< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методологічні основи проектного аналізу

Предмет, зміст та структура курсу. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 1

Основна термінологія

Внутрішнє середовище проекту - сукупність ключових елементів організації (цілі, рівні, структура, розподіл за видами діяльності, кадри).

Життєвий цикл проекту - період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом і отримання останньої вигоди.

Зовнішнє середовище проекту - політико-правові та економічні фактори, що можуть впливати на організацію.

Масштаб проекту - можливий обсяг виробництва, інвестиційних та операційних витрат, необхідних для реалізації проекту.

Основні ознаки проекту - кількісна вимірюваність, часовий горизонт дії, цільова спрямованість, життєвий цикл, системне функціонування проекту, його елементний склад.

Проект - це одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду.

Проектний аналіз - сукупність методів і прийомів для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень.

Принципи проектного аналізу - альтернативності, обумовленості, маржинальності, визначення строку початку і завершення проекту, прирісної природності, порівняння "з проектом" та "без проекту".

Учасники проекту реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей і мотивацій та впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції й ступеня залучення до проекту.

Фази циклу проекту - передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна, які, в свою чергу, розподіляють на стадії.

Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна

Рис. 1.1 Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна

Концепція проектного аналізу

Рис. 1.2 Концепція проектного аналізу

Принципи проектного аналізу

Рис. 1.3 Принципи проектного аналізу

Проектний аналіз як складова система управління проектами

Рис. 1.4 Проектний аналіз як складова система управління проектами

Поняття проекту

Рис. 1.5 Поняття проекту

Ознаки проекту

Рис. 1.6 Ознаки проекту

Класифікація проектів

Рис. 1.7 Класифікація проектів

Характеристика окремих класифікаційних критеріїв проекту

Рис. 1.8 Характеристика окремих класифікаційних критеріїв проекту

Фактори впливу середовища проекту

Рис.1.9 Фактори впливу середовища проекту

Основі учасники проекту

Рис. 1.10 Основі учасники проекту

Життєвий цикл проекту за методикою Світового банку

Рис. 1.11 Життєвий цикл проекту за методикою Світового банку

Таблиця 1.1. Фази та стадії життєвого циклу проекту за методикою UNIDO

Фази та стадії життєвого циклу проекту за методикою UNIDO

Таблиця 1.2. Характеристика стадій передінвестиційної фази

Характеристика стадій передінвестиційної фази

Інструментарій проектного аналізу

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 2

Основна термінологія

Цінність проекту - визначається як різниця між позитивними та негативними результатами проекту.

Явні вигоди і затрати - матеріальні вигоди, зумовлені зменшенням чи збільшенням витрат, або отримання додаткових доходів, що дозволяє визначити їх фінансове значення.

Неявні вигоди і затрати - побічні вигоди й затрати, які супроводжують проект, пов'язані з економічними та соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер.

Альтернативна вартість - це вигода, від якої довелося відмовитися при обмеженості ресурсів, це ціна втраченої вигідної альтернативи.

Компаундування - процес приведення теперішньої вартості грошей до їх майбутньої вартості у визначеному періоді шляхом приєднання до їх суми нарахованої суми процентів.

Дисконтування - процес проведення майбутньої вартості грошей до їх теперішньої вартості шляхом вилучення із їх майбутньої суми відповідної суми процентів.

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка визначає той відносний дохід, який одержує власник капіталу за рік у цілому.

Грошовий потік - основний показник, що характеризує ефект від інвестиції у вигляді грошових коштів, які повертаються до інвестора; основу грошового потоку становить чистий прибуток і сума амортизації матеріальних та нематеріальних активів.

Інфляція - постійне перевищення темпів зростання грошової маси над товарною, яке спричиняє переповнення каналів обігу грошима, що викликає їх знецінення і зростання цін.

Сутність цінності проекту та її складові

Рис. 2.1 Сутність цінності проекту та її складові

Вигоди, що формуються в результаті реалізації проекту

Рис. 2.2 Вигоди, що формуються в результаті реалізації проекту

Сутність альтернативної вартості в проектному аналізі

Рис. 2.3 Сутність альтернативної вартості в проектному аналізі

Класифікаційні ознаки витрат у проекті

Рис. 2.4 Класифікаційні ознаки витрат у проекті

Визначення додаткових вигід і затрат проекту

Рис. 2.5 Визначення додаткових вигід і затрат проекту

Поняття теперішньої та майбутньої вартості коштів

Рис. 2.6 Поняття теперішньої та майбутньої вартості коштів

Вплив інфляції на формування номінальної та реальної ставки доходу

Рис. 2.7 Вплив інфляції на формування номінальної та реальної ставки доходу

Сутність вартості грошей у часовому аспекті

Рис. 2.7 Сутність вартості грошей у часовому аспекті

Фактори, що впливають на вартість коштів

Рис. 2.8 Фактори, що впливають на вартість коштів

Методи оцінювання вартості грошей у часі (метод компаундування)

Рис. 2.9 Методи оцінювання вартості грошей у часі (метод компаундування)

Методи оцінювання вартості грошей у часі (метод дисконтування)

Рис. 2.10 Методи оцінювання вартості грошей у часі (метод дисконтування)

Поняття грошового потоку

Рис. 2.11 Поняття грошового потоку

Розрахунок грошового потоку з активів

Рис. 2.12 Розрахунок грошового потоку з активів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >