< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Частина1. Теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи

Сутність банківської системи України

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції

Функціональна специфіка діяльності банків зумовлює необхідність організаційно-правового виділення їх у самостійну, відносно замкнуту структуру, яка називається банківською системою.

Банківська система - це складова кредитної системи, яка в свою чергу, є складовою фінансової системи країни.

Банківська система - законодавчо визначена, чітко структурована та субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонально взаємозв'язані в самостійну економічну структуру

Виникає банківська система не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а ґрунтується на заздалегідь виробленій концепції, у межах якої кожний вид банків і кожний окремий банк посідають певне місце.

Самостійність банківської системи як економічної структури має подвійне спрямування:

 • - відносно окремих банків як її структурних елементів;
 • - відносно інших подібних великих систем, які функціонують в економіці паралельно з банківською.

Відносно окремих банків самостійність системи проявляється у специфічних цілях та функціях її порівняно з цілями та функціями банків.

Головною метою діяльності окремих банків є одержання прибутку. Стосовно банківської системи ця ціль не просто не збільшується пропорційно кількості банків, що входять до системи, а взагалі переміщується на другий план, залишаючись лише ціллю окремих банків.

Головні цілі банківської системи

Жодна з цих цілей не під силу окремому банку, яким би великим він не був. Тільки скоординоване об'єднання їх у систему, зорієнтовану на зазначені цілі, робить досягнення їх реальним.

Банківська система взаємодіє з іншими системними структурами, з якими вона створює як підсистема більш загальне утворення - економічну систему в цілому. Це, зокрема, бюджетна система, податкова система, валютна система, торговельна система тощо.

Функції банківської системи

Порівнюючи банківську підсистему з іншими, можна виявити в ній риси, які спільні для їх усіх, що підтверджує її системний характер, а також суто специфічні риси, які підкреслюють її банківську специфічність.

Загальні риси банківської системи

До специфічних рис, які характерні тільки для банківської системи і виділяють її з ряду інших, можна віднести:

 • - дворівневу побудову;
 • - поглиблене централізоване регулювання діяльності кожного банку окремо і банківської діяльності в цілому;
 • - централізований механізм контролю і регулювання руху банківських резервів;
 • - наявність загальносистемної інфраструктури, що забезпечує функціональну взаємодію окремих банків;
 • - гнучке поєднання високого рівня централізованої керованості банківської системи зі збереженням повної економічної самостійності і відповідальності за результати своєї діяльності кожного окремого банку, що входить у систему.

Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн

Банківська система як складова частина фінансової системи будь-якої держави відіграє вирішальну роль в економічному розвитку країни, є головним механізмом фінансово-кредитних відносин у державі.

Для сучасної практики характерне використання різних моделей організації і функціонування банківських систем зарубіжних країн, їх організаційна структура та правове регулювання залежать від багатьох факторів.

Фактори, які впливають на організаційну структуру та правове регулювання банківської системи

Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків:

 • - принцип сегментування - характерний для США та Японії, де банкам заборонено здійснювати операції з цінними паперами корпорацій, з нерухомістю, страхові операції;
 • - принцип універсальності - характерний для більшості країн Західної Європи, банки другого рівня можуть надавати будь-які фінансові послуги на грошовому ринку.

Принципи побудови комерційних банків

Схеми побудови банківської системи розвинених зарубіжних країн

Банківська система Великої Британії є дворівневою.

Банківська система Великобританії

Банківська система Великобританії

Етапи еволюції банківської системи Великобританії:

 • - 1694р. - засновано центральний банк, як акціонерну компанію;
 • - 1861р. - засновано Національний ощадний банк;
 • - 1946 р. - центральний Банк Англії націоналізовано;
 • - 1979 р. і 1987 р.- видано закони про банківську діяльність;
 • - 1998 р. - законодавче закріплено незалежність Банку Англії.

Для кредитно-банківської системи Франції характерна система державного регулювання банківської справи. Банківська система Франції є дворівневою.

Банківська система Франції

Банківська система Франції

В 1993р. прийнято Закону Франції "Про Статут Банку Франції". На верхньому рівні системи діють чотири суб'єкти, які тісно взаємодіють один з одним, функції яких розподілено так, що створено реальний механізм взаємного контролю, виключається концентрація управління цією системою, передбачається можливість здійснення єдиної державної грошово-кредитної політики, усунення безконтрольної діяльності кредитних установ.

Сучасна кредитно-банківська система США є дворівневою і складається з таких основних елементів:

 • - на першому (верхньому) рівні банківської системи - Федеральна Резервна система (ФРС), яка включає: Раду Керуючих Федеральної резервної системи, 12 федеральних резервних банків, які є центральними для округів і розташовані у різних регіонах країни;
 • - другий (нижній) рівень банківської системи США становлять комерційні банки, небанківські спеціалізовані кредитні інститути: поштові ощадні каси, фінансові і страхові компанії, кредитні кооперативи, пенсійні фонди, фонди соціального страхування, товариства взаємного кредиту, федеральні кредитні установи.

Побудова Федеральної резервної системи США

Побудова Федеральної резервної системи США

Етапи еволюції банківської системи США:

 • 1863р. - прийнято Закон про національну валюту;
 • 1913р. - створено Федеральну резервну систему, яка виконує функції центробанку;
 • 1933 р. - створено Федеральну корпорацію страхування депозитів як незалежне федеральне агентство;
 • 1936 р. - утворено Федеральний комітет відкритого ринку при Раді Керуючих ФРС США.

Сучасна банківська система Швейцарії. На 1500 мешканців приходиться 1 банк. В країні функціонує понад 140 філій (відділень) крупних іноземних банків. Швейцарська банківська система об'єднує більш як 500 банківських організацій.

Швейцарська банківська система очолюється Національним банком, який має статус акціонерного товариства,а всі швейцарські банки діляться на три групи.

Банківська система Швейцарії

Банківська система Швейцарії

До банківської системи Швейцарії входить велика кількість фінансових компаній, за допомогою яких відкриваються широкі можливості застосування капіталу в цій країні. їх поділяють на:

 • - компанії, які публічно рекламують себе для прийому депозитів і відповідно зобов'язані відповідати всім вимогам федерального банківського законодавства;
 • - компанії, що не приймають депозити, але виконують інші банківські операції.

Характерною рисою швейцарської банківської системи є надзвичайно високий ступінь контролю за діяльністю банків та інвестиційних компаній.

На цьому ґрунтується загальноприйняте в світовій практиці ставлення до швейцарських банків як еталона надійності.

Контроль за банками має триступеневу структуру і здійснюється Федеральною банківською комісією, Національним банком і Швейцарською банківською асоціацією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >