеріальні цінності та нематеріальні активи, залежно від їх участі у туристичному виробничому про цесі, поділяються на необігові та обігові. До обігових активів нале жать також грошові засоби та засоби в розрахунках (рис. 1.3)1.

 • - операційну, суть якої полягає у здійсненні дій з перетворення ресурсів на продукти і послуги;
 • - маркетингову, пов'язану з наданням туристичного продукту покупцям і активізацією його продажу.

Зазначені класифікації функцій туристичних підприємств не вичерпують усіх класифікацій, поданих у науковій літературі. Кожна з них акцентує певні групи дій, які відбуваються на підприємстві для досягнення поставлених цілей. У тому, чи будуть ці цілі досягнені туристичним підприємством, велике значення мають ефективне управління та ринок, який перевірятиме пропоновані туристичні продукти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >