< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРША. Вступ у статистику підприємств. Методологічне та інформаційне забезпечення

Предмет, методи та основні завдання статистики підприємств

Предмет та основні завдання статистики підприємств

Статистика підприємств як складова української статистичної практики та науки з'явилася наприкінці 90-х років XX століття. Формуванню нового напряму у розвитку національної статистичної системи сприяла ціла низка умов, серед яких визначальний вплив мали:

  • - правове визнання приватної власності, розвиток ринкових відносин і підприємництва в Україні, первинним суб'єктом якого, у тому числі на рівні ухвалення рішень, виступає не міністерство чи відомство, а саме підприємство;
  • - методологічна та організаційна неузгодженість статистичних даних про підприємства різних галузей, які необхідно було узгоджувати для побудови Системи національних рахунків і розрахунку на її основі макроекономічних показників;
  • - адаптація національної статистики до відповідних міжнародних норм і стандартів, зокрема перехід від побудови міжгалузевих балансів до системи національних рахунків. Це дає можливість здійснювати порівняння та аналіз індикаторів діяльності підприємств на міжнародному рівні, оцінювати їх конкурентоспроможність, забезпечувати довіру міжнародної спільноти до показників вітчизняної статистики підприємств.

Отже, комплекс системотворчих чинників, пов'язаних із зовнішнім і внутрішнім середовищем функціонування підприємств за ринкових умов, єдина методологічна основа оцінки господарської діяльності підприємств - план бухгалтерських рахунків, наближений

до міжнародних стандартів, та єдині методологічні межі, якими є Система національних рахунків, зумовили виокремлення в економічній статистиці відносно самостійної та цілісної підсистеми - статистики підприємств.

Зростання потреб органів державного та регіонального управління, бізнесу, науки, громадськості в якісній статистичній інформації про розвиток підприємництва в Україні, впливу показників діяльності підприємств на основні макроекономічні індикатори розвитку країни, необхідність гармонізації з теорією і практикою європейської статистики підприємств зумовили її поетапний розвиток в Україні, схематично зображений на рис. 1.1.

Об'єктом вивчення статистики підприємств як галузі економічної статистики є масові явища та процеси, пов'язані з господарською діяльністю підприємств різних видів діяльності, форм господарювання тощо.

Господарська діяльність підприємств пов'язана зі створенням продукції (товарів і послуг) для задоволення суспільних потреб з найменшими витратами на їх виробництво і реалізацію у різних сферах економічної діяльності. Види економічної діяльності2, які належать до сфери вивчення статистики підприємств, схематично зображені на рис. 1.2.

Системотворчим чинником, який одночасно забезпечує цілісність і відокремленість статистики підприємств як окремої системи та галузі статистичної науки та практики, є її предмет.

Предметом статистики підприємств є кількісна сторона масових явищ і процесів, які виражаються у сукупності економічних відносин, пов'язаних зі створенням та розвитком підприємств, виробництвом ними товарів та наданням ринкових послуг, їх реалізацією, споживанням та нагромадженням.

Предмет статистики підприємств нерозривно пов'язаний з якісним змістом кількісної сторони діяльності підприємств, а отже, з якісним економічним аналізом і прогнозуванням.

Основними завданнями статистики підприємств є такі:

o оцінка економічного стану, ресурсів і результатів господарської діяльності підприємств як інституційних одиниць ринкової економіки;

Етапи формування державної статистики підприємств України

Рис. 1.1. Етапи формування державної статистики підприємств України

Сфера охоплення статистики підприємств за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

Рис. 1.2. Сфера охоплення статистики підприємств за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

  • o аналіз структури та структурних зрушень в економіці держави та її регіонів за секторами економіки, видами діяльності, формами господарювання та іншими класифікаційними ознаками підприємств;
  • o порівняльний аналіз конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
  • o відстеження бізнес-циклів і прогнозування динаміки економічного розвитку виробництва, інвестиційної діяльності, збуту, динаміки цін і загалом ділової активності підприємств.

За умов формування в Україні ринку інформаційних послуг, обмеженого бюджетного фінансування статистичних обстежень, а також необхідності зменшення звітного навантаження на статистичні одиниці важливим завданням статистики підприємств стає пошук певного компромісу між потребами споживачів у різноманітних, достовірних і якісних відомостях, з одного боку, та навантаженням на респондентів і відповідними витратами на державну статистику - з іншої.

Для досягнення такого компромісу важливе значення має постійне вивчення потреб різних категорій користувачів статистичної інформації про діяльність підприємств, оскільки, за міжнародними стандартами, призначенням офіційної статистики як системи є виробництво продукції та послуг, які б відповідали потребам користувачів.

Усіх користувачів статистичної інформації про діяльність підприємств умовно можна поділити на внутрішніх і зовнішніх. Внутрішніми користувачами є самі органи державної статистики, зокрема галузеві управління статистики, управління національних рахунків, відділи ведення статистичного реєстру, зведені аналітичні відділи. Наприклад, за результатами структурної статистики періодично актуалізується інформаційна база статистичного реєстру підприємств, а саме: змінюються окремі класифікаційні та ідентифікаційні ознаки підприємства, уточнюється основний вид діяльності, поновлюються значення основних економічних показників, проводиться перевірка належності підприємства до певного кола статистичних одиниць з особливими ознаками.

До зовнішніх користувачів статистики підприємств належать насамперед органи державного та регіонального управління різних рівнів, для яких статистична інформація різної деталізації слугує одним із основних інструментів розробки та реалізації соціальної та економічної політики, ухвалення відповідних управлінських рішень. Для цієї категорії користувачів статистична інформація у межах бюджетного фінансування надається на безоплатній основі у формі експрес-інформації, доповідей, статистичних збірників, бюлетенів, відповідей на конкретні запити.

Особливу групу зовнішніх користувачів становлять заклади науки та освіти, громадські установи та організації, комерційні організації, приватні особи, для задоволення інформаційних потреб яких офіційної статистики недостатньо. Це стимулює розвиток ринку інформаційних послуг, зокрема надання органами державної статистики на комерційній основі інформації у знеособленій формі через процедуру оформлення користувачами відповідних інформаційних запитів.

Статистичні органи кожної країни світу, у тому числі Державна служба статистики України, відповідно до зобов'язань перед міжнародним співтовариством, крім вітчизняних користувачів, регулярно забезпечують статистичними даними більше 20 міжнародних організацій, серед яких ООН, ЮНЕСКО, Євростат, МОП, ФАО, ОЕСР, МВФ, ЮНІСЕФ, Міжнародний статистичний комітет СНД тощо. Процедура надання статистичних даних міжнародним організаціям вимагає дотримання умов і виконання вимог спеціального стандарту розповсюдження даних МВФ, який передбачає:

- упровадження міжнародних правил забезпечення відкритості та доступності інформації для всіх членів суспільства, закордонних інвесторів і міжнародних організацій;

забезпечення необхідного рівня якості важливих макроекономічних і фінансових даних, взаємопов'язаних всередині країни та порівняльних між країнами; - розробку методів координації діяльності укладачів різноманітних даних у децентралізованій статистичній системі. Міжнародні правила забезпечення відкритості та доступності інформації для всіх членів суспільства передбачають відкритий доступ лише до зведених (агрегованих) статистичних даних. Глобальним завданням статистики кожної країни є забезпечення конфіденційності первинних відомостей про респондентів, що значно підвищує ступінь довіри до державної статистики, а отже, якість первинної інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >