< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансова статистика як наука про розвиток фінансового сектору

"Фінансова статистика як наука"

Місце фінансової статистики в системі статистичних дисциплін та особливості її предмета

Сучасна статистика є складною, багатогалузевою системою наукових дисциплін, оскільки вона складається з окремих галузей, які, будучи її самостійними частинами. пов'язані в єдине ціле — в систему галузей статистики.

На сьогодні не існує єдиного підходу до класифікації галузей статистики, а відтак і її дисциплін.

Найбільш детальним і повним підходом до структурування статистичної науки є підхід Адміністративного комітету Організації об'єднаних Націй (ООН) — класифікація програм ООН (статистична частина), який був розроблений з метою координації статистичної діяльності агентств ООН і прийнятий у 1999 р.

Класифікація статистики і статистичної діяльності ООН

 • 030 Теорія статистики.
 • 031 Демографічна і соціальна статистика.
 • 1. Демографічна статистика (4.11).
 • 2. Статистика населення:
  • а) перепис населення (4.5);
  • б) статистика груп населення, які мають особливі інтереси (4.12).
 • 3. Статистика житлового господарства:
  • а) перепис житла (4.5);
  • б) інші напрями статистики житлового господарства (4.12).
 • 4. Статистика праці (4.10).
 • 5. Статистика освіти і навчання (4.8).
 • 6. Статистика культури, включаючи засоби масової інформації (4.9).
 • 7. Статистика доходів і витрат домогосподарств та їх розподіл (4.13).
 • 8. Статистика соціального страхування (4хх).
 • 9. Статистика охорони здоров'я (4.6).
 • 10. Інші соціальні, демографічні та пов'язані з ними статистики (4.хх).
 • 032 Економічна статистика.
 • 1. Національні рахунки (3.1).
 • 2. Статистика сільського господарства (3.10).
 • 3. Статистика лісового господарства і рибальства (3.10).
 • 4. Статистика промисловості (оперативно-технічна статистика) (3.11).
 • 5. Статистика енергетики (3.12).
 • 6. Статистика внутрішньої торгівлі (оптово-роздрібної) (3.5).
 • 7. Статистика міжнародної торгівлі:
  • а) торгівля товарами;
  • б) торгівля послугами.
 • 8. Статистика транспорту (3.4).
 • 9. Статистика зв'язку (3.4).
 • 10. Статистика туризму (3.7).
 • 11. Статистика послуг, яка не включена в інші розділи (3.8).
 • 12. Статистика грошово-кредитна, фінансів і страхування (3.2).
 • 13. Податкова статистика (3.2).
 • 14. Статистика платіжного балансу (3.2).
 • 15. Статистика цін (3.9).
 • 16. Статистика науки, технологій і патентів (3.13).
 • 17. Інші галузі економічної статистики (Зхх).
 • 033 Статистика природних ресурсів і довкілля.
 • 1. Статистика природних ресурсів і довкілля (5.1 і 5.3).
 • 2. Облік природних ресурсів і довкілля (5.2).
 • 3. Метеорологічна статистика (5хх).
 • 034 Види діяльності, які не класифіковані як сфера діяльності.
 • 1. Організація і надання статистичних послуг (1).
 • 2. Технічна інфраструктура та інші пов'язані з цим питання (2).
 • 3. Поширення і підтримка секретарської діяльності (6).
 • 4. Інші види діяльності, які не класифіковані як сфера діяльності (х.хх).

Запис у круглих дужках після кожного пункту найнижчого рівня класифікації є посиланням на відповідний елемент у класифікації, прийнятій Конференцією європейських статистиків під егідою ООН для використання в інтегрованому вигляді статистичних програм Економічної комісії для Європи (ЕСЕ), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Статистичного управління Європейського Союзу (EUROSTAT).

З 1946 р. при ООН функціонує Статистична комісія, при якій створено спеціальну робочу групу, яка поряд із підрозділами національного рахівництва, статистики промисловості, статистики міжнародної торгівлі, статистики цін та статистики навколишнього середовища має у складі підрозділ статистики фінансів.

Фінансова статистика, як і термін "статистика", відповідно до методології Статистичного департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) може мати два значення: по-перше, це наукова дисципліна, в рамках якої здійснюється збирання, формування і аналіз статистичних даних, по-друге, систематизоване збирання, узагальнення та подання цифрових даних.

Фінансова статистика є галуззю економічної статистики, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері, зокрема, розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ і суб'єктів господарювання, нагромадження основних фондів і матеріальних обігових коштів. До того ж, дедалі частіше висловлюється думка, що хоча фінансова статистика тісно пов'язана з іншими розділами статистики, вона вже не є суто галузевою статистикою, оскільки вона вивчає особливості фінансової системи і фінансового сектору на різних рівнях управління.

Статистика фінансів вивчає рух фінансових ресурсів в економічній системі країни. Фінансова статистика охоплює усі фінансові запаси і потоки в економіці країни. Об'єктом вивчення фінансової статистики є фінанси в усьому різноманітті їх форм і проявів.

Успішне опанування фінансової статистики з метою дослідження статистичних закономірностей функціонування та розвитку фінансового сектору вимагає, з одного боку, спеціальних знань із цілої низки економічних та фінансових дисциплін — "Макроекономіка", "Політична економія", "Гроші та кредит", "Фінанси", "Міжнародна економіка", "Фінанси підприємств", "Інвестування", "Страхування", "Бюджетна система", "Місцеві фінанси", "Соціальне страхування", "Податкова система" та "Фінансовий ринок", а з іншого — володіння поняттями, категоріями, законами та методологією статистики.

Фінансова статистика як складова економічної статистики повинна розвиватися відповідно до тих перетворень, що мають місце у фінансовій системі та фінансовому секторі країни, зокрема в бюджетних та грошових відносинах, банківській, страховій та інвестиційній діяльності. Предмет фінансової статистики має бути сформований так, аби забезпечити комплексний та прозорий моніторинг тих процесів, які відображають розвиток фінансового сектору на мікро-, мезо- та макрорівнях.

Предметом фінансової статистики є кількісні характеристики фінансових відносин, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) та реалізуються у сферах і ланках фінансової системи, у нерозривному зв'язку із їх якісними характеристиками.

Зміст предмета фінансової статистики слід розглядати у взаємозв'язку із предметом статистики як науки, оскільки фінансова статистика є складовою статистичної науки.

При визначенні предмету фінансової статистики слід відзначити враховувати його принципові особливості:

 • - фінансова статистика вивчає лише ті соціально-економічні явища, які виникають у суспільстві при функціонуванні фінансового сектору;
 • - фінансова статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у фінансовому секторі, а не поодинокі явища або окремі факти;
 • - фінансова статистика вивчає проблеми фінансів у конкретних умовах місця, часу й стану суспільного розвитку;
 • - фінансова статистика вивчає структуру суспільних явищ у фінансовому секторі;
 • - у фінансовій статистиці зміни в просторі, тобто у статиці, вивчаються за допомогою аналізу структури суспільного фінансового явища, а зміни рівня і структури явища досліджуються у часі, тобто у динаміці;
 • - виявлення взаємозв'язків між явищами і процесами у фінансовому секторі, а також між явищами, що відбуваються у фінансовому секторі та інших секторах економіки;
 • - методологічною основою предмету фінансової статистики є економічна статистика.

Предмету статистики фінансів, поряд із поетапним вивченням і висвітленням дослідження кількісної сторони явищ у фінансовому секторі, властивий нерозривно пов'язаний із ним якісний економічний аналіз.

Фінансова статистика вивчає свій предмет, враховуючи динамічність та можливість порівняння процесів, що відбуваються у фінансовому секторі, а також взаємозалежність та взаємозв'язок між ними.

Сучасна фінансова статистика відповідно до напрацювань вітчизняної і міжнародної практики включає такі розділи (рис. 1.1):

 • - статистика державних фінансів;
 • - статистика міжнародних фінансів;
 • - грошово-кредитна статистика;
 • - статистика фінансового посередництва.

Розділи фінансової статистики

Рис. 1.1. Розділи фінансової статистики

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >