< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Фінанси підприємницького сектору. Результати діяльності підприємства та їх інформаційне забезпечення

Зміст поняття "фінанси" як економічної, юридичної та історичної категорії. Фінансові ресурси.. Фінансова система. Сфери та ланки фінансової системи.

Фінанси господарюючих суб'єктів, джерела їх формування. Виробничі фонди (капітал). Структура виробничих фондів. Показники результативності діяльності підприємства. Прибуток підприємства, його види, розрахунок та призначення. Витрати підприємства їх склад та класифікація. Поняття собівартості. Система показників ефективності (рентабельності) підприємства. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового стану підприємств. Фінансова звітність. Фінансовий аналіз. Особливості фінансового аналізу. Методи та прийоми фінансового аналізу. Показники фінансового стану підприємства. Поняття платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Поняття ліквідності. Ліквідність активів та ліквідність підприємства. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства.

Предмет, метод, об'єкти та принципи бухгалтерського обліку

Визначення обліку. Види обліку. Користувачі облікової інформації (зовнішні, внутрішні). Міжнародні та міжурядові організації і стандарти бухгалтерського обліку. Ознаки облікової інформації. Вимірники обліку: натуральні, трудові, грошові (вартісні). Завдання бухгалтерського обліку. Реформування бухгалтерського обліку. Правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року (зі змінами і доповненнями). Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів за їх складом і використанням. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства. Поняття методу бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський баланс як метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський баланс як форма фінансової звітності підприємств (установ, організацій) - Форма № 1. Види балансу. Побудова бухгалтерського балансу: актив та пасив бухгалтерського балансу. Характеристика розділів активу та пасиву бухгалтерського балансу. Основна властивість бухгалтерського балансу. Валюта балансу. Вплив господарських операцій підприємства на зміни в його бухгалтерському балансі.

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Система рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису

Поняття бухгалтерських рахунків, їхня будова. Початкове та кінцеве сальдо рахунку. Дебетовий та кредитовий оборот. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням і структурою. Рахунки синтетичного й аналітичного обліку. Метод подвійного запису. Просте та складне бухгалтерське проведення. План рахунків бухгалтерського обліку. Види і форми облікових реєстрів: бухгалтерські книги, картки. Способи виправлення помилок в облікових реєстрах: коректурний, додаткових записів, "червоного сторно".

Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

Документування як спосіб первинного відображення об'єктів бухгалтерського обліку. Поняття документ і бухгалтерський документ. Класифікація бухгалтерських документів: за місцем складання, за призначенням, за порядком складання, за способом оформлення операцій, за змістом. Вимоги щодо змісту й оформлення бухгалтерських документів. Реквізити первинних документів та бухгалтерських документів. Бухгалтерське оброблення первинних документів та їх збереження.

Поняття інвентаризації майна і коштів підприємства, порядок її проведення і відображення у бухгалтерському обліку. Види інвентаризації.

Оцінювання та калькуляція - прийоми методу бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >